Algemene beschouwingen

Onderstaand is de zienswijze van de ChristenUnie-SGP-fractie gegeven, op onderwerpen die in de gemeenteraad spelen.
Zie de rechterkolom voor de index van de afzonderlijke bijdragen.   >  >


Beschouwing Programmabegroting 2024

Op donderdag 2 november 2023 is in de gemeenteraad de 'Begroting 2024' behandeld.
De tekst die deze avond door Rob van der Welle is uitgesproken, namens de fractie ChristenUnie-SGP, is hieronder weergegeven.

Beschouwing naar aanleiding van Programmabegroting 2024

Wij bedanken het college en de ambtenaren voor het opstellen van de programmabegroting, het beantwoorden van vragen en het geven van toelichtingen.

Voordat wij een beschouwing geven over deze programmanbegroting is er bij ons de behoefte om over de grenzen van onze gemeente heen te kijken. Wij leven in een wereld en tijd waar conflicten, geweld en oorlogen alleen maar toe nemen. Het is schrijnend om te zien hoe mensen in haat tegenover elkaar staan en onschuldigen hiervan slachtoffer worden. Wij hopen en bidden dat er weer dialogen kunnen ontstaan dat er in plaats van het stapelen van haat er begrip en vergeving komt.

Bij zoveel onrust in de wereld lijkt een programmabegroting van een gemeente niet relevant. Bij het lezen bekroop mij een beetje het gevoel van Asterix en Obelix, in analogie naar dat Gallische dorpje, houd een klein dorp in Zuid-Holland moedig stand. Maar zoals deze strip fictie is, hebben wij ons dorp ook geen Druïde in de vorm van een wethouder financiën die met een toverdrank ons onkwetsbaar maakt. Dat betekent niet dat wij het maar over ons heen moeten laten komen. Wij geloven in de samenleving. In elkaar steunen en voor elkaar zorgen. Dat begint in de buurten en wijken.
Op dit moment mogen wij zeker niet klagen over hoe wij er als gemeente voor staan. Hier past dan ook dankbaarheid en waardering voor iedereen die hiervoor dagelijks de schouders er onder zet. Maar wij leven niet op een eiland. Er ligt geen brede slotgracht om onze gemeente.
Daarom kunnen wij ons vinden in het advies wat wij van de auditcommissie hebben ontvangen.

Wij waarderen het dat er al een informatienota beschikbaar is waarin het college aangeeft hoe zij het proces naar toekomstbestendige gemeentefinanciën willen insteken. Er is een klein lichtpuntje in de vorm van twee aangenomen moties in de Tweede Kamer die de regering oproept de financiële problemen voor de gemeente op te lossen en om “het ravijn” te dichten. Maar dat is zeker geen reden om achterover te gaan leunen. Wij hebben al eerder aangegeven het gesprek graag aan te gaan.

De inflatie, verhoging van de personeelslasten en de krapte op de arbeidsmarkt baart ons ook zorgen. Met name in het sociale domein is dat voelbaar. Onze partners in het sociaal domein hebben al aangegeven dat met het huidige budget niet meer de zelfde diensten kunnen worden geleverd. Wij zijn blij dat het college heeft aangegeven dat er ruimte beschikbaar is om knelpunten op te lossen. Wij hebben deze partners hard nodig in onze samenleving om ook de meest kwetsbare in bescherming te nemen.
Die inflatie is ook van invloed op onze investeringsbegroting. Het is goed dat er gewerkt wordt aan het meer realistisch maken van de investeringsplanning. Wij kunnen het ons niet veroorloven bestedingsruimte niet te benutten.
Zoals aangegeven, geloven wij in de samenleving. Wij willen graag bouwen aan een zorgzame samenleving. Waar wij streven naar verbondenheid in plaats van polarisatie, vertrouwen in plaats van wantrouwen, gezamenlijk belang in plaats van eigen belang. Dat begint bij het elkaar ontmoeten. Daarom is het beschikbaar zijn van ontmoetingsruimten van belang. Ontmoetingsruimten voor diverse doelgroepen zowel binnen als buiten.
Daarom is goede participatie ook belangrijk. Dan worden bewoners gehoord en creëren wij draagvlak en draagkracht.

Wij willen graag de oproep van de woningbouwcoöperaties ondersteunen om daar waar mogelijk drempels weg te nemen om (tussen haakjes) snelle, realisatie van sociale woning bouw mogelijk te maken. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan samenwerking tussen gemeenten om door de krapte op de arbeidsmarkt beperkt beschikbare kennis efficiënter te benutten. Ook nemen wij de opmerking ter harte dat juist door de diversiteit van woningen voor verschillende doelgroepen er wijken ontstaan die werken.
De verhalen van Asterix en Obelix eindigen traditiegetrouw met een groot feestmaal. Dat zou zo symbool kunnen zijn van een hechte samenleving.

Wij besluiten onze beschouwing traditiegetrouw met het college en het ambtelijk apparaat Gods zegen toe te wensen bij de uitvoering van deze programmabegroting.

Dank u wel.

naar boven

jaarrekening 2022 en kadernota 2023

Op dinsdag 4 en donderdag 6 juli zijn in de gemeenteraad de jaarrekening 2022 en de kadernota 2023 behandeld.
De tekst die deze avond door Rob van der Welle is uitgesproken, namens de fractie ChristenUnie-SGP, is hieronder weergegeven.

Allereerst willen wij als ChristenUnie-SGP het college en de ambtenaren bedanken voor het samenstellen van de jaarstukken en de kadernota.

Wij constateren dat de jaarrekening 2022 sluit met een behoorlijk positief resultaat. Tegelijk zien wij dat een groot deel aan budgetten wordt doorgeschoven naar 2023. Dit is onder andere het gevolg van het niet uit kunnen voeren van projecten omdat er geen personele capaciteit beschikbaar is. De krapte op de arbeidsmark gaat onze gemeente niet voorbij. Dat baart ons zorgen.

Ook zien wij taken incidenteel of structureel op de gemeente afkomen. Hier is wel een compliment op zijn plaats voor de voortvarendheid waarmee toeslagen zijn uitgekeerd.
In het meerjarig perspectief zijn er onzekerheden. Hiervoor wordt een bestemmingsreserve Egalisatie begroting 2026 en 2027 gevormd om deze onzekerheden op te vangen.
De mei circulaire laat gelukkig weer een iets positiever beeld zien.

Het college houd vast aan de ambities zoals verwoord in het raadsprogramma en het uitvoeringprogramma. En is in afwachting van de uitkomst van de gesprekken van de VNG en de landelijke overheid. Voor nu kunnen wij ons daarin vinden. Tegelijk geeft het college aan graag met de raad in gesprek te blijven over de ontwikkelingen rond het gemeentefonds en de consequenties van de krapte op de arbeidsmarkt en de schaarste en kostenstijgingen. Deze handschoen pakken wij graag op.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe visie op het sociaal domein. Hoewel wij het als Pijnacker-Nootdorp goed doen op dit terrein kunnen wij ook hier onze ogen niet sluiten voor de landelijke trend. Krapte in de zorg en het onderwijs. Meer druk op de zorg onder andere door vergrijzing. Een beweging die is ingezet om zorg dicht bij te organiseren en mensen alleen naar het ziekenhuis laten gaan als het echt moet. Dit betekent ook iets voor de voorzieningen in onze gemeente zoals huisartsenzorg maar ook voor het draagvermogen van de samenleving.

Wij zijn dan ook blij met een maatschappelijk initiatief als het opzetten van een hospice. Door sociale cohesie kunnen wij als samenleving meehelpen aan ieders bestaanszekerheid.
Ook zijn wij blij met de samenwerking met onze maatschappelijke partners.

Wij kunnen met preventie, gezond leven, streven naar bestaanszekerheid en door iedereen mee te laten doen zeker het nodige bereiken. Maar om echt het verschil te maken zullen er vanuit de landelijke overheid structurele oplossingen geboden moeten worden. Niet alles kan op het bordje van de gemeenten worden geschoven.

Eenzijdig blijven streven naar economische groei of duurzame groei is niet voldoende. Ook duurzame groei levert nieuwe problemen op. Denk aan de overbelasting van het elektriciteitsnet. Laten wij lokaal ook oog hebben voor initiatieven die het gebruik van energie en milieubelasting terug brengen en voor producten die duurzamer zijn doordat ze langer mee gaan of gerepareerd kunnen worden. Initiatieven zoals bijvoorbeeld het repair café.

Maar laten wij niet alleen somberen. Wij doen het op dit moment goed als gemeente. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om ook die mensen te helpen die in nood zijn. Ook hier complimenten voor de recent in gebruik genomen units waar Oekraïners die tot voor kort nog in het Van de Valk hotel verbleven naar toe zijn verhuisd.

Wij zijn er van overtuigd dat barmhartigheid op zijn plaats is. Niet omdat het moet, maar omdat wij de mogelijkheden hebben. Ook zijn wij blij met een duidelijk signaal van de kerken die hebben aangegeven hier een rol in te willen spelen. Natuurlijk is duidelijkheid en zorgvuldigheid voor hulpverlener, ontvanger en inwoners daarbij belangrijk.

Wij hopen dat het onderzoek naar flex-woningen en andere oplossingen voor starters en spoedzoekers tot resultaten zal leiden. Hoewel wij ook zien dat door prijsstijgingen bouwprojecten onder druk staan.

In deze tijd waarin het vertrouwen in de overheid en de politiek af neemt is een goede participatie van groot belang. Zeker als wij als gemeente nog veel ambities willen waar maken. Laten wij elkaar door open en transparant te zijn en door elkaar op basis van argumenten te overtuigen als raad het goede voorbeeld geven. Want alleen op basis van goede argumenten is de inwoner gemotiveerd om mee te denken en werken aan de eigen leefomgeving, duurzaamheid en sociale cohesie.

Zeker in de laatste tijd ervaren wij dat de wereld niet maakbaar en voorspelbaar is. ChristenUnie-SGP weet zich daar afhankelijk van zijn Schepper. Daarom sluit ik ook nu, zoals wij dat altijd doen, af met het college en het ambtelijk apparaat Gods zegen toe te wensen bij de uitwerking naar de begroting 2024.

naar boven

Progressief, VVD, CDA en CU/SGP samen voor bouw in Delfgauw

Gisterenavond heeft de gemeenteraad het Ontwerpbestemmingsplan Vrijenban II weggestemd. Ondanks dat Progressief, VVD, CDA en CU/SGP het ontwerpbestemmingsplan graag wilden vrijgeven voor zienswijzen, stemde een raadsmeerderheid tegen het plan. Daarmee zijn de 40 beoogde woningen achter de bestaande dorpskern Vrijenban in ieder geval voorlopig van de baan, tot teleurstelling van de partijen. Van de 40 beoogde woningen waren er bovendien 12 sociale huurwoningen beoogd, die komen nu ook te vervallen. Woordvoerders Kleewein (Progressief), Klapwijk (VVD), Meijer (CDA) en Van der Welle (CU/SGP) benadrukten dat het uitstellen, of mogelijk zelfs afstellen zoals sommige partijen willen, van de bouw van deze 40 woningen ervoor zorgt dat inwoners van Pijnacker-Nootdorp, maar vooral ook de inwoners van Delfgauw nóg langer moeten wachten op een passende, betaalbare woning. De partijen legden elk andere accenten en hadden verschillende redenen om voor het voortzetten van de bestemmingsplanprocedure te zijn.

Zo vond Progressief de beoogde locatie voor Vrijenban II geschikt, omdat daarmee juist de echte natuurgebieden worden beschermd en er dus geen kostbaar natuurgebied verloren gaat met de ontwikkeling van Vrijenban II. Daarnaast zou de gemeente door het vastleggen van de 12 sociale huurwoningen in de anterieure overeenkomst, waarborgen dat deze woningen langjarig betaalbaar blijven. Dat is belangrijk, omdat de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Pijnacker-Nootdorp al jaren erg lang is en er in de gemeente maar weinig aanbod is in het sociale segment. De VVD gaf daarbij aan dat er altijd redenen zullen zijn om op plekken niet te bouwen, maar dat de nood om woningen te bouwen onverminderd hoog is. Het feit dat er met de ontwikkeling van Vrijenban II geen meter glastuinbouwgebied wordt ‘afgesnoept’ was voor VVD en CDA een extra pré van het plan. Daar bovenop had het college toegezegd met de ontwikkelende partij afspraken te maken over het actief communiceren over dat nieuwe bewoners naast een bedrijvig glastuinbouwgebied komen te wonen.

 Het CDA benadrukte tevens dat de komst van 40 woningen al in 2014 werd beoogd en dat er geen sprake is van een ‘nieuw plan’. Sommige andere partijen suggereerden dat, omdat het plangebied in de ontwerp-Omgevingsvisie niet was aangemerkt als transformatielocatie. Wel plaatste het CDA, en zo ook CU/SGP, kanttekeningen bij het ontwerp. Zij gaven het college huiswerk mee om met het Oranjecomité en de omwonenden nog eens het hoofd te buigen over de locatie en omvang van het Bart Dekker-veld wat in het ontwerp aanzienlijk was gekrompen. Dat zou dan mee kunnen lopen in de volgende fase van het bestemminsplan. Volgens de partijen moest de belangrijke ontmoetingsfunctie die het veldje Delfgauw biedt, behouden blijven.

Wat nu het vervolg wordt voor Vrijenban II is onduidelijk: een door de raad aangenomen motie om met een zogeheten gebiedsvisie te komen voor het plangebied gaf daarover geen uitsluitsel. Of, op welke termijn en hoeveel woningen er in Delfgauw nog gebouwd kunnen worden: het zijn allemaal vragen geworden waarop voorlopig geen antwoord komt. Als het aan Progressief, VVD, CDA en CU/SGP ligt, moet de procedure snel weer worden opgestart. Met een passend plan krijgen alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp weer meer perspectief op het bemachtigen van een woning in de eigen gemeente.

naar boven

Beschouwingen Begroting 2023 - 3 november 2022

Op donderdag 3 november 2022 is in de gemeenteraad de 'Begroting 2023' behandeld.
De tekst die deze avond door Rob van der Welle is uitgesproken, namens de fractie ChristenUnie-SGP, is hieronder weergegeven.


Allereerst dank aan het college en de ambtelijke staf voor het opstellen en verzorgen van de stukken.
Financieel ziet het ervoor de jaren 2023, 2024 en 2025 goed uit maar tegelijk wordt er een waarschuwing gegeven dat al de externe factoren die nu spelen voor een grote onzekerheid zorgen voor het verloop van onze gemeentefinanciën.
Daarnaast is er de onzekerheid over de ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2026 en verder.
Verstandig en behoedzaam begroten blijft noodzakelijk zoals wij de afgelopen jaren ook van het college gewend zijn.

