Gemeenteraad 19 maart 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Het verkiezingsprogramma is weergegeven onder:
Standapunten - verkiezingen > programma 2014-2018

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014.

De kandidaten stellen zich hier onder aan u voor, en motiveren hun keuze om zich verkiesbaar te stellen.

 


1.
Rob (R.) v.d. Welle, ChristenUnie, Pijnacker,
geb. 1964,
lid van GK(v) te Pijnacker.
Rob is afdelingsmanager Medische Instrumentatie (onderhoud en beheer van medische apparatuur) in een combinatie van ziekenhuizen in de regio.
Rob is reeds 2 termijn lid geweest van de gemeenteraad, nl. in de periode van maart 1995 tot en met december 2001. Opvolgend daarop is Rob actief geweest in raadscommissies, tot heden. In al deze jaren is hij dan ook lid geweest van de steunfractie CU-SGP.
Daarnaast heeft Rob ervaring in diverse andere besturen en raden.
Rob wil deze langdurige en brede ervaring graag weer inzetten voor de fractie. Hij kan tegenwoordig ook voldoende tijd hiervoor vrijmaken.
Hij vindt het belangrijk dat de dingen die je doet ook een maatschappelijke relevantie hebben. Politiek wil hij bedrijven vanuit dezelfde basis als waaruit hij wil leven, nl. vanuit Gods Woord.

2.
Cock (C.) Weerheim, SGP, Pijnacker,
geb. 1955,
lid van PKN.
Cock is werkzaam in de kwaliteitszorg (kalibratie en Onderhoud).
Sinds 1994 is Cock actief in de politiek. Eerst als commissielid, en vanaf jan. 2002 (fusiegemeente) twee perioden als gemeenteraadslid, daarna weer als commissielid. In al deze tijd is Cock lid geweest van de steunfractie van CU-SGP.
Cock heeft tevens ervaring in andere besturen en raden (kerk en werk).
Cock komt uit een SGP-nest. Het maken van keuzes in de praktische politiek met als toets Gods Woord, de Bijbel, heeft hem altijd al geboeid. Een heilzaam Woord voor alle mensen. De beginselen van de SGP spreken hem daarbij erg aan.

3.
Rien (M.) Kaptein, ChristenUnie, Pijnacker,
geb. 1951,
lid van GK(v) te Pijnacker.
Rien werkt in het dagelijks leven in een staffunctie bij het toezicht van Belastingdienst Rijnmond. Hij is actief op, en heeft ervaring met, de gebieden toezicht, financiën, organisatie en burgerzaken.
Daarnaast heeft Rien veel ervaring in diverse besturen.
Tot ca. 1990 is Rien een aantal jaren actief geweest als lid van de steunfractie van GPV.
Rien is bereid om eventueel deel te nemen aan raadsvergaderingen (zie a); hij kan daarbij een bijdrage leveren op vooral de gebieden Financiën, Sociale Zaken, Werkgelegenheid. Sociale gerechtigheid, werkgelegenheid en goed financieel beheer zijn zaken waarvoor Rien zich sterk wil maken.
Hij laat zich bij deze onderwerpen inspireren door het woord van God.


4.
Gert (G.A.) Korteweg, ChristenUnie, Nootdorp,
geb.: 1950,
lid van Evangeliegemeente Morgenstond te Pijnacker.
Gert is werkzaam als beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW in Den Haag.
Vanaf 2003 tot 2010 is Gert lid geweest van de gemeenteraad-commissie Welzijn (voorheen Welzijn, Zorg, Onderwijs). Vanaf 2002 is hij lid van de steunfractie CU-SGP. Gert heeft daarnaast ervaring in diverse besturen.
Gert is bereid om actief te blijven in de steunfractie, met daarbij speciale aandacht voor de onderwerpen WMO, jongeren, e.d.
5.
Kees (C.) Weerheim, SGP, Pijnacker,
geb. 1965),
Lid van PKN te Delft.
Kees is eigenaar van een transportbedrijf in Pijnacker.
Hij vindt het van belang dat  aan de politiek wordt meegewerkt, op een verantwoorde manier.


