Algemeen

Hieronder staat een toelichting op het functioneren van de gemeenteraad
en op welke manieren inwoners met de raadsleden in contact kunnen komen.


Eén gemeenteraad en drie raadscommissies

De gemeenteraad vergadert volgens het BOB-model: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.
Deze werkwijze biedt goede mogelijkheden en ruimte voor inwoners, ondernemers en partners om ‘aan tafel te zitten’ bij de raad.
Hieronder wordt dit nader toegelicht. 

Beeldvorming

De beeldvormende fase wordt gebruikt om alle raadsleden van dezelfde informatie te voorzien en er zo voor te zorgen dat hun beeld compleet is. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het geven van een presentatie, op werkbezoek gaan of het organiseren van rondetafelgesprekken.

Oordeelsvorming

In de oordeelvormende fase vindt het hart van het politieke debat plaats. Hier worden argumenten met elkaar gedeeld; is men voor of tegen het voorliggende voorstel en waarom?

Besluitvorming

In de besluitvormende fase wordt dan het uiteindelijke besluit genomen. Omdat voorafgaand aan deze besluitvormende fase al goed met elkaar is gecommuniceerd, kan dit heel snel gaan. 


Burgerinitiatief en gast van de maand

"Burgerinitiatief" is een regeling waarbij burgers het initiatief nemen om een bepaalde zaak op de agenda van de gemeenteraad en/of een raadscommissie te krijgen. Je moet daarvoor bij de griffie zijn. Verder is in de vorige gemeenteraadsperiode het fenomeen 'gast van de raad' ingesteld. Burgers zijn dan 'te gast' bij de gemeenteraad. 


Hoe kan de burger de gemeenteraad bereiken?

Een inwoner of organisatie heeft meerdere middelen om de gemeenteraad te bereiken: u kunt een mail sturen naar de raadsleden of een brief.
Maar u kunt ook tijdens de vergaderingen gebruik maken van het zogenoemde 'spreekrecht voor het publiek'. Bij een bepaald agendapunt kunt u dan aan de tafel vrij het woord voeren en de commissie of raad informeren over uw standpunten. Eén telefoontje naar de griffie is daarvoor voldoende.


Kortom

Schrijf, mail, bel, spreek aan, de leden van de gemeenteraad. In het duale stelsel is de raad namelijk steeds meer de brug tussen enerzijds het college van B&W als uitvoerend orgaan en anderzijds de burgers.

Het raadslid en de commissieleden van de ChristenUnie-SGP zijn genoemd onder Fractie > steun fractie. Daarbij is ook vermeld op welk gebieden zij actief zijn en ervaring hebben opgebouwd.

naar boven