De voor ons op dit moment meest actuele zaken zijn wonen, energie en het sociaal domein. Dit zijn zaken die elkaar ook beïnvloeden. Immers als je door de prijsstijgingen je de energierekening niet meer kan betalen kan de stress hierover je gezondheid beïnvloeden.

Als je geen goed geïsoleerde woning krijgen heeft dit gevolgen voor je energie rekening. Of als je helemaal geen woning kunt bemachtigen kan dit leiden tot spanningen in het gezin. Etc.
Dit zijn zaken die wij niet even snel oplossen. Wij zijn afhankelijk van o.a. de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Ook individualisering en toenemende polarisatie maken de uitdaging groter.
Wij ondersteunen dan ook het beleid waarin wij streven naar een samenleving die op elkaar betrokken is. Waarin wij willen omzien naar elkaar.

Voor wonen betekend dat voldoende sociale woningbouw. Door kostenstijging van en kort aan grondstoffen en door krapte in de arbeidsmarkt staat dit onder druk. Onze belangrijke partners hierin, de woningbouwcoöperaties geven al aan dat realisatie van sociale huurwoningen steeds moeilijker wordt. Wat ons betreft wordt de aangekondigde gereedschapskist goed gevuld om zo voldoende creatieve oplossingen beschikbaar te hebben voor de lokale woon carrière. Wij worden ook graag regelmatig geïnformeerd over het percentage sociale woningbouw en waar het mogelijk is om dit percentage te verhogen zodat dit dichter naar de 30 % komt. Wij zijn al tevreden met de inhaalslag die er gemaakt wordt op de huidige woningbouw locaties. Dit verdient een vervolg. Ook zijn wij benieuwd naar de uitwerking van de mogelijkheid van alternatieve woonvormen.

Veel huishoudens worden geconfronteerd met een forse verhoging van de energie rekening. Wij zijn blij met de actieve houding van het ambtelijk apparaat als het gaat om het uitkeren van financiële steun die door de landelijk overheid wordt toegezegd. Tegelijk realiseren wij ons dat de snel op elkaar volgende steunpakketten van de overheid ook een behoorlijke druk leggen op de organisatie. Wij willen hen dan ook danken voor de inzet. Hoge energiekosten motiveert de inwoners ook om sneller besparingsmogelijkheden door te voeren. Wij zijn dan ook blij dat er zoveel aanmeldingen zijn voor het worden van duurzaamheidscoach. Graag worden wij t.z.t. geïnformeerd over het effect van het werk van deze coaches. En natuurlijk moeten bij duurzaamheidsoplossingen de inwoners met de smalle beurs niet vergeten.

Het is goed dat het interventieplan “Grip op sociaal domein” zijn vruchten af werpt en ook gecontinueerd wordt. Door toenemende vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt wordt deze “grip” steeds belangrijker. Het is ook belangrijk dat wij dit als samenleving beseffen en weer meer op elkaar betrokken raken, dat wij elkaar daar in vertrouwen en willen ondersteunen. Dat geld wat ons betreft voor alle levensfasen. Daarom ondersteunen wij ook van harte het initiatief, vanuit de samenleving, voor de realisatie van een hospice. Zodat inwoners ook op een waardige manier kunnen sterven met ondersteuning van hun vertrouwde huisarts. Dat is ook de rede dat wij samen met het CDA vragen hebben gesteld over de voortgang en wij mede een motie indienen om de realisatie te ondersteunen. Want de hospice moet er wat ons betreft echt komen.
Wij zien ook met belangstelling de opstelling van de nieuwe visie op het sociaal domein tegemoet en willen daar ook waar van toepassing actief bij betrokken worden.

Helaas zien wij dat het vertrouwen in de overheid af neemt. Om als samenleving op elkaar betrokken te zijn, is het ook belangrijk dat de overheid het vertrouwen terug wint. Een goede uitvoering van het participatie beleid is daarbij van groot belang. Transparantie en doen wat is beloofd. Wij willen ook de raad oproepen om daarin haar verantwoordelijkheid te nemen.

Tenslotte willen wij het college en het ambtelijk Gods zegen toewensen bij de uitvoering van deze begroting.

naar boven

Terugblik van de nestor, op het - bijna - afgelopen jaar 2021

Op 23 december 2021 werd de laatste raadsvergadering van 2021 gehouden.
De nestor van de raad, Cock Weerheim, gaf toen de volgende terugblik op het afgelopen jaar.

We leven in een scherm of beschermde tijd. Veel, zeer veel tijd brengen we door achter een scherm…
Noodzakelijker wijs door corona misschien. Thuis?
Ik kom er nog op terug.
Samen krijgen we het eronder wordt ons steeds voorgehouden. Beetje overmoedig…?
Spannende situaties persoonlijk of als bevolking kunnen mensen verbinden en vindingrijk maken. Dat is ook het afgelopen jaar eigenlijk wel gebeurd. Toch denken we aan allen die ook daadwerkelijk ziek zijn geweest en weer anderen die het nodige op hun bordje hebben gekregen als ondernemer. Waar de toekomst onzeker voor is geworden.
‘’Samen doen’’ en ‘’iedereen doet mee’’ staan hoog in ons vaandel. Ook in deze tijden.
In het afgelopen jaar is het er niet altijd vriendelijker op geworden.
Er kwam polarisatie, tweedeling.
In Nederland wonen zo’n beetje 17 miljoen medische experts waar de een het nog beter weet dan de ander. Echter…Corona gaat door.

Terug naar Pijnacker-Nootdorp.
Grootse zaken hebben we dit jaar bij de kop gehad. Kadernota, Begroting, Omgevingswet, Energie- transitie, Jaarrekening, Hart van Nootdorp, woonzorg en een plaats voor een Cultureel centrum. Er zou nog meer te noemen zijn.
Zeker de belangrijkste zaken waar iedereen voor gaat of moet gaan… klimaat, groen, energie, sociaal domein en wonen.
Energie is er in gestoken, zeggen we dan. Energie en dat we hebben nodig!
Daar zeg je zo wat.
Alleen al de energie voor die grote ‘’Meta’’ megadatacenters die ze in ons landje willen bouwen. De getallen duizelen. 2x Amsterdam wat de huishoudens betreft. Honderden windturbines zullen elkaar in de haren (of de wieken) gaan zitten. En dat op een plek van de meest vruchtbare grond in Nederland…(Zuiderzeballade).
Dat om al die data en nog eens data die wij denken nodig te hebben. Willen we niet te veel? Wanneer is het genoeg?
Rentmeesterschap is ook grenzen weten en bewaken.
We leven in een scherm of beschermde tijd.

Als je ouder wordt ga je steeds meer over het verleden praten. Herinneringen ophalen.
‘’Nou ja al die ouwe meuk’’, moet dat, zegt iemand.
Nu we via De Plus i.s.m. Historisch Genootschap Oud Pijnacker (HGOP) herinneringen ophalen over ‘’Pijnacker in vroeger tijden’’,
en genieten van het nieuwe lijvige boek ‘’Nootdorps Verleden’’ 5000 jaar geschiedenis van Nootdorp,
uitgegeven door de vereniging Noitdorpsche Historiën, gebeurde dat juist.
Zo gaat dat als je zulke mooie boeken in handen krijgt.
Straks met de feestdagen - tijdens de winterslaap - bij de houtkachel wordt dat genieten. Eh.. sorry bij de verwarming…
De verhalen in die boeken maken wat los.
Leerzaam als je ook iets proeft van de omstandigheden waar mensen toen in verkeerden.
Armoede aan de Geerweg, de Kalisbuurt, bijvoorbeeld. De kleding in die tijd, de verveloze raamluiken enz.
Nu heel anders. Strak geschilderde huizen, de camper die klaarstaat voor de vakantie…
En dan het Plusboek de plaatjes van Pijnacker/Delfgauw over allerlei plekken die zo wie zo veranderd zijn door woningen, stenen, asfalt en oplaadpalen…
Beetje nostalgisch gemijmer dat heb je zo aan het einde van het jaar. En als je ouder wordt.

Het is de laatste vergadering van 2021.
Feestdagen, afscheid burgemeester en dan de verkiezingen. Klinkende kandidaten komen op het scherm…
Het is maar dat je het alvast weet.
Kiezers winnen? Ja ook, maar ook voor een gemeenschap waar we samen een plek hebben met alles er op en er aan.
Kerstdagen, oudjaar, Nieuwjaar ze staan voor de deur met alle beperkingen van dien.
Vorige maand spraken we over lichtvervuilingen. Het moet meer donker worden.
Dat is goed voor dit en voor dat enz.
Donker, deze tijd met alle sores(=Hebreeuws), al het donker is ook de tijd dat we stil gaan staan bij de komst van het Licht. Christus, zoals genoemd bij de presentatie van het coalitieakkoord vorige week. Is toch maar gezegd! Dat is Boodschap!
‘’Een licht zo groot zo schoon gedaald van s’Hemels troon.’’, zingt een lied. Een werkelijkheid die van de andere kant komt. Een wonder, vrede en vreugde komt altijd van de andere kant…ongedacht, onverwacht.?
We leven in een scherm of beschermde tijd… met al die schermpjes om ons heen en in de hand.
De kerstgeschiedenis leert ons de werkelijkheid van het gebroken bestaan, maar ook geborgenheid, vrede en bescherming. Kan niet anders dan genade zijn. Geef toe is van een andere orde. Dat licht maar niet afschermen of tegengaan.
Naast al die tekst, van raadstuk tot raadstuk en van rapport tot rapport, die we tot ons namen in het afgelopen jaar kan het lezen van Lukas 2 in de Bijbel er best nog bij.
’’En het geschiedde in die dagen’’ Weet je wel.
Bij moties en amendementen gaan we over tot de orde van de dag.
Of eigenlijk: dan gaan we over tot de orde van Die dag!
We leven in en scherm of beschermde tijd…
Vul maar in.
U allen, burgemeester op de grens in deze laatste besluitvormende vergadering, college, raad, griffie en ambtelijk apparaat, goede zo u wilt gezegende feestdagen toegewenst.

Cock Weerheim
naar boven

Beschouwingen Programmabegroting 2022 - 4 en 9 november 2021Begroting 2022; vuurwerk dit jaar?
Nee, natuurlijk niet! Hebben we afgeleerd, toch?
Trouwens eerste stap tot klimaat beheersing!
In de begroting ook geen vuurwerk. Mooi sluitend wat willen we meer.
Hier en daar wat aandachtspuntjes, dat wel.
Dank voor al het werk en het mooie overzichtelijke resultaat.

ALGEMEEN

Bij het doornemen van de programma’s zou het zomaar kunnen dat we allemaal zo’n beetje op de zelfde punten en/of puntjes uitkomen.
We het over Gemeentefonds, Woningnood, Omgevingsvisie, Klimaatdoelstelling, Energietransitie en Sociaal Domein.
En dan, wat komt er op ons af?
Gaan we toe naar de hervorming van de wereld economie? World Economic Forum? (Klaus Schwab)
Eenheids-denken mooi, maar daar past niet alles meer bij. Afwijkend gedrag of mening, jammer dat past niet.
Wordt je dan uitgeschakeld? Gaan we onze leegte opvullen met nieuwe doelstellingen (Klimaat/energie), hoe goed bedoeld ook.
Als een nieuwe religie of zo? Laten we nuchter blijven en waakzaam.
Laten we meningen, standpunten en overtuigingen die fundamenteel zijn en een geschiedenis hebben, respecteren.
Goed is het dat we ook in Pijnacker-Nootdorp hebben afgesproken: "Iedereen doet mee".

PROGRAMMA'S

Ruimte en wonen
Om een deel van de problemen op te lossen denken we aan het convenant ‘’Gaten dichten” samen met 8 gemeenten in Haaglanden.
Lucas de Boer (dir. Rondom Wonen) geeft aan hoe nijpend het is op de sociale woningmarkt.
Woningnood: De markt zit hopeloos vast. Laten we ook eens nadenken over de oorzaak van onze en landelijke woningnood!?
Niet alleen: we hebben het nodig; maar verder, dieper.
In allerlei verbanden ontstaan nog al eens fricties, hoe triest ook, maar vragen ruimte.
En met z’n vijfen, gemiddeld, in een woning wonen doen we niet meer! En ... onze bevolking loopt niet zo hard op dan de woningnood ... wat doen we verkeerd? Goed om ons te realiseren, toch?
Omgevingsvisie: "Dwingt burger beter op te letten" zegt een krantenkop in een landelijke krant.
We zijn druk doende met de nieuwe wet die een kaderwet is. Die de invulling van veel regels deels overlaat aan de lagere overheden.
Samen met burgers bedrijven en maatschappelijke organisaties moet antwoord worden gevonden op allerlei vragen op het gebied van invulling van het landschap.
Invulling van beschikbare gronden vraagt ook een goede verhouding met de betreffende omgeving met de daarbij behorende zienswijzen…

Economie en glastuinbouw
Energie kosten en hoe gaat dat uitpakken? T.a.v.de arbeidsmigranten zien we uit naar duidelijke beleidsuitgangspunten…zoals beloofd!
Huisvesting en wie is wie is wel zo belangrijk. Voor de ondernemers duidelijkheid bv over citymarketing…

Mobiliteit
Bij dat alles hoort een passende infrastructuur. Ontsluiting door verlengde Komkommerweg gaat er aan komen?
Bewust omgaan met het autobezit en daarnaast de keuze voor het juiste vervoersmiddel bij de af te leggen afstand is een mooi streven, maar moet je wel doen!
Bij het gebruik van een elektrische auto is het wel goed te beseffen dat deze ook milieuonvriendelijk worden geproduceerd en er grondstoffen worden gebruikt uit mooie toeristische streken ..., denk aan de Lithiumrace.
Een beetje bescheidenere modellen zou ons ook sieren ..., Laatst zo’n grootse Tesla die als een zombie over de grenzen van het parkeervak stond te hangen ..., zo?

Groen en recreatie
Onze groene long vraagt om zuinigheid, maar ook goed en veilig onderhoud!!! De waterhuishouding vraagt in deze klimaat veranderende tijden oplettendheid.
Klimaatdoelstelling:
de zeespiegel.
Spannend al in 2030. Wereldwijde aanpak nodig, maar ook hier. Anders is het dweilen met de kraan open alsof de stijging daardoor niet komt?
Ons luxe gedrag en bewegen over deze mooie aarde kan ook wat minder ...
Bescheidenheid is een kenmerk van rentmeesterschap.

