Sport

SPORT

Onderstaand is de tekst omtrent SPORT weergegeven uit het verkiezingsprogramma van ChristenUnie-SGP 2014-2018.
De gehele tekst van het verkiezingsprogramma is op deze pagina te lezen.

6.4. Sport

Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd, aan de volksgezondheid in z’n algemeenheid en aan sociale verbanden. Veel vrijwilligers zijn op dit terrein actief, en ook ouders tonen vaak grote betrokkenheid.

Wij onderkennen de positieve aspecten van sport. Ouderen en gehandicapten verdienen daarbij extra aandacht; niet alleen in het mogelijk maken van sport en beweging, maar ook in het bevorderen van sociale contacten.

De gemeente moet daarom goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.

Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimali­seren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinder­opvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken.

Wij willen ook stimuleren dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten. Verduurzamen van gebouwen is het devies. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

Concrete voorstellen

  • In het doelgroepenbeleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voor­lichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuur­deel­name mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds).
  • Het sportaanbod beter toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten.
  • Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd.