verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP voor de periode 2018-2022

kernpunten

Voor ons is de economie geen doel maar een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien.
Een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid vinden we belangrijk. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners.

Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag.

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen.

Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Invoering van vuurwerkvrije zones in de bebouwde kommen. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid.

Zorg voor kwetsbare groepen, bijstandsgerechtigden, hulpbehoevende ouderen en vluchtelingen middels goede sociale netwerken of organisaties. Preventie van veel voorkomende problemen zoals schulden, eenzaamheid en verslavingen.

Gebruik van windenergie is gewenst, maar niet alle locaties zijn geschikt voor windturbines. Het milieu gaat ons aan het hart en daarom is een goede verwerking van afval belangrijk waarbij de vervuiler betaald.

Het fietsverkeer kan worden geoptimaliseerd. Wij zetten sterk in op de verduurzaming van het vervoer. Actuele verkeersknelpunten in het autoverkeer aanpakken.

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. Inzetten op veilige gezinnen, scholen en buurten.

Binnen onze gemeente worden op grote schaal nieuwe huizen gebouwd, vooral in Pijnacker: Keizershof, Ackerswoude en in de toekomst ook nog Tuindershof. Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. Hiervoor is nodig dat er voldoende woningen gebouwd worden voor alle doelgroepen.

Wij willen een samenleving, niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurgeschiedenis kunnen hierin een rol spelen. Dat geldt ook voor verantwoord samen recreëren en sporten.


Bovenstaande kernpunten van het verkiezingsprogramma zijn ook opgenomen in een flyer, de flyer is te downloaden.
Het gehele verkiezingsprogramma is daarna weergegeven, dit document is ook te downloaden.

Kernpunten van het verkiezingsprogramma 2018-2022

verkiezingsprogramma 2018-2022

inleiding

Als ChristenUnie en SGP willen wij aansluiten bij een samenleving die op veel manieren onderling verbonden is maar tegelijk veel losse eindjes kent.
Een grote uitdaging die we alleen aankunnen als we in verbondenheid met elkaar en met God de toekomst ingaan.
De kern van onze identiteit is en blijft ons geloof in de Bijbelse boodschap over God, mens en schepping.
Als volgelingen van Jezus Christus willen we daar handen en voeten aan geven, ook in de politieke arena van Pijnacker-Nootdorp.
Liefde is het centrale thema van het christelijke geloof. We moeten God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf.
God wil een leven volgens christelijke normen en waarden zegenen. Dat heeft het verleden vaak bewezen.
Een leven volgens christelijke normen en waarden is goed voor de gehele samenleving.
Tegelijkertijd kan daardoor ieder mens tot zijn recht komen. Daarom staan wij voor politiek volgens de Bijbelse norm. Het christelijke geloof biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven. In de Bijbel kunnen we lezen hoe God wil dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en van onze medemensen.
Verder staat centraal in onze visie niet de overheid maar de samenleving. Wij hebben een samenleving voor ogen die (godsdienst)vrijheid en ruimte biedt. Mensen en organisaties nemen daarin hun verantwoordelijkheid om elkaar verder te helpen en om voor elkaar te zorgen. Tegelijk krijgen ze vrijheid en ruimte voor eigen (maatschappelijke) initiatieven. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn. Sterke gezinnen en families zijn de belangrijkste bouwstenen van een zorgzame samenleving en verdienen daarom onze voortdurende aandacht. Een gezonde samenleving neemt ook verantwoordelijkheid voor de schepping die aan haar is toevertrouwd.

De kernboodschap van geloof, hoop en liefde omvat in onze visie vooral de volgende punten:
1) zorg dat iedereen meetelt
2) investeer in de toekomst van kinderen
3) kom op voor (godsdienst)vrijheid
4) geef onderdak aan mensen in nood
5) zorg voor rentmeesterschap en duurzaamheid

In het programma is dit verder uittewerkt.
Als u zich kunt vinden in ons programma, roepen we u dringend op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 uw stem uit te brengen op één van de kandidaten van onze lijst. Met uw steun verwerven wij meer zetels en kunnen wij een krachtiger geluid laten horen in de gemeenteraad.