Onderwijs
Juiste plek om te leren waar kaders en grenzen liggen.
Daarbij niet vergeten dat het gezin als hoeksteen de eerst aangewezen plaats is voor de overdracht van dat wat nodig is te weten om in de samenleving te kunnen gaan functioneren.
Ook als eerste signaalfunctie als er zich problemen mochten voordoen.

Collectieve voorzieningen
In dit hoofdstuk valt het woord “preventie" het meest. Dat is mooi. ”Voorkomen is beter dan genezen.”
Te doen is dat bij juiste realisatie van oorzaken. Betrokken zijn bij allerlei culturele uitingen en sport is dan gezonde afleiding.
Ook het behoren bij (staat niet specifiek in de begroting) maatschappelijke en levensbeschouwelijke(kerk) instellingen.
Steun aan vrijwillige mantelzorgers mag niet worden vergeten.

Individuele voorzieningen
Jeugd, jongeren en ouderen mogen bij zorg niet tussen de wal en het schip geraken ..., wachtrijen kan dan niet.
Laat regeldruk ons niet verlammen. Aandacht voor de mens. Lichamelijk en geestelijk welzijn.

Veiligheid en duurzaamheid
Opletten dat we veilige en benaderbare wijken hebben en houden. M.a.w.is de riolering op orde, bereikbaarheid voor hulptroepen en afval ophalers? Toezicht in de wijken door patrouillerende politie/Boa (liefst fietsend) is geen overbodige luxe.
Denk aan vuurwerk, racende scooters, inbraak enz. Er dichter bovenop zitten, letterlijk en figuurlijk, kan toch?
In onze gemeente hebben we niet te klagen. Een hoog cijfer. Moeten we wel zo houden!
Energietransitie:
Een Europarlementariër zei: “Bij energie voorziening gaat het om drie pijlers: leveringszekerheid, betaalbaarheid en verduurzaming.
De les van de huidige crisis is dat we die eerste twee pijlers schromelijk hebben verwaarloosd.
De prikkel om over te stappen op duurzame energie mag geen dolksteek worden; met de huidige prijsstijging is er bij veel burgers en bedrijven minder geld over voor grondige isolatie, warmtepompen, zonnepanelen enz."
Wat kunnen we hierin als gemeente betekenen?
Bij alles wat er de komende tijd op ons afkomt op dit punt blijft een eerlijke (niet ideologische) afweging van wat te doen ontzettend belangrijk.

Bestuur en dienstverlening
De burger wil zich gehoord weten en voelen. In de begroting lees ik daarover mooie dingen. Het is echter steeds opletten dat de burger het ook werkelijk is.
Pleeg feedback als er toch onverhoopt vuurtjes worden gestookt.
He…? Bij aanvang vuurwerk nee. Ten slotte: let op vuurtjes.

Hoofdlijnen financiële positie
Gemeentefonds: Is een belangrijke inkomsten bron. Over de nieuwe verdeling zijn bedenkingen bij de Raad voor het Openbaar Bestuur(ROB).
Verdeling schijnt gebaseerd te zijn op oude cijfers uit 2017. Vooral bij het sociaal domein ..., zie VNG oktober.
Wat is dat? En bij de overheid? Geld? Genoeg kennelijk! Miljarden liggen op de plank.
Demissionair of niet, maar we hebben ze dan hiervoor en dan daarvoor…

Ten slotte…
Antoine Bodar RK priester(?) zegt:
"De huidige tijd kenmerkt zich door een dubbele armoede.
De ene is de ontkenning van alles wat niet beredeneerbaar is en niet onmiddellijk tastbaar (eerste armoede CW).
De andere is de verafgoding van de mens als enige maat van allen en alles (tweede armoede).
Waarom zouden we niet weer eens leven alsof God wel bestaat in plaats van niet?"

Cock Weerheim (ChristenUnie/SGP)
naar boven

Kadernota 2021

 In de cyclus van de gemeente Pijnacker-Nootdorp behoort ook de Kadernota.
1 en 8 juli 2021 was de behandeling.
Het is een onderdeel van de Planning & Control-cyclus van de gemeente.
Er worden wijzigingen voor de begroting vastgesteld en reserves.

Onder nieuw beleid, wat ook een onderdeel is van de Kadernota, worden gelden gereserveerd voor Metropolitane Fietsroutes.
Dit zijn fietspaden die bepaalde gebieden nog beter verbinden.

Bij de behandeling van de Kadernota heeft ook de factie ChristenUnie-SGP een aantal zaken extra onder de aandacht gebracht.
- Kosten sociaal domein, dit is een gemeenten breed probleem!
- De combinatie verkeersveiligheid en groen/afval, waar we ons bij rondgang door de gemeente voor moeten schamen.
- Wonen voor doelgroepen wordt politiek breed gedragen, maar de gemeente straalt het niet uit.
Er staan hier veel te veel woningen die in Wassenaar behoren te staan…Het wordt veel te luxe.
Een grote groep komt niet aan bod of moet jaren wachten en/of kan het niet betalen.
Kaders aangeven, ook op dit punt, is nog niet zo verkeerd, zeker nu dit ook blijkt uit onderzoek onder bevolking…

Gebruikelijk is het om te stemmen over moties en/of amendementen.
Deze keer 9 stuks, waarvan er al snel een aantal afvielen na overleg met het college.
Een paar opmerkelijke waren die van de tegemoetkoming voor mensen met alleen AOW en/of een klein pensioentje. (ChristenUnie/SGP voor).
Trouwen op zondag (ChristenUnie/SGP tegen).
Overlast ganzen bestrijden/reguleren (ChristenUnie/SGP voor).

CW
naar boven

Terugblik van de nestor, op het - bijna - afgelopen jaar 2020

Op 17 december 2020 werd de laatste raadsvergadering van 2020 gehouden.
De nestor van de raad, Cock Weerheim, gaf toen de volgende terugblik op het afgelopen jaar.

‘’Haken en ogen’’ is een gezegde dat gebruikt wordt als we met zaken zitten die niet soepel verlopen.
‘’Daar zitten nogal wat haken en ogen aan…’’ zeggen we dan.
In het voorbij gegleden jaar zijn er verschillende van dat soort zaken ook politiek aan de orde geweest.
Maar wat wil; we hebben nu op het Raadhuisplein een grote boom met haken en ogen.
3000 gehaakte lapjes!
En...het oogt ook nog.
Door met haaknaald en lus-vorming van draad/wol op een bepaalde manier te breien (steken te maken) zijn er allerlei voorstellingen te maken zoals knuffels (leuk voor het CDA) en/of lapjes die dan ook nu de grootse boom vormen. Een zeer bijzondere kerstboom voor het goede doel…
Nu heeft een kerstboom niet zozeer met de kerst geschiedenis te maken en zou wat mij betreft het hele jaar mogen staan.

Even terug naar die haken en ogen. Waarom geeft het strubbeling weer? Sores!
Voeten in de aarde zeg maar…het loopt niet.
Met goede haken en ogen is het toch goed takelen/hijsen zou je zeggen.
Nou misschien dan wel vanwege het feit dat er wel eens een steekje valt. Herkenbaar die vallende steek: ‘’nu moet ik het helemaal uithalen en opnieuw beginnen’’. Zei oma toch of mamma?
We blikken terug in het afgelopen jaar met hier en daar wat haken en ogen en/of een steekje dat viel of weer werd opgepakt:
* Die Casa school weet je nog? Op dat eiland zonder goede bevaarbare bereikbaarheid.Toch land in zicht. In Noord komt een nieuw plan van de grond en komen we toch veilig aan wal.
* Woningen voor doelgroepen het onderwerp bouwen en wonen: Bouwen voor werkelijke nood en werkelijke doelgroepen in deze verstedelijkte omgeving en niet meer voor ruimte verslindende luxe. Hier kunnen we echt geen steek laten vallen. We staan in dit land voor een gigantische opgave.
* ‘’Grip op sociaal domein’’ haken en ogen bij dit onderwerp moet zeker gemeenten breed worden opgepakt. Samen sterk voor de financiën.
* Kadernota en begroting kwamen langs in 2020, maar ook circulaires uit Den Haag. Oei.
* Bij 1 zaak die gepasseerd is kan je de vraag stellen hebben we niet weg gekeken. Die vraag is ook gesteld van buiten de raad zelfs en dat was t.a.v. de Griekse vluchtelingen.

* Grijs, groen en blauw is onze nieuwe lokale driekleur. PMD, GFT en Papier. Ieder huisadres heeft driekleur uithangen. En de stickers komen er aan: ja, ja.
Kortom een jaar met haken en ogen, vallende en weer opgepakte steken en eroverheen de schaduw van Covid-19.
Maar we moeten door!
Ach, ja in deze schepping leven we steeds in twee polariteiten: licht en duisternis, hemel en aarde, eb en vloed, zomer en winter, ziekte en gezondheid enz. en o, ja werken en rusten…
Als het dan gaat over vallende steken, haken en ogen, zorgen, armoede, tekort, dierenleed en nood wereldwijd(vluchtelingen) is er dan geen drang naar hulp, heelheid, liefde en vrede? ‘’Vrede op aarde..” ?
Grote vraag…
Corona, Covid-19!! Deze week zijn we met de neus nogmaals op de feiten gedrukt.
Torenhoge besmettingscijfers resulteerden in een duidelijke boodschap vanuit het torentje.
Kerst 2020 even anders, maar de kern blijft hopelijk hetzelfde.
We beleven een bijzonder jaar en naar alle waarschijnlijkheid ook het volgende. Ieder zit er hoe dan ook op een bepaalde manier in.
Natuurlijk het heeft ook een bepaalde vindingrijkheid laten zien.
Makkelijke woorden helpen niet zomaar. De realiteit voor bepaalde mensen en /of bedrijven is bikkelhard!
‘’Als je hart bitter is, door deze omstandigheden, zal suiker in je mond niet helpen…’’
‘’Daar is uit s ’werelds duistere wolken een licht der lichten op gegaan. Komt tot Zijn (Christus) schijnsel alle volken en gij mijn ziele bid het aan…’’ He een kerstlied.
Kunnen we daar wat mee? Proberen waard.
Dat is de Boodschap waar de hemel de aarde raakt…
Beste raadsleden, college, ambtenaren, burgers, ondernemers, boeren, tuinders klein en groot, oud en jong, ziek en/of gezond:
wij wensen u goede feestdagen en hoopvol 2021.
En weet … dat, hoe klein ook het vlammetje, maar zuiver, grote duisternis verdrijft …

Dank u.
Cock Weerheim (nestor)
naar boven

Beschouwingen Programmabegroting 2021 - 3 nov. 2020

Voor ons ligt de sluitende begroting 2021.” uw ja zei ja en uw nee zei nee”(Jakobus) Als variant op onze sticker discussie van vorige week. We hebben het dus over een duidelijke begroting.

Corona, Covid-19 dat is het wat de klok slaat. Alles staat in dat licht of beter gezegd in die schaduw. En we zijn er nog niet…
Wat leert ons deze hele crisis? Premier Rutte: “…dat het leven niet draait om meer, meer, meer, en al helemaal niet meer ik, ik, ik, maar om samen, om verantwoordelijkheid en om aandacht voor de mensen om je heen. Het leven draait niet om contanten of consumptie, het draait om contact. Om echt menselijk contact …” Zoals Romeinen 12:2 ons duidelijk maakt. Dat is: niet naar werelds concept, maar een beproefde weg in overeenstemming met Gods wil(CW).

Dank voor de stukken en de beantwoording op onze schriftelijke vragen.
De begroting waarvoor de algemene uitkering de grootste bron van inkomsten vormen hangen steeds weer af van de circulaire waardoor de begroting wordt bepaald. Nogmaals we zijn blij dat de begroting is zoals die is.
Bij een aantal programma’s willen wij als ChristenUnie/SGP kort iets opmerken en/of onderstrepen.

Bouwen, Ruimte en wonen:
Ondanks dat ontwikkelaars graag bepaalde bebouwing willen realiseren is het goed om vast te houden aan onze keus voor doelgroepen. Zeker in ons verstedelijkt gebied met nood voor starters en huishoudens met een kleiner budget zijn teveel woningen met een landhuis-achtige uitstraling een aanfluiting. Alles al naar de geest van de Omgevingswet.

Economie en glastuinbouw:
In onze gemeente, waar velen in deze sector werken en willen blijven werken, gaan we de resultaten zien van de plannen zoals: glasvisie Oostland en herijking economische visie(2021).

Mobiliteit:
Gaat over verkeer/vervoer en daarmee veiligheid. Bij het plaatsen van laad-palen goed overwegen waar, omdat de verhoudingen van het elektr. auto bezit grote verschillen per wijk/gebied vertonen. Faciliteren van verkeersveilig gedrag, mooi, maar is meer dan allen controleren of er soms door anticiperen een paar kilometer te hard wordt gereden. En...bij dit programma: kom maar met de komkommerweg.

Groen en recreatie:
Helder hoofdstuk. Natuurlijk…maar wel veilig. Wat gaan we daar voor doen zeggen we dan. Kan het echter niet genoeg blijven benadrukken. I.v.m. verkeerveiligheid (hoge groei) of gevaar(duivelsknoop). Gelukkig voor de laatste hebben ze luizen of zoiets…Ander puntje is het waterbeheer dat komt met de klimaat veranderingen in ander licht te staan en vraagt een nauwkeurig beheer. In ieder geval langer vasthouden dat water.

Onderwijs:
Veel-niet alles-wordt er in onze gemeente aangeboden aan onderwijs om daarna in de maatschappij te kunnen participeren. Onderwijs heeft in de geschiedenis van ons land en de politiek altijd een belangrijke plaats ingenomen en doet dat nog. Het is toch een verlengstuk van de opvoeding. Een verworvenheid waar we zuinig op zijn. We zien uit naar de realisering van de plannen in Pijnacker-Noord en in het ‘Hart van Nootdorp’.

Collectieve voorzieningen:
Deze voorzieningen zijn vooral preventief. Hoe belangrijk om grotere problemen te voorkomen. Goed dat we gaan werken met de nieuwe Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2024.

