ANBI

Gegevens ANBI en giften - ChristenUnie

1. Statutaire naam

ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp
De vereniging 'ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp' wordt "afdeling" genoemd,
en is een afdeling van de vereniging ChristenUnie, gevestigd te Amersfoort.

2. RSIN-nummer (ANBI-nummer):

816 802 324

3. KvK-nummer:

2726 2737

4. Post- en bezoekadres

zie hier

5. Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

6. Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.
De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne.

Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.
De begrotingen zijn weergegeven onder punt 10, Financiëel verslag,
nl. in dezelfde documenten als de financiele verslagen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

7. Samenstelling bestuur

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

8. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

9. Actueel verslag

Jaarverslagen zijn hieronder weergegeven:
> Jaarverslag 2013 (n.a.v. ledenverg. najaar 2013)
> Jaarverslag 2014 (n.a.v. ledenverg. najaar 2014) 
> Jaarverslag 2015 (n.a.v. ledenverg. 29 juni 2016)

10. Financiëel verslag

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Recente financiële verslagen zijn hieronder weergegeven.
ps: aan het einde van de financiële verslagen zijn de begrotingen van de 2 erop volgende jaren opgenomen.
financieel verslag 2012, begroting 2013 en 2014 (n.a.v. ledenvergadering in najaar 2013)
financieel verslag 2013, begroting 2014 en 2015 (n.a.v. ledenvergadering in najaar 2014)
financieel verslag 2014, begroting 2015 en 2016 (n.a.v. ledenvergadering in najaar 2015)
financieel verslag 2015, begroting 2016 en 2017 (n.a.v. ledenvergadering 29 juni 2016

giften

> aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan:
   in 2013: geen;
   in 2014: € 8,= [LB, e-mail 19-1-2015]
   in 2015: € 25,= [GK, e-mail 9-4-2016]
.

> overzicht van bijdragen > € 4.500:
   in 2013: geen
   in 2014: geen
   in 2015: geen

> Financieel verslag op basis van Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP):
   De WFPP heeft als doel het vergroten van de transparantie van de financieringsstromen
   van politieke partijen in het decentraal bestuur.
   De financiering van deze partijen wordt door de wet transparanter,
   hetgeen in het democratisch belang is.
   Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn politieke partijen
   in het decentraal bestuur,
   en de donateurs van deze partijen die ten minste 1.000 euro op jaarbasis doneren.
   in 2013: geen; in 2014: geen; in 2015: geen.