Programma 2014-2018

verkiezingsprogramma gemeenteraadsperiode 2014 - 2018

De ChristenUnie-SGP gelooft dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan  elkaar gegeven heeft om samen te leven.
Wij geloven in een samenleving waarin je niet alleen voor jezelf zorgt, maar ook voor elkaar: Een samenleving met vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken en waarin zwakkeren beschermd worden. De overheid  dient hierin te ondersteunen. ChristenUnie-SGP gelooft dat God de aarde met grote  verscheidenheid en veelkleurigheid heeft geschapen en wij daar als mensen van mogen  genieten, maar er ook voor mogen zorgen en op een verantwoorde manier mee omgaan.  Zowel als burgers met onze consumptiepatronen als bedrijven in de manier van
produceren.

Rob van der Welle
Lijsttrekker CU-SGP Pijnacker-Nootdorp

Speerpunten

Werken aan een sluitend zorgpakket en –netwerk
Wij gaan voor goed op elkaar afgestemde hulp, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering en voorlichting (voeding, beweging en veiligheid) waarbij de formele en  informele hulp elkaar versterkt.

Integrale gezinsaanpak
Wij willen samenwerking tussen scholen en andere instanties (formeel en informeel) die betrokken zijn bij de zorg van jongeren stimuleren, waarbij we een belangrijke rol voor het Centrum voor Jeugd en Gezin weggelegd zien.

Meer levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen
Voldoende en bereikbare woningen voor jongeren o.a. door startersleningen aan te moedigen.
En woningen voor burgers die thuis verzorging behoeven.

We zetten in op een energietransitie naar duurzame energie
Het gebruik van fossiele brandstof terugdringen door zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Duurzaam omgaan met afval, door afval te scheiden bij de bron. Dit zorgt voor lagere lasten voor de burger.

Verbetering van het openbaar vervoer
Niet inzetten op meer wegen maar bereikbaarheid van openbare voorzieningen, als ziekenhuizen, zorgcentra en scholen, met openbaar vervoer bevorderen.

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding verkiezingsprogramma

Inleiding


ChristenUnie en SGP, partijen van de samenleving

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leer­kracht op de school om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werk­nemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar heeft gegeven om samen te leven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen ook naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Wij willen niet alleen een baan met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander. We willen niet alleen een overheid die op de centjes let, maar ook een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar willen vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Geef geloof een stem

Wij geloven dat de principes die God ons aanreikt vanuit de Bijbel heilzaam zijn voor de samen­leving. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste weg daarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat het anders moet dan het nu gaat. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd.

De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God heeft mede­dogen met deze wereld, houdt van ons en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven.

Wij geloven dat God dit van ons wil: recht doen, trouw zijn, en nederig de weg gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8).

De kracht van de samenleving

Wij geloven ook in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

 De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf - in verbanden als gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen - en ook door (maatschappelijke) organisaties, scholen en bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar.

Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving - en ze dat actief handen en voeten geven.

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving niet uit van regels en bureaucratie maar van mensen en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. Wij willen bouwen op het inzicht en de vakkundigheid van de verpleegkundige, de leerkracht, de agent en al die andere professionals. Zij staan voor hun taak en zij kunnen die verantwoordelijkheid aan. Daarnaast kunnen we niet zonder de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor hun medemensen.

Ondertussen moet de samenleving, met name de jeugd onder ons, wel beschermd worden tegen verkeerde verschijnselen die onze vrijheid en ons geluk bedreigen. Daarbij denken wij vooral aan bestrijding van criminaliteit, inclusief prostitutie en drugshandel, en aan de ontmoediging van pestgedrag en diverse vormen van verslaving. Hier heeft de overheid primair een taak.

Als u deze uitdagingen voor Pijnacker-Nootdorp onderschrijft en u zich kunt vinden in ons programma, roepen we u dringend op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 uw stem uit te brengen op één van de kandidaten van onze lijst. Met uw steun verwerven wij meer zetels en kunnen wij een krachtiger geluid laten horen in de gemeenteraad.

Kandidatenlijst:

nr.    naam, woonplaats      partij
1  Rob van der Welle, Pijnacker ChristenUie       
2  Cock Weerheim, Pijnacker   SGP   
3  Rien Kaptein, Pijnacker   ChristenUie  
4  Gert Korteweg, Nootdorp  ChristenUie  
5  Kees Weerheim, Klein Koningshof te Pijnacker     SGP
6  Joyce de Haan – Kerssies, Nootdorp ChristenUie  
7  Sander de Vree, Delfgauw   SGP
8  Peter van Bokhoven, Delfgauw   SGP
 Anthonie Slingerland, Pijnacker   SGP
10  Jan Vincenten, Pijnacker ChristenUie  
11  Oscar Kuipers, Nootdorp   SGP
12  Frank Lekkerkerk, Pijnacker   SGP