Individuele voorzieningen:
Interventieplan ‘’Grip op het sociaal domein’’ is het plan waar we vorige week ja op hebben gezegd. Veel geld is er met dit programma gemoeid. Bijna de helft van wat uit het Rijk naar de gemeente komt! Allemaal om de participatiewet ten uitvoer te brengen (jeugdzorg, bijstand).Als variant op de naam van het interventieplan “Grip op het sociaal domein.” Hou grip op de kosten. Balanceren voor de juiste balans… En wat doen we met onze vrijwilligers en mantelzorgers in deze Corona tijd? Wordt best lastig…

Veiligheid en duurzaamheid:
Ach, wie gaat daar niet voor. In en om het huis, onderweg, in werksituaties of zelfs in carantienne. Echter, bij alles het begint in het klein; in het gezin, werk, school en onderweg. Hoe is ons gedrag en dan heel praktisch. We zeggen vaak bij signalering van zaken die niet kunnen zoals bijplaatsen, huftergedrag in het verkeer of in het scheiden van ons afval: wie zijn dat die dat doen? Onze bermen, recreatieplekken enz. zijn vaak een soort reclame(piep) Mac Donalds en allerlei andere ondernemingen door het weggesmeten afval. We houden ons uitvoeringsprogramma over handhaving er strak bij. Over lachgas hebben we duidelijkheid geschapen en er zal ook van overheidswege regelgeving komen dat het niet alleen om overlast gaat. We zien uit naar het volledig uitgerolde omgekeerd inzamelen.

Bestuur en dienstverlening:
In samenwerking met andere gemeenten natuurlijk(MRDH). Hierbij denk ik ook aan de verantwoordelijke taak als ambtelijk apparaat en de gemeenteraad/college. We zitten hier voor onze burgers. Zelfs door hen gekozen om kader stellend en controlerend bezig te zijn vanuit onze politieke ambities.
Dienend…dat is toch mooi!
In verantwoordelijkheid t.a.v. van onze Schepper. Nee geen alledaagse boodschap als wel voor een ieder en altijd weer.
Ja, dienend zei ik, maar ook dankend. Morgen -en dat was vorig jaar ook- is de dankdag. Weet dat op dankdag nog op veel plaatsen, ooit door de overheid ingesteld, maar helaas vaak vergeten, voor u (ook voor ons hier) wordt gebeden.
Weet, zegt onze koning aan het einde van de Troonrede, dat velen om zegen en wijsheid voor u bidden.
Waarvoor dan? Om houvast en duidelijkheid in Woorden van weleer alsook voor heden en toekomst.

Cock Weerheim (ChristenUnie/SGP)
naar boven

Terugblik van de nestor, op het - bijna - afgelopen jaar 2019

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2019 is het gebruikelijk dat de nestor van de raad een terugblik geeft.
Op 19 december was deze - nobele - taak toebedeeld aan de fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP, Cock Weerheim.
Hieronder is de tekst weergegeven.


‘’Wat zien jullie er allemaal mooi uit’’. Dat zegt de juffrouw of de meester in de klas als het kerstfeest wordt gevierd.

We kijken elkaar nog eens even aan op deze laatste vergaderavond van het jaar 2019
 ’’waar zijn we nu helemaal mee bezig?’’
Zo zeggen we dat dan.

We zijn verontwaardigd over een aan ons zich voordoende situatie.
Op het werk of in het gezin in de raadszaal in de straat ...kortom het kan overal.

Vorig jaar hadden we die paperclip van de verbinding.
En toch … houden we er aan vast. t’ Ging tenslotte over de uit voering van ons Hoofdlijnenakkoord.
En nu; waar zijn nu helemaal mee bezig…in dit land.
Zo maar even een paar dingen.
Stikstof problematiek en de boeren opstand (kennen we uit de geschiedenisboeken), duurzaamheid, fijnstof, energie transitie enz. enz. Allemaal zaken die te maken hebben met: hoe geven we de aarde door.
Natuurlijk we gaan er voor, maar toch.
Wat doen wij waar anderen nog lang niet aan denken. China vervuilt 2x zo veel dan Amerika en waar wij het gas vaarwel zeggen beginnen anderen nu pas.
We gaan naar 100 km. Het begin is er, zeggen we dan. Het betekend dat we van 6% aandeel van het verkeer naar 5% gaan, wat stikstof betreft. Gaan we dan wel aparte rijstroken voor elektrische auto’s maken, waar ze gewoon 130km kunnen rijden nu er een belasting ontduiking op accijns is voorgesteld door de overheid zelf? Wie weet.
Ons afval is natuurlijk een dingetje. HNI (Het Nieuw Inzamelen). Ja, ja, een dingetje of een vuiltje om zo te zeggen, maar moet nog wel even weggewerkt worden. Landelijke eenheid zou mooi zijn. Misschien de boekjes over omdenken nog eens lezen.
Het is niet zo eenvoudig allemaal. Geduld is een schone zaak. Spelregels ook.
En dan vuurwerk. Afgelopen jaar hier in de raad nee, maar aan het einde van het jaar toch maar wel…Er zijn gemeenten die het voor elkaar hebben gekregen een rustige wisseling van 2019 naar 2020 te maken. Moet toch kunnen. Al dat verstikkende stof!!! Nou ja, het heet zwaveldioxide. Cijfers: 30 ton tijdens de jaarwisseling tegenover 280 ton per jaar door al het verkeer! Overigens ook een veroorzaker van zure regen. 10% in een keer dat zet zoden aan de dijk. Kan toch geregeld worden als we vinden dat er echt wat moet gebeuren.
Bij het noemen van al deze zaken is misschien een klimaatstresstest een optie?
We maken keuzes en afspraken, stellen regels en wetten in de hoop dat afwijkend gedrag beperkt blijft zodat handhaving niet nodig is. Dweilen met de kraan open is verspilling. Dit geldt plaatselijk, landelijk maar ook wereldwijd.
We wenden ons naar bezinning en overdenken. Tenslotte zitten we aan het einde van het jaar.
We gaan het geluk zelf maken denken we. Hé, … dat is nu net het probleem van deze tijd, zegt psychiater Dirk de Wachter (mooie naam, boeiende vent). We zijn te ikkerig; dat is toch ontwapenend. Hij zet een streep door het zelf maken. Hij waarschuwt voor over-geregelde zorg waar medemenselijkheid ondersneeuwt. Overtrokken en te gespannen verwachtingen kunnen het werkelijk zicht ontnemen.
Laten we wel eerlijk blijven zeggen dat we in een welvarend land leven en dat we het over het algemeen gewoon heel goed hebben. Natuurlijk weten we ook dat er zijn waar de tafel de komende dagen niet zo rijkelijk gevuld zal zijn. Gelukkig zijn er velen, individuen of organisaties die er raad mee weten. Mooi toch! Pijn en zorg mogen we echter niet onderschatten.
Verloren zonen, er is een terugkeer optie: zegt Gert-Jan Segers in zijn nieuwste boek: ‘’De verloren zoon en het verhaal van Nederland.’’ Hij spreekt daarmee ook weer vanuit dat oude Boek…
Nuchtere constateringen en relevante oplossingen zonder scorebordachtige bedoelingen doen veel…Even wat afstand nemen en loslaten.
‘’De kunst van het loslaten’’-Franciscus van Assisi die in conclaaf ging met de dieren- en dat is niet een ver van mijn bed show, maar leert zaken op zijn plaats te laten staan en nuchter te bekijken.
Geen fabeltje, want dan heb je met sprekende dieren te maken.
Lichtpuntje op zich!
Nog een: het CBS laat weten na onderzoek dat jongeren gelukkig zijn, maar bezorgd over het milieu. He, vanuit die zorg kunnen ze mee doen, zelfs in de politiek. Iedereen doet mee.
Lichtpuntje toch!
In veel wat er speelt kunnen we best wat licht gebruiken…maar bij te veel licht is wat verduistering wel eens aangenaam verhelderend. Zie onze omgeving. De hemel kleurt. Zou de titel van een boek kunnen zijn.
Dan nog maar even cultuur. Wat we hebben, maken, koesteren, vasthouden en doorgeven toch?
Een geweldig cultuurstuk is onze Statenvertaling. Er wordt dezer dage een expositie gehouden in de hal van het Tweede Kamer gebouw. De vertaling van de Bijbel voor het volk. Opdracht - 400 jaar geleden - tijdens de synode van Dordrecht van 1618-1619 en zag het licht in 1637.
Let op: opdracht van de Staten. Mooi toch? Onze taal is tot op vandaag doorspekt van dit cultuurstuk.
Voorbeelden: Babylonische spraak verwarring, in goede aarde vallen, Abraham gezien, een licht opgaan, de laatsten zullen de eersten zijn, kaf van het koren scheiden, de ware Jozef, dood in de pot, ere wie ere toekomt, wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in, doorn in het oog enz. enz.
Dat allemaal uit dat oude boek. Daar heb je het weer. Een cultuurstuk met diepe wortels ligt in deze donkere dagen open bij de geschiedenis van het Licht. De bekende kerstgeschiedenis. Woorden uit dat oude Boek blijven eeuwig in tegenstelling tot de hemel en de aarde (Lukas 21:33)…Woorden laten niet los, maar hechten.
‘’Daar is uit s ’werelds duistere wolken een Licht der Lichten opgegaan..’’(kerstlied) Dat zojuist genoemde Oude Boek – cultuurstuk -  meer dan dat zelfs, is duidelijk over de inhoud van dat Licht.
‘’Moet je wat mee hebben anders zegt het je toch niets’’ zou een reactie kunnen zijn. Kan niet anders zeggen: helemaal waar…

Als nestor wens ik jullie allemaal veilige, fijne en gezegende dagen, ook al kunnen ze misschien moeilijk zijn.

Cock Weerheim (fractie voorzitter CU/SGP)

naar boven

Begroting 2020 en Uitvoeringsprogramma 2019-2023

Een dik boekwerk ligt voor ons. Best een helder verhaal. Waarvoor uiteraard onze dank.
Veel werk is weer door het ambtelijk apparaat en het college verzet.
Het kan niet missen of het moet ook voor hen een voldaan gevoel geven …

En waarover spraken zij in de Programmabegroting?
Niet zoals we vroeger hoorden over Bio-Tex.
Nee, we hebben het met z’n allen natuurlijk over al die programma’s en daarnaast over het milieu, duurzaamheid, energie transities, energie neutraal 2050, gas-loos bouwen, CO-2, stikstof, elektrisch rijden, afval inzameling en verwerking, biodiversiteit enz. enz.
Het lijkt nergens anders meer over te gaan!
Moet ook, want de werkelijkheid van ons bestaan is in het geding, dat zeker!
Natuurlijk kiezen we voor maatwerk. Realistisch.
Zullen we nog eens paradijselijk gaan leven?
Belangrijke vraag en … het antwoord nog meer.
‘’Alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan...’’(JH)
Niets is hier blijvend. De volmaakte eindstreep zullen wij in deze bedeling niet halen.
Echter we blijven voor 100% verantwoordelijk, en daarom zitten we hier.

Naar de begroting 2020

Inleiding
Positie van de gemeente is goed te noemen. Enkele zaken willen we toch in deze beschouwing noemen.

Programma’s
1. Om te wonen heb je ruimte nodig.
Dat vraagt om goede afwegingen om in Pijnacker-Nootdorp te blijven wonen onder de condities van gemaakte uitgangspunten.
Wonen in het groen dicht bij de stad enz.  Tuindershof, Scheg, Keizershof, Vrijenban en Gildenhof komen er aan.
Spannend blijft het, de behoefte is groot. En even tussendoor…de oorzaken ook.

2. Economie, waaronder onze glastuinbouw, neemt een belangrijke plaats in en is nodig om, zeker voor een deel van onze bevolking, aan het werk te kunnen blijven.
Jonge mensen hierin betrekken en enthousiast maken is belangrijk (denk aan Economische visie-avond!)

3. Mobiliteit. We houden de gang erin met goede en veilige wegen.
Dat houdt een verlengde Komkommerweg in waardoor meer veiligheid op de Rijskade en Noordeindseweg.
Uitkomst van het onderzoek zien we tegemoet.

4. Groen en recreatie.
Beheer oké, maar gevaarlijk groen moeten we wel in de gaten houden. Belangrijk voor de gezondheid(o.a. Berenklauw). Schade gebouwen( Japanse-duivelsknoop) en overhangend groen(verkeer/veiligheid).

5. Onderwijs is primair van belang.
Locaties en omgeving dienen te harmoniëren zonder al te veel problemen t.a.v. verkeer en dergelijke.
Denk hierbij aan de discussie t.a.v. de Casa streekschool!

6. Collectieve voorzieningen.
Het wordt nog een dingetje als het gaat over het bedenken ven oplossingen in het sociaal domein en daarbij de opstart van de Wet verplichte GGZ.
Een opvallende zin is dan ook: ”Naast bovenstaande ontwikkelingen neemt in de dagelijkse praktijk de complexiteit van een hoeveelheid vraagstukken toe.
Schuldenproblematiek en vechtscheidingen zijn meermaals oorzaak van deze vraagstukken”.
Kernteams gaan dan ook meer dan nu regie voeren. Veel gaan we er voor doen ook op cultuurgebied.
Echter, kinderen bang maken en slapeloze nachten bezorgen met bloed, geraamtes en wat dies meer zij is de grote vraag…? (Halloween) Het is aanstootgevend.

7. Individuele voorzieningen.
Bij maatwerk / individuele voorzieningen komt veel kijken en vraagt inschattingsvermogen.
Kunnen we het aan? Inkoopstrategie waarbij kind en problematiek centraal  staan!
De parkeerkaart vergoeding, genoemd bij de vaststelling van de Kadernota en nu in het amendement, heeft niet zo onze voorkeur.
Echter leges kosten bij verlenging dienen goed tegen het licht gehouden te worden, want de verschillen met omliggende gemeenten zijn wel erg groot!

8. Veiligheid en duurzaamheid.
Is het hier relatief veilig wonen dan hebben we de plicht dit zo te houden en/ of te verbeteren.
Geldt ook voor duurzaamheid al moeten we daarin realistische opereren. Inzamelen van ons afval heeft prioriteit om op tijd de doelstelling te halen.

9. Bestuur en dienstvelening.
U vraagt, wij draaien oké, mogen we dan ook dit doen vanuit duidelijke kaders.
De burger moet zich veilig en beschermd weten.