6.
Joyce (J.) de Haan – Kerssies, ChristenUnie, Nootdorp,
geb. 1967,
lid van PKN te Nootdorp.
Joyce is werkzaam als projectleider maatjesproject binnen Jong Perspectief Zoetermeer e.o. Daarnaast heeft ze een trekkersrol vervuld in het opzetten van het Repair Café in Nootdorp. Ze is verder actief en betrokken op een groot aantal politiek relevante onderwerpen, vooral op het gebied van Zorg en Welzijn. Joyce verzorgt catechese en jeugdactiviteiten binnen haar kerkelijke gemeente.
Ook voor Joyce is Gods Woord richtinggevend: zorg voor elkaar (dienstbaar) en voor de schepping (duurzaam). Ze wil zich inzetten voor een sociaal beleid waarin mensen gestimuleerd en gefaciliteerd worden in de zorg voor elkaar en uitgenodigd worden om actief deel te nemen. En wil een actieve bijdrage leveren voor behoud en uitbreiding van groengebieden.7.
Sander (S.) de Vree, SGP, Delfgauw,
geb.1954,
Lid van de Gereformeerde Gemeente te Delft.
Sander is hoofd Waterlab bij de Faculteit Civiele Techniek aan de TU Delft. Met als achtergrond HBO-electrotechniek heeft Sander ruime ervaring bij de ondersteuning van het waterloopkundig onderzoek.
Sander heeft daarnaast ervaring in het kerkbestuur. Tevens is hij voorzitter geweest van de lokale kiesvereniging en van de provinciale vereniging in resp. de Noordoostpolder en Flevoland.
Voor Sander is politiek niet zijn hobby, maar hij wil zich wel inzetten voor het besturen van een gemeente zoals God dat in Zijn Woord voorhoudt.8.
Peter (P.A.) van Bokhoven, SGP,  Delfgauw,
geb.1949,
lid van de Gereformeerde Gemeente te Delft.
Peter heeft ervaring in organisatieadvies en personeelszaken en is als parttime docent werkzaam geweest in het Hoger Beroeps Onderwijs.
In de periode 1982 tot maart 1995 is Peter gemeenteraadslid geweest in Pijnacker, namens GPV/RPF/SGP. Zijn interesse gaat vooral uit naar de gebieden bestuur, verkeer, maatschappelijke zorg en onderwijs.
9.
Anthonie (A.) Slingerland, SGP, Pijnacker,
geb. 1965,
Lid van Gereformeerde Gemeente te Delft.
Anthonie is werkzaam als chauffeur/verkoper in een familiebedrijf. Daarvoor vervulde hij diverse functies in de tuinbouw.
Anthonie wil graag meewerken aan het uitdragen van een christelijk geluid in de politiek van ons dorp, dat dus vanuit Gods Woord. Vanuit de gedachte rentmeester te zijn op deze aarde, hebben zaken als milieu, energie en zorg vooral zijn interesse.
10.
Jan (J.G.P.M.) Vincenten, ChristenUnie, Pijnacker,
geb. 1947,
lid van PKN-Kerk te Delft.
Jan was tot 1 okt. 2008 (‘pensioen’) algemeen directeur Rabobank Nootdorp-Pijnacker. Daarnaast had en heeft Jan diverse nevenfuncties, zoals lid regiobestuur Oostland, K.v.K. Haaglanden, bestuurslid VNO-NCW Oostland, voorzitter Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp.
Vanaf maart 2010 tot maart 2014 is Jan (D.V.) lid van gemeenteraad in Pijnacker-Nootdorp, voor de fractie CU-SGP. Vanaf enkele jaren voor deze periode, dec. 2008, is Jan lid van steunfractie hiervan.
Jan wil de komende jaren niet meer de rol van lijsttrekker vervullen, omdat hij inmiddels penningmeester is van het overkoepelend college van kerkrentmeesters (5 deelgemeenten) van zijn kerk. Daarbij maakt hij ook deel uit van het Dagelijks Bestuur hier van, en is hij actief in de bouwcommissie van de nieuwe kerk. Het raadswerk vergt veel tijd , en al deze zaken zijn niet meer voldoende goed te combineren.
De (steun)fractie kan desgevraagd gelukkig, in bepaalde mate, gebruik blijven maken van Jan zijn grote kennis van, en inzicht in, vele lokale en regionale zaken, en daarnaast algemene financiële, organisatorische en personeelszaken.

11.
Oscar (0.M.) Kuipers, SGP, Nootdorp,
geb.1989,
lid van 'De morgenster' te Zoetermeer.
Oscar is werkzaam als postbezorger. Hij is daardoor goed bekend met de Nootdorpse samenleving, en weet wat er belangrijk is.
Oscar wil tijd vrijmaken voor het voeren van christelijke politiek: christelijke politiek heeft voor iedereen een meerwaarde.


12.
Frank (F.J.) Lekkerkerk, SGP, Pijnacker,
geb.1993,
lid van PKN te Delft.
Frank studeert momenteel (jan. 2014) bestuurskunde aan de Universiteit te Leiden. Deze studie heeft alles te maken met politiek en politieke vraagstukken. Politieke keuzes maken vanuit een christelijke visie hebben hem altijd geboeid. Deze interesse wil hij graag ontplooien door zich in te zetten voor de lokale politiek.
Frank is lid van de steunfractie van CU-SGP.
De SGP spreekt Frank aan door de manier waarop zij politiek en het christelijk geloof combineren. De manier waarop ze christelijke waarden, zoals bijvoorbeeld Leven, verwoorden, hebben hem doen kiezen voor de SGP.
Door zijn inzet in de gemeentepolitiek wil Frank mee bouwen aan een leefbare en gezonde gemeente. Frank vindt dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp trots mag zijn op haar tuinbouwsector. Deze sector heeft toekomst als ze blijft investeren in duurzaamheid  en efficiëntie. Zijn overtuiging is dat wij elkaar als burger en gemeente samen moeten in zetten om deze leefbaarheid te realiseren. De gemeente is er voor de burger, maar zij kan niet functioneren zonder eigen initiatief van diezelfde burgers. Het is daarom van belang dat we serieus naar elkaar luisteren en vervolgens besluiten nemen, waarbij we Gods woord in acht nemen.