Lastenverlichting
Als ChristenUnie/SGP zijn we tevreden met de voorliggende begroting.
Wat te doen met die 2 ton? Op het geheel niet zoveel! Wel een gebaar?
We gaan het zien. Wat ons betreft delen zoveel mogelijk burgers er in.
We zien er naar uit om zo via de weg van moties en ingediende amendementen te komen tot goede afweging v.w.b. lasten verlichting.
He..? zoiets heb ik meer gehoord:  ‘’iedereen doet mee…’’
Al kan het bij meedoen zijn dat je deelt in verlichting van lasten, maar anderzijds  kan het ook dat je lasten moet dragen.
Wij wensen college en ambtelijk apparaat Gods zegen toe bij de uitvoering van hun taak daarbij wetend dat velen, binnen en buiten de kerk, voor u bidden.

En…morgen is het dankdag!

Cock Weerheim/Rob v.d. Welle (ChristenUnie/SGP),
5 november 2019
naar boven

Kadernota 2019, juli 2019Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, 11 juli, is de Kadernota 2019 behandeld.
De zienswijze van de fractie is hieronder weergegeven.

Het eerste jaar na de verkiezingen van maart 2018 zit erop.
’’Samen in verbinding’’ heeft een aftrap gemaakt.
De jaarstukken en de Kadernota 2019 geven een mooi beeld van ons doen en laten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Dank voor de stukken en al het werk dat als organisatie is gedaan.

We kunnen zeggen: wat gaat het goed in Pijnacker-Nootdorp.
Wij zijn blij met de voorliggende sluitende begroting.
We hebben het tij mee om zo te zeggen en kunnen voorstellen doen voor nieuw beleid.
Investeren in de samenleving -en zelfs meer- een solide basis voor een  volgende raadsperiode.
Een aantal zaken kunnen we met het voordeel bekostigen en misschien  een stukje lasten verlichting voor de burger…?
Let echter op, zoals ook onze minister van Financiën Wopke Hoekstra(CDA) in een interview over de situatie in Nederland zei:
"het gaat nu goed(met Nederland), maar het kan zo weer anders zijn”.

Goed dat is Nederland, maar geld ook een gemeente.
Er kunnen zo weer tegenslagen en onzekerheden zijn…
Gaan we dan somberen? Nee, regeren is vooruit zien.
We tellen onze zegeningen die ons moed geven verder te gaan!

De Kadernota met haar ‘’verkeerslichtenmodel’’ geeft duidelijk aan wat we hebben gedaan en wat we er voor gaan doen.
In die zin blijven we kleuren- waar we al jong mee zijn begonnen- en wat is daar mis mee..?
Bij actualisatie meerjarenperspectief (3) zien we dat, v.w.b. de algemene uitkering, de wijzigingen beperkt zijn. Dat is wel eens anders geweest. 
Onder het kopje “Autonome ontwikkelingen’’ doet het wat vreemd aan dat in het kader van de wet op de lijkbezorging de loonkosten hoger uit vallen en dat (antwoord) door een mistelling…
Mooi is  bij ‘’Actualisatie’’ de praktijkondersteuners voor de  huisartsen!
Meer zou te noemen zijn het is echter allemaal na te lezen.

Dan: nieuw beleid.
Wij kunnen ons wel vinden in de meeste voorstellen
Graag onderstrepen wij o.a.’’ investeren in het groen’’ dit gezien het nieuws rondom eikenprocessierups, berenklauw, ziek groen ed.
Het gaat toch om onze veiligheid en gezondheid.
Hoe investeren we zonder nieuwe problemen letterlijk en figuurlijk op de hals te halen…
Kwaliteit dat is het. Daarbij denken we ook aan veiligheid, duurzaamheid en de inrichting van ons Raadhuisplein.

Dan de afweging voor vanavond!
Afgelopen week buitelde de een na de andere motie of amendement over ons heen. Het wordt een boeiende avond…
Lastenverlichting: afschaffing hondenbelasting en/of verlaging OZB. ..??
De standpunten van ChristenUnie/SGP  staan nog niet op Telstar-online.
Hondenbelasting wordt hier en daar afgeschaft als zijnde achterhaald. Daar tegenover zijn er gemeenten die zelfs verhogen. Je kan hier veel over discussiëren. Is het niet een signaal voor de vervuiler die betaald…?

Wie merkt de OZB-verlaging? Wel meerderen dan bij afschaffing hondenbelasting.
Wat is wijsheid…?
Moeten we er nu  zoveel tijd aan besteden of het nog eens meenemen?
Kortom: eigenlijk hebben we ook een beetje een luxe probleem, toch?
Gaan we dan kijken naar zaken waar mensen echt mee worden geholpen? Spreekt ons erg aan op zich! Echter blijkt ook lastig, omdat daar vaak via maatwerk al het nodige mogelijk is binnen onze gemeente…(parkeerkaart invaliden bv.)

Naast dat het gaat goed in Pijnacker- Nootdorp, zakelijk gezien is er nog veel wat mensen bezig houd in al hun sores (Hebreeuws).
Er zijn relatie, sociale, psychische en  communicatieve problemen.
Via allerlei wegen komt dat gelukkig wel daar waar het wezen moet, maar toch! Daarbij zouden we ons vroeger moeten realiseren, waar het allemaal te laat voor is.

Ik ga nog even terug naar onze minister, Wopke Hoekstra die John F. Kennedey aanhaalde uit  1961.
Ik citeer: "hier op aarde moet het werk van God ook ons werk zijn”.
Ddaarmee parafraseerde hij een gedeelte uit het  Bijbelboek Jesaja. Zit overigens in de lijn wat wij hier in Nederland gelukkig nog kennen bij wetgeving, als de Koning wordt genoemd als zijnde "te regeren bij de gratie Gods" (dat is de genade van God).
Dat is het! Dat rentmeesterschap wat we hebben ontvangen.

Het besef dat we de dingen  zo mogen doen in afhankelijkheid en verantwoordelijkheid voor hen waar we mee samen leven geeft voldoening

Cock Weerheim (Fractie ChristenUnie-SGP)
11 jlui 2019

naar boven

Terugblik van de nestor, op het - bijna - afgelopen jaar 2018


Tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 is het gebruikelijk dat de nestor van de raad een terugblik geeft.
Op 20 december was deze - nobele - taak toebedeeld aan de fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP, Cock Weerheim.
Hieronder is de tekst weergegeven.


Zie, wat is dit?
Een Paperclip.
Stelt toch niets voor?
Best een uitvinding die het al jaren doet…dat wel.
Toch is het een mooi beeld voor: ‘’Verder in verbinding’’.
En best gemakkelijk om de A-4etjes met aantekeningen-van nu- bij elkaar te houden en na afloop weer netjes op te bergen in de tas.
U weet: een naaimachine naait en een niet machine niet…en nu dat de paperclip bij elkaar houd.
Dat is het beeld.
Mag u meenemen voor het nieuwe jaar.
.
Op een avond als deze blikken we terug op het afgelopen jaar.
Het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen dat  zorgde voor 9 partijen in de Raad en die samen wisten te komen tot een Hoofdlijnenakkoord onder de naam: “Verder in verbinding”.
“In samenwerking en bestuursstijl  werken ten behoeve van onze burgers’’; richten we ons op jong, oud, en kwetsbaar, voorwaar geen geringe opdracht.
Op het gebied van wonen, werken en welzijn, bouwen en bewaren, infrastructuur en verkeer, sociaal domein en veiligheid zijn daarin duidelijk gesteld en stappen gezet.
Huisje, boompje, beestje zijn best mooie kernwoorden.
Wonen, in het groen in een mens en diervriendelijke omgeving.
Beleidsplannen hebben we behandeld waarbij ‘’Investeren in het Groen’’ een hele mooie was.
We hebben  zoveel zaken besproken.
Of.. wat te denken van het Bus museum?  Of de bus(sen) komen zullen we zien.
In ieder geval hadden we als raad een boeiend, bewogen, busreisje door een deel van de gemeente.
Een echt centrum gebeuren was de discussie t.a.v. Rabo-locatie. Waarmee weer een stap is gezet richting een centrum dat voorziet in de behoefte  van onze inwoners. Soms gaat het over accenten…
Het rapport van de Rekenkamer Commissie: ‘’Privacy beleid gemeente Pijnacker-Nootdorp’ vraagt om een nuchtere invulling. Daarbij is de vraag in hoeverre we in deze tijd van over-communicatie privacy kunnen borgen…
Vuurtje stoken  dat doen we natuurlijk niet. Tenminste er was wat onrust over de houtstook, nee dat maar niet. Aan het einde van het jaar zullen we zien of er nog wat te stoken is…
Op de woningmarkt zijn er in ieder geval geen voetzoekers, maar spoedzoekers volgens mevr. Wamsteker  tijdens de avond in het KC van Delfgauw.
Bij dit alles is politieke kleuring niet opgeborgen, maar juist gewenst in de stappen die we maken bij het nemen van besluiten.
Kleuring(!)als het geweldige beeld van een Regenboog ooit ook gebruikt op vlag en wimpel van de actie: “Er is Hoop”.
In ieder geval; wat de Raadsperiode betreft kunnen we zeggen: de kop is er af.
.
Als burgerlijke gemeente hebben we onze evenementen gehouden of  gevierd.
Koningsdag,  4 en 5 mei herdenkingen, jeugddagen, sportcompetities, De Verbeelding, Nederland (NL)doet, monumentendagen, jaarmarkt, braderie enz. enz.
Blijde en droeve dingen.
Traktaties voor het een, maar ook de vlag halfstok bij het andere.
Hoogtijdagen van burgers die bezocht werden door onze burgemeester of een van de collegeleden.
En dan pas nog… de intocht van Sinterklaas met de nodige roering, hier niet zo, maar Nederland breed wel. Je vraagt je af: wat zijn dat voor witwaspraktijken…
.
Een nieuw jaar komt er aan met de Woon en Economische visie.
En meer dan dat. Startnotities zullen verder uitvoering gaan geven aan ons hoofdlijnen akkoord, enz.
Genoeg werk aan de winkel.
Maar voor dat we verder gaan eerst het kerstreces.

Vandaag de laatste raadsvergadering van het jaar anno domini 2018.
(Dat is: Anno Domini of A.D. is Latijn voor in het jaar des Heeren en verwijst naar een jaartal dat na Christus in de tijd gelegen is. Het is een systeem voor jaartelling met als beginpunt de geboorte van Jezus van Nazareth, de Christus naamgever van het christendom. ...)
Een jaar is bijna weer voorbij en komt niet meer terug…alleen de herinnering blijft.
We zitten in de zogenaamde donkere dagen voor de kerst.
November grijs, december donker.
Maar.. na de 21e , morgen,  gaan we weer de goede kant op; de zon gaat zich wenden!
Hiermee hebben we dan meteen het antwoord op al die lichtdecoraties die worden aangebracht in de donkere dagen rondom de kerst.
In allerlei culturen en religies kwam en komt dit voor.
De christelijke kerk heeft zich na de jaren van Constantijn de Grote hierbij gevoegd en sprak van het: ‘’Licht der wereld’’ als het gaat over de komst van Christus op aarde.
‘’Gods liefde raakte de aarde aan…’’ zingt een kerstlied.
-
Nog niet zo lang geleden-vorige week- werden mensen hier in de zaal de hemel in geprezen.
Zo zegt men dat dan als het gedane werk helemaal naar het zin is.
De boodschap met Kerst is echter andersom!
Ongedacht of tegendraads?
Aandacht voor de ander, door die Ander.
Niet als in kerstbal aan de boom daar, want dan sta jezelf centraal.
In alles wat ons kan bezetten, mooie en niet mooie-omstandigheden, is daar een hemelse lied in de kerstnacht:
‘’14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’’.
Het klinkt tot op vandaag- als in een ‘’stille nacht’’-en… de aarde wordt geraakt!

Zullen we op deze laatste vergadering elkaar, college, raad en ambtelijke organisatie dan maar goede, of zo u wilt, gezegende kerstdagen en een zinvol Nieuwjaar 2019 toewensen?
Laten we het maar doen…
En die paperclip bindt samen!

20 december 2018
Cock Weerheim
naar boven

Begroting 2019 en Uitvoeringsprogramm2018-2022


Voor ons ligt de begroting 2019 en het Uitvoeringsprogramm2018-2022.
Dank daarvoor.

Het is alles niet zo schokkend, maar dat hoeft ook niet. Voor onze fractie zijn er zaken gaande in onze maatschappij die veel schokkender zijn dan een begroting die sluit. M.a.w. er zijn ergere dingen.
Schokkend dus niet, het was alleen wat vervelend om die meicirculaire te ontvangen. Het gaf voor de gemeente wat reparatie.

Iedereen doet mee, prettig en veilig wonen en verduurzaming moeten in de weg van samen in verbinding worden gerealiseerd.
In het uitvoeringsprogramma worden ons een aantal speerpunten aangereikt die kunnen helpen bij het realiseren van plannen in de komende periode.
Naast het vele wat genoemd wordt in dit programma willen we aan aantal zaken onderstrepen in deze korte 5 minuten spreektijd.

1. Verder in verbinding.
Mondige burgers zijn er in deze tijd, zo wordt gesteld. Door de huidige communicatiemiddelen komt alles snel dichterbij. Wel blijft het opletten om niet door de waan van de dag te worden beheerst. Nuchter en waakzaam dienen we te blijven.

2. Inhoudelijke speerpunten.
2.1.Bij verder ‘’Samen in verbinding’’ kan en mag niemand buiten de boot vallen; ‘’Iedereen doet mee”.
Een goed uitgangspunt, al moeten we heel eerlijk durven zeggen dat een manier van doen buiten de gestelde normen en waarden niet kan worden getolereerd; m.a.w.: dan doe je niet goed mee… en zullen we handhaven.

- Onderwijs
Dat begint al jong en dus een breed traject. Het onderwijs moet passend zijn voor iedereen. We zijn daar gezien de aandacht in de afgelopen dagen goed mee bezig. Politiek breed is hier het nodige wat aandacht vraagt. Bij IKC dient wel de identiteit van de verschillende scholen te worden gehandhaafd. De komende tijd zal leren of er wel of niet een VMBO-school zal komen.

- Cultuur
Clustering op het gebied van cultuur geeft meer kracht en onderstrepen we graag. Behoeft verder dus ook geen betoog. Daarnaast dienen we zuinig te zijn op wat we hebben op cultureel gebied. Nieuwe vormen van cultuur beleving dienen wat ons betreft kritisch te worden bekeken. Voorbeeld: de Halloween-cultus, met haar oorsprong in oude occulte culturen, schuiven er zomaar in…pas op!

- Sport
Sport-mogelijkheden en het -onderhoud moet meegroeien met de bevolking. Soms zou je wensen, dat meegroeien op andere terreinen plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld op het gebied van religieus besef en kerkgang.
Het nieuws op dit punt van een aantal weken geleden geeft te denken. Maar…er gebeuren best nog wonderen…
Even terug; goede afwegingen(onderzoek) moeten gemaakt worden over de accommodaties.

- Sociaal domein
Sociaal domein vraagt om preventie. Het oude spreekwoord: ”voorkomen is beter dan genezen’’ is zo gek nog niet. Graag vragen wij aandacht voor het gezin als veilige haven en voor aandacht van alle daagse kleine probleempjes. Wij weten van spanningen ook op dit gebied. De door ons al eerder genoemde begeleiding en/of cursussen brengen we graag onder de aandacht.
Verslavingen die leiden tot problemen dienen te worden onderkend en preventief aangepakt d.m.v. voorlichting op bijvoorbeeld scholen en/of gezondheid centra.
Onze gemeente loopt niet mee in de trend van anderen als het over vermindering van uitkeringen gaat op de arbeidsmarkt(uitstroom). De aandacht hiervoor onderstrepen we graag.

2.2 Prettig en veilig wonen is een gezond klimaat en geeft dat mensen goed in het vel zitten.
We onderstrepen een aantal zaken:
Ook onze gemeente levert een bijdrage aan het prettig en veilig wonen. In de Begroting wordt gesproken over het bouwen voor doelgroepen als ouderen, jongeren, starters, doorstromers, gescheiden ouders en mensen die uit de zorg komen. In deze periode zullen we ook een bijdrage leveren op het gebied van woningbouw.
Bij dit alles dienen we te bedenken dat in de soc. woningmarkt er aan zeer vele urgentie gevallen voorrang moet worden gegeven, waardoor gewone wachtenden nog langer moeten wachten. Lastig, maar toch… We hebben naar verhouding ook steeds meer woningen nodig. De oorzaken benoemen daarvan zijn niet altijd zo een geliefd onderwerp…
Naast de Structuurvisie gaan we voor de Omgevingsvisie.
De glastuinbouw heeft oude papieren. Optimalisatie van ruimte gebruik is nodig.
En dan..blub, blub we zitten onder de stijgende(!)zeespiegel, maar vergeten nog al eens dat er wel het nodige moet gebeuren om droge voeten te houden in natte perioden. Daarnaast blijft het opletten voor verdroging van waterkeringen in droge perioden. Een goed waterklimaatplan is dan ook onontbeerlijk om veilig te wonen. Een goed voorbeeld is de verzakte wijk Klapwijk waar in overleg met de inwoners deze zaken zijn besproken. Als gemeente en inwoners hebben we hier een taak.
Met veler inzet moet ons veiligheidscijfer geleidelijk aan omhoog. Wat meer op elkaar letten en aanspreken speelt daarbij een rol.
Veiligheid en zorg voor het milieu begint voor de deur…(voorbeeld: drempel en put).
Graag stellen wij ook het vuurwerk problematiek onder dit kopje van veilig wonen aan de orde. Het zou ook bij verduurzaming kunnen vanwege de belasting van het milieu. Op dit punt is het landelijk erg stil. Een afdoend plan wordt er nog steeds niet in geknald…Plaatselijk zouden we wat kunnen doen via wijk of buurtvereniging?

2.3 Verduurzaming is ons aller opdracht in het kader van goed rentmeesterschap. Initiatieven dienen eerlijk en goed onderzocht een kans te krijgen. Het nieuw inzamelen dient blijvend gestimuleerd te worden. Gas-loos bouwen in de nieuwe wijken niet te vergeten.

3. Regionale ambities, overleg en aanpak zijn daarom noodzakelijk. Ook daarin zijn we in verbinding. Toekomstvisie 2040 als herkenbare gemeente niet ver van de stad. Regionale agenda’s moeten verder worden gevuld. Een gezamenlijke opdracht ligt er en kunnen we niet uit de weg gaan.

4. Financieel gezond
Oké, met de stelpost tot uitvoering van de speerpunten!
Hoe komen we daar? Aan de hand van de genoemde spelregels…

Algemeen:
Het doet goed om veel 1 op 1 terug te vinden in ons verkiezingsprogramma:
1. Iedereen telt mee
2. Investeer in toekomst kinderen
3. Onderdak bij nood
4. Rentmeesterschap en duurzaamheid
5. Veiligheid.
Bij alles wat speelt en waar we voor gaan geld voor onze fractie en ook voor anderen neem ik aan, dat we de dingen die we doen, bekijken vanuit onze partijpolitieke uitgangspunten. Wat onze fractie betreft geven we graag aan hierin verantwoordelijk te zijn voor de schepping waarvan wij deel uitmaken en dat de Bijbel daarbij het Richtsnoer is.
Wij wensen het college, ambtelijk personeel en alle betrokkenen Gods zegen toe bij de uit voering.
Eer moeten we niet zoeken, slechts onze taak en verantwoordelijkheid verstaan.

Cock Weerheim,
namens de fractie ChristenUnie-SGP

naar boven

Kadernota 2017, 29 juni 2017

Algemene beschouwingen bij de kadernota 2017

Wij behandelen alweer de laatste Kadernota van deze raadsperiode.
En daarmee is het een soort voorbereiding op de overdracht naar de volgende, nieuwe raad.
Het is goed dat de kadernota voor de periode 2017 -2021 zwarte cijfers laat zien. Wij willen het college en het ambtelijke apparaat daarvoor complimenteren en bedanken voor het uitwerken van de nota.
Nu moet het behalen van zwarte cijfers geen doel op zich zijn. Het gaat er vooral om wat wij bereiken voor onze inwoners met de gelden die wij ter beschikking hebben.
Daarom is het goed dat er naar aanleiding van de bespreking van de jaarstukken 2016 is afgesproken met de audit commissie in gesprek te gaan over het vaste patroon wat wij zien van een hoger saldo bij de jaarrekening dan de verwachting bij de najaarsnota.
Bij een goed beleid hoort goede begrotingsdiscipline om de beschikbare middelen optimaal te benutten.

Het college kiest er voor om op basis van de financiële situatie en de gunstige economie een breed pakket aan maatregelen voor te stellen die een solide basis leggen voor de volgende raadsperiode.
Wat ons betreft een terechte keuze. Zeker als het gaat om de verankering van de transitie in het sociaal domein.
De afgelopen jaren is hier veel werk verzet. In twee masterclasses is de raad geïnformeerd over hoe de gelden zijn besteed de afgelopen jaren en waar het de komende tijd aan besteed zal worden.
Wat wij als raad missen is het inzicht wat er is bereikt. Worden doelstellingen behaald.
Wij beseffen dat dit niet altijd eenvoudig te kwantificeren is maar hopen dat de aangekondigde monitor meer inzicht zal geven.
En ook dat voor de nieuwe raad de tools verder doorontwikkeld worden zodat zij haar controlerende taak goed kan uitvoeren.
Want ook hier geldt dat het niet alleen gaat om een sluitende begroting. Wat ons betreft mag niemand buiten de boot vallen.
Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij zorg en ondersteuning of zelfs bescherming bieden en helpen eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Elk mens is door God geschapen en te kostbaar om aan zijn of haar lot overgelaten te worden.

Wij willen nog ingaan op enkele punten van het nieuw geformuleerde beleid.

Bij de behandeling van het armoede beleid en al eerder is door onze fractie aangegeven dat wij voorstander zijn van een “kortingspas”.
Wij zijn van mening dat een dergelijke pas veel voordelen biedt. Het zet de gebruiker in zijn eigen kracht omdat het hem mogelijkheden biedt zelf keuzes te maken en het ook meer mogelijkheden biedt om mee te doen in eigen omgeving.
Het gebruik van de pas kan de lokale economie steunen maar wij zien het als voordeel dat hij buiten de gemeentegrenzen gebruikt kan worden.
Het is vaak een bewuste keuze geweest om culturele voorzieningen niet in Pijnacker-Nootdorp te realiseren omdat wij zoveel in de buurt hebben.
Dan past het ook die voorzieningen beter bereikbaar te maken. Om die reden dienen wij de motie voor de Rotterdampas mede in.

Wij ondersteunen van harte de ontwikkelagenda van de netwerkpartijen.
Bij de start van de decentralisatie hebben wij al aangegeven dat wat ons betreft de formele en informele zorg naadloos op elkaar aan moet sluiten.
Waar bij de invoering werd gesproken over een beweging van zware naar lichte zorg, bereidt men zich nu voor op meer volume en meer complexiteit van de vraag van inwoners.
Willen wij als samenleving blijven functioneren in het sociale domein, dan moeten wij weer leren deel te nemen aan de netwerken.
Zodat zaken als preventie en vroeg signalering echt uit de verf komen.
Een van de mogelijkheden om de drempel voor vrijwilligers om deel te nemen aan die netwerken is het kosteloos verstrekken van een VOG.
Daarom dienen wij de motie VOG vrijwilligers mede in.

Behoud van cultureel erfgoed is een goed zaak.
Wij kunnen ons daarom vinden in de herinvoering van de monumentensubsidie.
Het is wel de vraag of het genoemde inschatting van de kosten voldoende is.
Wij pleiten er dan ook voor dit bedrag na een jaar te evalueren. Wij moeten ons realiseren dat het niet altijd een lust is om eigenaar van een monument te zijn.

Het centrum van de kern Pijnacker verdient onverminderd aandacht.
Als wij de vastgestelde visie op het centrum willen realiseren zullen wij als gemeente onze bijdrage daaraan moeten leveren.
Wij kunnen ons dan ook vinden in de bijdrage voor de centrum-manager.
Wij zullen ons wel moeten realiseren dat dit iets is van de lange adem.

Over de realisatie van de VMBO-school hebben wij afgelopen dinsdag de discussie gevoerd.

Volgens de nota verdient de actualisering van het beheerplan wegen aandacht.
Wij willen waarschuwen voor ver-rommeling van het dorp.
Doordat er zoveel activiteiten tegelijk plaatsvinden mist Pijnacker-Nootdorp een “beheerste” uitstraling.
Wat ons betreft is dit een aandachtpunt bij de uitwerking van het beheerplan.

Wij kunnen instemmen met de voorgestelde bestemmingsreserves en de mutatie en de geactualiseerde investeringsplanning.

Wat betreft de kadernota zelf wachten wij de reactie van het college op de moties en amendementen af.

Wij wensen het college Gods zegen toe bij het uitwerken en uitvoeren van het beleid.

Rob van der Welle, Cock Weerheim 
fractie ChristenUnie-SGP

naar boven

Kadernota 2016, 30 juni 2016

Onderstaand is de bijdrage weergegeven van de ChristenUnie-SGP aan de behandeling van de kadernota, op 30 juni 2016, in de gemeenteraad.

Algemene beschouwingen bij de kadernota 2016

Allereerst dankt de fractie van de ChristenUnie-SGP het college en het ambtelijk apparaat voor de uitwerking van de kadernota 2016. Het past ook om, dit jaar opnieuw, een compliment te maken over het feit dat de strikte begrotingsdiscipline zijn vruchten afwerpt. Het is mooi dat de nota voor heel de periode 2016-2020 zwarte cijfers laat zien. Maar het is wat ons betreft te vroeg om te zeggen dat de financiën duurzaam op orde zijn. Dat de Gemeente nog niet in staat is om binnen de gewenste bandbreedte van de renterisiconorm te blijven geeft dat voldoende aan. Wij kunnen ons dan ook vinden in het blijven behoedzaam opereren. Ook de uitgevoerde Midterm  review geeft reden tot tevredenheid. Het is goed te constateren dat er de eerste helft van deze raadsperiode voortgang is geboekt. Dat dit geen reden is om stil te gaan zitten onderschrijven wij. Het is ook goed om zorgvuldig te analyseren wáár we nu staan, wat verder en dieper uitgewerkt moet worden en wat geschikte nieuwe speerpunten kunnen zijn.

Zonder uitgebreid op alle speerpunten in te gaan willen wij wel een aantal zaken aanstippen. In algemene zin kunnen wij ons vinden in de gekozen speerpunten en randvoorwaardelijk speerpunten. Als het gaat om het sociaal domein, hebben wij de indruk, dat de technische transitie goed is verlopen. Ik zeg bewust, hebben wij de indruk, omdat er wat ons betreft nog te weinig zicht is op de effecten van de decentralisaties. Landelijke berichtgeving en tussentijds ingrijpen van de landelijke overheid helpen niet bij het krijgen van een helder beeld waarmee deze raad haar controlerende taak kan uitvoeren. Klanttevredenheidsonderzoeken zoals de CDA bij motie voorstelt, zouden daarbij kunnen ondersteunen. Waar wij vooral voor pleiten is dat de mentaliteitstransitie in het sociale domein aandacht krijgt. Normaliseren en simpeler organiseren is wat ons betreft dan onvoldoende. Om er voor te zorgen dat de formele zorg en de informele zorg naadloos op elkaar aansluit moeten wij er voor zorgen dat de informele zorg zich aan kan passen zonder dat wij de individuele informele zorgers te zwaar belasten. Zeker in dit beginstadium wordt hier meer dan een faciliterende rol van de gemeente gevraagd. De motie van D66 over de welzijnscentra, welzijnsorganisaties en maatschappelijke netwerkorganisaties past hier goed bij, wijzend op organisaties zoals kerken, wijkverenigingen, sportverenigingen etc. die Pijnacker-Nootdorp al rijk is. “Wijken die werken” moeten niet alleen aandacht hebben voor de fysieke leefomgeving. Bespreking van het armoedebeleid staat voor na de zomer op de agenda. Dan willen wij ook integraal het onderzoek van het College naar de mogelijkheden van een kortingspas naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie bespreken.

Wat betreft de regionale netwerksamenwerking en Citymarketing, stond er In het Nederlands Dagblad van maandag 20 juni 2016 een interessant bericht met de volgende titel:  Fraai landschap goed voor economie Hierin o.a. het volgende: ”In hun pogingen om talent en innovatieve bedrijven te lokken, vergeten steden één troef: het landschap. Het is een ‘blinde vlek’ in de internationale concurrentiestrijd.” Dat concluderen de Universiteit Wageningen, het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en de Vereniging Deltametropool. Ze deden onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En verder: “Stadsregio’s als Amsterdam en Utrecht zijn in trek bij hogeropgeleiden en expats, maar in de ‘metropoolregio’ Rotterdam-Den Haag is juist sprake van een braindrain.” “Die regio heeft de hoogste bevolkingsdichtheid, de meeste voorzieningen en kennisinstellingen, maar wordt landschappelijk laag gewaardeerd. Ze willen talenten uit de hele wereld lokken, maar hebben al moeite om het talent te behouden dat er afstudeert.” Wij zijn van mening dat Pijnacker-Nootdorp die troef van het Landschap in de MRDH uit moet spelen.

Maar ook als het gaat om de kleinere schaal. Als wij bijvoorbeeld bezoekers voor een langere tijd aan onze winkelcentra willen binden, moeten wij dat verblijf ook aangenaam maken. Zo zou een openbaar toilet in het centrum van de kern Pijnacker geen overbodige luxe zijn. Geen unicum overigens. Toen de vaart nog door het centrum liep was deze voorziening wel aanwezig. In het kader van “Samen doen” zouden wij hier met de ondernemers moeten optrekken.

De urgentie sociale woningbouwopgave blijft onverminderd hoog. Zeker nu het oorspronkelijke plan voor sociale woningbouw achter de brandweerkazerne niet mogelijk blijkt. Wij hopen dat er snel weer (als ik de midterm review citeer) “onorthodox plannen” op tafel komen om te voorzien in eigen behoefte en taakstellingen voor wat betreft de statushouders.

Samengevat kunnen wij instemmen met de gevraagde besluiten.

Wij wensen het college Gods zegen toe bij het uitwerken en uitvoeren van bestaand beleid en herijkte speerpunten. 

Rob van der Welle, Cock Weerheim 
fractie ChristenUnie-SGP

naar boven

Beschouwingen Collegeprogramma en begroting 2016 – 2019

Beschouwingen Collegeprogramma en begroting 2016 – 2019


Op 15 oktober 2015 vond in de gemeenteraad de Oordeelsvorming en Besluitvorming plaats van het Collegeprogramma en Begroting 2016 - 2019.
Onderstaand is de tekst weergegeven die door Rob van der Welle daarbij is uitgesproken.

In het jaarlijkse schema van de Planning en Control cyclus behandelen wij nu de Programma begroting. Zoals in de leeswijzer is aangegeven is de Programma begroting een nadere concretisering van de voornemens die in de kadernota zijn vastgesteld. In die zin zou de Programma begroting geen grote beleidsmatige verrassingen mogen bevatten. En de ChristenUnie-SGP kan constateren dat dit voor de Programma begroting 2016 - 2019 ook niet het geval is. Wij danken dan ook het College en het ambtelijk apparaat voor de uitwerking en stellen vast dat wij ons kunnen vinden in deze uitwerking.

Dat het een uitwerking is van de Kadernota maakt dit document niet minder belangrijk. En omdat, zeker in deze tijd, de wereld niet stil staat is het goed om de begroting te beschouwen aan de hand van de actualiteit.

In dat kader willen wij op deze plaats opnieuw onze dank uitspreken voor het initiatief genomen door het college voor de realisatie van de crisisopvang voor vluchtelingen en voor de inzet van het ambtelijk apparaat en de vele vrijwilligers. Wij zijn blij dat alles goed verlopen is en dat het ook heeft mogen helpen om over vooroordelen heen te stappen. Een les die zelfs op de landelijke media te bewonderen was.

Als het aan de ChristenUnie-SGP ligt stopt hier niet de inzet voor vluchtelingen en statushouders. Zoals wij al hebben laten blijken door het mede indienen van de Motie van het CDA hierover in een vorige raadsvergadering. Wij willen politiek bedrijven met de bijbel als fundament. Een van de grote geboden in de bijbel is "Je naaste liefhebben als jezelf". Dat is wat ons betreft een houding van "hoe en waar kan ik helpen" in plaats van "als ik er maar geen last van heb". Maar wel op een manier dat het geen bouwen van luchtkastelen wordt. Ik zou het willen samenvatten als humaan, betrokken en realistisch.

Zoals het zich nu laat aanzien zal de druk op de betaalbare (huur) woningen alleen maar toenemen. Iedereen een wooncarrière bieden is alleen realiseerbaar als er fundamenteel prioriteit aan wordt gegeven. Anders bouwen, met het doel echt woningen voor starters en senioren te bouwen. Aannemers uitdagen, wooneisen formuleren. Wat te doen met scheefwonen? Is al het scheefwonen en wel “scheefwonen”. Wij zijn van mening dat 1-verdieners hierin moeten worden ontzien.

Wat wordt er landelijk besloten als het gaat om huisvesting van statushouders? Het is nu goed kijken wat echt verandering gaat brengen in deze situatie. Durven wij het aan om fundamenteel andere keuzen te maken? Keuzes die het weerstandsvermogen onder druk zullen zetten omdat er dan een lager resultaat uit de grondexploitatie zal komen? Wij zien dan ook uit naar de "Uitvoeringsstrategie wonen" die in november aan de raad zal worden aangeboden.

Hoewel de september circulair een positief beeld laat zien, blijft de noodzaak om financieel de vinger strak aan de pols te houden onverminderd. Het weerstandsvermogen is over de jaren 2016 – 2019 zo vlak dat alle zeilen bijgezet moeten blijven  om dit te realiseren. (En nee, dit is geen tegenstelling met het vorige punt, het typeert de uitdaging waar wij voor staan).

Ook in het sociale domein hanteren wij de bijbelse norm "je naaste lief hebben als jezelf". Het is goed om te horen tijdens de presentatie van de 2e monitor Sociaal Domein dat wij redelijk in control zijn. Wij moeten wel de menselijke maat blijven zien. Het zal ongetwijfeld niet zo bedoeld zijn op pagina 57. Maar Medische zorg aan mensen een ‘financieel risico’ noemen, miskent de waardigheid van het leven.

Afgelopen dinsdag stond er een artikel in het AD over de hoge kosten die gemeenten moeten maken voor de administratieve rompslomp die participatie wet met zich mee brengt. Wat zijn de ervaringen in Pijnacker-Nootdorp.

In de begroting is aangegeven dat een onderzoek naar een kortingspas in 2015 is gestart. Omdat het om een mede door ons ingediende motie bij de kadernota gaat,  waarderen wij het dat de motie voortvarend is opgepakt. Kan het college aangeven wanneer wij de eerste resultaten van dit onderzoek kunnen verwachten?

Als het gaat om veiligheid en het veiligheidsgevoel, hebben wij in de afgelopen periode ook weer kunnen ervaren dat communicatie hierin een belangrijke rol speelt. Door de sociale media zijn angstgevoelens razend snel verspreid. Het daarom van belang dat de gemeente adequaat en transparant communiceert.

Ook de bewoners hebben hierin een eigenverantwoordelijkheid. De zelfde sociale media kunnen worden ingezet om juist die gevoelens van onveiligheid te voorkomen door sociale controle. Naast wijktoezicht zien wij hierin mooie initiatieven ontstaan.

ChristenUnie-SGP constateert dat er hard gewerkt wordt aan "Samen Doen". Soms zichtbaar, door veel vrijwilligers bij de vluchtelingen, soms onzichtbaar, achter de voordeur door mantelzorg. Soms met vallen maar veel meer met opstaan. Wij vertrouwen er op dat het "Samen Doen" zijn vruchten zal afwerpen.

Rob van der Welle, Cock Weerheim 
fractie ChristenUnie-SGP

naar boven


Kadernota 2015, wo 24 juni 2015

Onderstaand is de bijdrage (1e termijn) weergegeven van de ChristenUnie-SGP aan de behandeling van de kadernota, op 24 juni 2015, in de gemeenteraad.

Allereerst dankt de fractie van de ChristenUnie-SGP het college en het ambtelijk apparaat voor de uitwerking van de kadernota 2015. Het past ook om een compliment te maken over het feit dat de strikte begrotingsdiscipline zijn vruchten afwerpt.

Zoals in de kadernota al is aangegeven moeten wij uitkijken dat wij niet te vroeg gaan juichen. De informatie die wij hebben ontvangen over de gevolgen van de mei circulaire geven al aan dat het zaak is om er boven op te blijven zitten. Daarnaast zijn er naar wij begrepen hebben nog veel onzekerheden in het sociaal domein die er om vragen alert te blijven.

Wij zien de lijn waarin in 2014 zaken in de steigers zijn gezet en in 2015 de eerste resultaten zichtbaar worden. Maar nog onvoldoende om de trend waar te nemen. Daarom kunnen wij instemmen met het uitstellen van de dialoog over bezuinigingen en dat bij de kadernota van 2016 hier opnieuw een afweging wordt gemaakt.

Op vele plaatsen zijn al complimenten uitgedeeld voor de werkzaamheden die zijn verzet voor de transitie in het sociaal domein. De presentatie over de voortgang die wij recent ontvangen hebben bevestigen dat nog een keer. Twee zaken die ons opvielen bij de presentatie. Nog veel onzekerheden over de omvang en de financiële gevolgen. En er wordt veel tijd geïnvesteerd in overleg, training, intervisie etc. Dit laatste kan onze goedkeuring wegdragen. Zoals wij al eerder hebben aangegeven vraagt de invoering van de decentralisaties een mentaliteitsverandering die niet al direct op 1 januari 2015 is gerealiseerd. Dit is een proces van jaren waarbij de gemeente zeker in eerste instantie meer heeft dan een facilitaire rol. Wij zitten in een ontwikkel en leer proces waarbij er soms aangepast of aangescherpt moet worden. Dat is dan ook de rede dat wij een aantal moties op dit vlak mede indienen.

Het is goed dat er ruimte is gevonden voor nieuw beleid. Een belangrijk deel daarvan betreft duurzaamheid. Wij geloven dat wij de opdracht hebben Gods goede schepping te bouwen en te bewaren. Daarom zijn wij blij met de voorstellen en is het wat ons betreft niet snel te ambitieus. Het is goed dat de structuurvisie energieneutrale gemeente ter inzage wordt gelegd. Ook al lijkt 2050 ver weg. Uitstel is naar ons idee niet mogelijk en het is belangrijk dat wij onze partners langdurig vasthouden.

Dat uitstel geen optie meer is blijkt uit de uitspraak van de rechtbank dat de Nederlandse Staat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990 naar aanleiding van een rechtzaak aangespannen door Urgenda.

Onze financiële positie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de grondexploitaties. Ook hier zien wij dat het college alert is en zich inzet voor de bevordering van de woningbouw en het aantrekken van bedrijven. Wat ons betreft hoort hier ook de bevordering van de sociale woningbouw bij. De motie hierover is wordt mede door ons ingediend.

Samengevat kunnen wij instemmen met de gevraagde besluiten.

Wij wensen het college Gods zegen toe bij het uitwerken en uitvoeren van het beleid. 

naar boven

Beschouwingen Collegeprogramma 2015 – 2018, Programmabegroting 2015 – 2018

Op 15 oktober 2014 vond in de gemeenteraad een terugblik plaats op de het Collegeprogramma en de behandeling van de Begroting 2015 - 2018.

Onderstaand is de tekst weergegeven die door Rob van der Welle daarbij is uitgesproken (tijdens de "eerste termijn").

Allereerst dankt de fractie van de ChristenUnie-SGP het college en het ambtelijk apparaat voor de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord “Samen Doen” en de samenstelling van de programma begroting. Het is een goed leesbaar geheel geworden. Daar zien onze opmerkingen en kanttekeningen dan ook niet op.

De ChristenUnie-SGP gelooft dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven.
Wij geloven in een samenleving waarin je niet alleen voor jezelf zorgt, maar ook voor elkaar: Een samenleving met vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken en waarin zwakkeren beschermd worden. De overheid dient hierin te ondersteunen. De ChristenUnie-SGP gelooft dat God de aarde met grote verscheidenheid en veelkleurigheid heeft geschapen en wij daar als mensen van mogen genieten, maar er ook voor mogen zorgen en op een verantwoorde manier mee omgaan. Zowel als burgers met onze consumptiepatronen als bedrijven in de manier van produceren.

Vanuit deze overtuiging hebben wij een bijdrage geleverd aan het hoofdlijnenakkoord en vanuit deze achtergrond hebben wij het hoofdlijnenprogramma kunnen ondertekenen. En zo kijken wij nu ook naar het collegeprogramma en de programmabegroting.
Door het college is, bij de uitwerking aan de ambitie “In contact”, een apart hoofdstuk  gewijd. Dat heeft onze instemming, maar om van “burgerparticipatie” naar “overheidsparticipatie” te gaan is meer nodig dan een set spelregels. Dit vraagt om een mentaliteitsverandering bij alle partijen. Een verandering die niet van vandaag op morgen te realiseren is en die met vallen en opstaan gepaard zal gaan.
Wij vragen dan ook om voortdurende aandacht voor dit onderwerp en zullen initiatieven steunen die een bijdrage kunnen leveren aan mentaliteitsverandering.
Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen – voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving – en ze dat actief handen en voeten geven.
In contact met de regio wordt de samenwerking  met Lansingerland en Zoetermeer genoemd. Wat ons betreft moet deze ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste bestuurslaag en daarmee de eerst verantwoordelijke.

Wij erkennen de noodzaak om strak te sturen op het financieel gezond houden van de gemeente. De grondexploitaties spelen hierin een grote rol, maar ook focus op het tegengaan van te makkelijke uitgaven. De situatie is wel zo spannend dat kostenbewustzijn en kosten besparingen een onderwerp van gesprek moet zijn. De vele kleintjes kunnen nog steeds zorgen voor meer ruimte op de begroting. Zorgen dat alle burgers en bedrijven zijn opgenomen in de belastinggrondslagen is een punt van blijvende aandacht. Het is te waarderen dat de informatieverstrekking over  de grondexploitaties naar de raad continu wordt verbeterd en wij gaan  er van uit dat de uitwerkingen van aanbevelingen van het recent uitgebrachte rapport van de rekenkamercommissie over de grote projecten zal leiden tot beter afweging en besluitvorming door de raad.

Het streven is ook gericht op een sluitende begroting op de langere termijn. Dat wij de bezuinigingsronden die hier voor nodig zijn in samenspraak met de bewoners en organisaties gaan organiseren past wat ons betreft in een samenleving die een beroep doet om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Duurzame oplossingen in het verkeer door inzet op schoner vervoer en gedragsverandering gericht op duurzaamheid is één van de 12 speerpunten van het college. Dit vraagt wat de ChristenUnie - SGP betreft niet alleen een mobiliteitsvisie op de lange termijn. Er moet op worden toegezien dat de huidige voorzieningen aantrekkelijk blijven. Met name de overvolle Randstadrail in de spits baart ons zorgen. Als reizigers om die reden het openbaar vervoer gaan mijden kost het veel energie om ze weer in het openbaar vervoer te krijgen. De noodzaak van goede (directe) fietsverbindingen willen wij ook nu niet ongenoemd laten.

Structuren onder de grond trekken zich niets aan van gemeentelijke grenzen. Dit brengt ons bij de structuurvisie hernieuwbare energie. Het is naar onze mening noodzakelijk om bij deze vorm van energieopwekking regionale samenwerking  te zoeken.

Wij ondersteunen van harte dat de realisatie van levensloop bestendige, zorg- en starterswoningen  als opgave is opgenomen Daarnaast heeft het college de doorwerking van de ruimtelijke structuurvisie als speerpunt gekozen. Onder andere door gebruik te maken van uitnodigingsplanologie. Wij hopen en verwachten dat het één niet ten koste gaat van het ander.

De uitwerking van de decentralisaties in het sociaal domein is wat ons betreft het belangrijkste onderwerp in deze raadsperiode.  Niet voor niets hebben de helft van de speerpunten van het college hier betrekking op. Wij vinden het jammer dat de uitwerking van de decentralisaties en het stimuleren van het sociaal functioneren van de wijk niet helemaal synchroon lijken te lopen. Werken aan sluitende zorgpakketten en zorgnetwerken gaat het best in “wijken die werken”. Dit kan door goed op elkaar afgestemde hulp, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening en voorlichting (voeding, beweging en veiligheid) waarbij de formele en informele hulp elkaar versterken.
Het zelfde geldt voor een integrale gezinsaanpak. Niet voor niets worden in het hoofdlijnenakkoord de scholen, verenigingen, kerken en (brede) welzijnsorganisaties genoemd. Deze komen wij niet zo concreet tegen in het college programma. Kijk ook tijdig naar wijken waar de gewenste beweging niet op gang lijkt te komen.
Zoals de bewoners hun verantwoordelijkheid moeten nemen, moeten ook de ondernemers dit doen. Daarom ondersteunen wij de initiatieven om het bedrijfsleven te stimuleren om zich samen met het (beroeps) onderwijs actief in te zetten voor goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, op zowel de korte als de lange termijn. Bijvoorbeeld door de invulling van het concept vakschool. Een zelfde verantwoordelijkheid heeft het bedrijfsleven bij het creëren van toekomstgerichte werkgelegenheid. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking.
Zoals al aangegeven vragen de ambities voor de komende jaren een mentaliteitsverandering. Dit vraagt heel wat van de organisatie, inwoners en ondernemers. Daarom gaan wij graag over 2 jaar bij de midterm review (of eerder als dat noodzakelijk is) het gesprek aan om te kijken of ambities en prioriteiten moeten worden aangepast.

Rest ons het college Gods zegen en wijsheid toe te wensen bij de uitvoering van het college programma.
(Versie 15-10-2014)

naar boven


Begroting 2014 - 2017 (nov. 2013)

Op 5 november 2013 vond in de gemeenteraad de behandeling plaats van de Begroting 2014 - 2017.

Onderstaand is de tekst weergegeven die door Jan Vincenten daarbij is uitgesproken (tijdens de "eerste termijn").

Meneer de voorzitter,

De begroting voor 2014 is materieel sluitend. Opnieuw een felicitatie waard in de richting van het college, want er zijn heel wat gemeenten die dit niet na kunnen zeggen. Maar, materieel sluitend, daar is dan ook alles mee gezegd, want het is de laatste keer sluitend. Voor de jaren daarna laat de meerjarenbegroting een negatief resultaat zien en de min onderaan de begroting wordt elk jaar groter. Voorwaar een somber toekomstbeeld.

Het college heeft daarom een nota, zoals zij het zelf noemt, een handreiking, opgesteld als hulpmiddel voor een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad. Dit om straks een snel en krachtdadig financieel beleid voor de periode na 2014 te ontwikkelen. Op het eerste gezicht kan dit vreemd overkomen, maar gezien verkiezingen van volgend jaar en de aanloop naar nieuwe verhoudingen en de dan nog relatieve onbekendheid van een aantal deelnemers aan het proces, toch zeer begrijpelijk. We denken dat dit een goed instrument is voor een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad zodat geen tijd verloren gaat en de financiële problemen direct aangepakt kunnen worden. Voorzitter, wij hebben niet zozeer vragen aan het college, maar geven graag een aantal meningen en overwegingen en vragen het college hierop te reageren.

Er zal voor de alle gemeenten, dus ook voor die van ons, het nodige veranderen. Vooral door de decentralisaties vanuit het rijk welke gepaard gaan met verder door te voeren bezuinigingen. Bezuinigen in een proces waarbij je het steeds drukker krijgt en er steeds meer op de mensen in het ambtenarenapparaat afkomt. De nieuwe taken zijn zeer omvangrijk en doen de vraag rijzen of we hiervoor wel in voldoende mate geëquipeerd zijn en dus of de gemeentelijke organisatie wel is opgewassen voor deze nieuwe taken. Je kunt dan wel gaan samenwerken met buurgemeenten, maar ook voor hen is het allemaal net zo nieuw. Het meeste nieuwe werk ligt binnen het sociaal domein en daar hebben we te maken met een in het algemeen kwetsbare groep mensen. Wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling.

Dan kort de programma’s. In Bouwen en Wonen zijn er voor ons drie prioriteiten. Jongeren en senioren, doelgroepen welke genoemd worden bij het voorzien in de woningbehoefte. De derde prioriteit, de groep burgers die thuis verzorgd wil of moet worden zullen uw aandacht krijgen in de aangekondigde herijking van het beleid over extramurale woonvormen. Prima dus.
Wij kunnen ons ook vinden in de speerpunten van de andere programma’s. De zaken waar wij nadruk op zouden willen leggen zijn eigenlijk allemaal wel terug te vinden in de verschillende hoofdstukken. Het enige hoofdstuk wat wij nog afzonderlijk willen benoemen, is Hoofdstuk 6 Maatschappelijke voorzieningen. Wij hebben in het verleden regelmatig gevraagd extra aandacht te besteden aan de steeds groter wordende groep kwetsbare burgers. Het beleid van de gemeente is er op gericht dat zij zelfstandig kunnen functioneren, zich persoonlijk en sociaal  ontwikkelen, kortom, een stuk begeleiding verzorgen voor deze groep medemensen en uitgaan van wat zij wél kunnen. Daar kunnen we het meen eens zijn. Vergeet echter niet de groep die hier wel voor in aanmerking wil komen, maar dit niet kan. Ook aan die dienen wij aandacht te besteden. Ook die groep moet een menswaardig bestaan kunnen voeren.

Het weerstandsvermogen gaat, zeker zonder extra ingrijpen, fors dalen. Daarbij houden we nog steeds het gevoel dat er in de toekomst een keer een extra afwaardering moet plaatsvinden van de grond die in het verleden in eigendom is verworven. Er zijn inmiddels zoveel gemeenten in de problemen gekomen door hun grondpositie dat je wacht op het moment dat dat ook bij ons gaat gebeuren. Natuurlijk weten we dat het college ervan overtuigd is dat dat bij ons niet het geval zal zijn en wij hopen dat zij dat goed beoordelen. Het blijft voor ons toch iets waar wij moeilijk de vinger achter kunnen krijgen. Vroegtijdig ingrijpen door versneld extra inspanning te plegen en nu reeds over toekomstige bezuinigingen te praten is dan ook op zich geen overbodige luxe.

Het college heeft in haar handreiking een vijftal maatregelen aangegeven welke het komende jaar kunnen worden geïmplementeerd om zo het nieuwe gemeentebestuur tijd te gunnen zich in te werken en tevens een tijdspanne om na te denken over verdergaande bezuinigingsmaatregelen. Op zich is dit een logische gedachte, en wij zouden deze  voorstellen dan ook niet direct negatief willen benaderen, maar het pakket aan maatregelen geeft ons in onvoldoende mate zicht op alle consequenties. Wij willen dan ook eerst een betere inventarisatie hebben van alle gevolgen voor groepen burgers, bedrijven en  verenigingen alvorens we hier een positief oordeel over uitspreken. Zijn dit de meest correcte ingrepen? Ruim 2 ½ mln euro bezuinigen op een paar pagina’s tekst zonder dat we goed inzicht hebben of de organisatie dit aankan of dat dit ten koste gaat van de geboden kwaliteit, gaat ons toch echt te ver. Ondanks het begrip om reeds nu over toekomstige maatregelen te beslissen, kijken we dan ook vooralsnog neutraal naar deze voorstellen. Wij zijn vooral benieuwd naar de consequenties van de voorstellen, met name waar het de kwaliteit van de dienstverlening betreft.

Jan Vincenten.

naar boven


Kadernota, juni 2013

Onderstaand is de bijdrage (1e termijn) weergegeven van de ChristenUnie-SGP aan de behandeling van de kadernota, op 6 juni 2013, in de gemeenteraad.

Kadernota 2013

In de Kadernota 2013 vinden we een een geactualiseerde begroting voor dit jaar en een concept voor de begroting van 2014. De opdracht aan het college is om deze stukken financieel sluitend te laten zijn. En dat is gelukt, op zich een felicitatie waard, want het wordt steeds moeilijker om een sluitende begroting op te stellen.

De meerjarenbegroting geeft voor de jaren daarna een veel somberder beeld. De verwachting is dat de exploitatie bij ongewijzigd beleid oploopt tot een bedrag tussen de 4 en de 5 mln. euro. Dat noodzaakt m.i.v. 2015 tot verdere forse bezuinigingen. We vinden het dan ook een goede zaak dat er bij de begroting 2014-2017 een nota wordt aangeboden met een handreiking en een inventarisatie met mogelijke bezuinigingsmogelijkheden. Dat betekent dat de burger ruim voor de verkiezingen van volgend jaar ook hiervan op de hoogte is en de verschillende partijen kan bevragen over de standpaunten en zijn of haar keuze daarop kan baseren. Voorlopig blijft het nog crisis, maar volgens de coalitie zijn daar de mooiste dingen uit voortgekomen. Dames en heren van de coalitie, maak eens een rondje langs uw kiezers en vraag ze eens naar de dingen die zij mooi vinden of waar zij door u blij van zijn geworden. Ik kan u adviseren niet teveel papier mee te nemen, want er is weliswaar een aantal zaken gerealiseerd, maar na 4 jaar ben ik bang dat de lijst niet erg lang wordt. Wat ik wel hoop is dat de bezuinigingen die moeten worden voorbereid niet weer hele groepen met één en hetzelfde percentage treffen, maar dat er echte keuzes worden gemaakt tussen zaken die we heel erg belangrijk en die welke we minder belangrijk vinden.

Het vierde hoofdstuk van de kadernota gaat over de ontwikkeling van de vermogenspositie. Volgens de berekening hebben wij nog steeds een groter weerstandsvermogen dan hetgeen benodigd is. Het ziet er allemaal nog gezond uit. Landelijk wordt door experts verwacht dat gemeenten 20% van de boekwaarde niet zullen terugverdienen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft dit probleem echter niet. Dat is geweldig, maar je vraagt je toch steeds af waar de mazzel vandaan komt dat wij hiervan gevrijwaard worden, wij hebben immers toch geen kinderachtige grondpositie. Maar, laten we onze zegeningen tellen, want als wij nog eens met een groot verlies op de grondexploitatie zouden worden geconfronteerd, wordt de financiële positie direct wel erg precair.

Dan de programma’s, we mogen wel tevreden zijn dat bijna alles op schema ligt, als eerste Bouwen en wonen. Er wordt breed gepleit voor diversiteit in de woningtypes om zowel voor jongeren als voor senioren voldoende woningen te realiseren. Niets mis mee, maar wij zouden er één categorie aan toe willen voegen. Door enkele overheidsmaatregelen zal de groep burgers die thuis verzorging behoeven, toenemen. Laten we bij een geactualiseerde inventarisatie van de woningbehoefte ook bij deze groep stilstaan en kijken of er voor deze inwoners voldoende woningen beschikbaar zijn of komen.

Economie en glastuinbouw. Met economie wordt het overige bedrijfsleven bedoeld. In financiële zin liggen daar nogal wat problemen, de crisis wordt nog steeds in volle hevigheid gevoeld. Vanuit de gemeente is er wel heel wat bereikt, denk maar aan de ontwikkeling van Heron en de komende actualisering van de uitbreiding van de Boezem, het Ondernemersfonds, de verdere verduurzaming in de glastuinbouw en de bovenlokale samenwerking binnen het Greenport Westland-Oostland. Helaas moeten we constateren dat de meeste punten dateren uit de vorige raadsperiode of door de sector geïnitieerd zijn. Er zijn wat ons betreft nog twee aandachtspunten: helder en duidelijk blijven communiceren dat er geen nieuwe tuinbouwgebieden getransformateerd zullen worden. Ook vragen wij de regeldruk verder te verlagen en doen we een oproep om aanscherping van het gemeentelijk beleid om in deze economisch moeilijke tijd zoveel mogelijk plaatselijk aan te besteden. Of is het college van mening dat het uiterste al bereikt is?

Het programma Mobiliteit geeft aan dat de verwerving is gestart van grond om de Komkommerweg te verlengen. Wij zijn daar zeer content over. Eén punt in dit programma baart ons wel zorgen en dat betreft de buurtbusverbinding tussen Nootdorp en Pijnacker. Wij komen daar ongetwijfeld in het najaar nog over te praten als de evaluatie ter beschikking is gekomen.

Groen, Water en Recreatie. Voor de leefbaarheid in onze dorpen een zeer belangrijk onderwerp. Er wordt dan ook gelukkig heel wat gerealiseerd. Waar we wel alert op moeten zijn, zijn mogelijke bezuinigingsmaatregelen als er een groot deel van het beheer van groengebieden door het Rijk aan de provincie wordt overgedragen. Aan de wethouder de vraag hoe groot hij dit risico inschat.

Over twee andere programma’s wil ik ook nog iets zeggen, programma 8, Leefbaarheid en veiligheid en programma 6, Maatschappelijke voorzieningen. Eerst Leefbaarheid en veiligheid. Ik weet dat de gemeenteraad en het college er veel waarde aan hechten dat de burgers zich niet alleen veilig voelen, maar ook werkelijk veilig zijn. Hoopgevend is dan een persbericht op 16 mei van de gemeente dat er in het eerste kwartaal van dit jaar 60 inbraken zijn geweest, een daling t.o.v. het jaar daarvoor. Dat is positief, maar als je dan hoort dat er in het eerste weekend daarna alleen al 13 inbraken zijn gepleegd, weet je dat het succes van het eerste kwartaal incidenteel is en weet je ook dat we er nog lang niet zijn. Heeft het college al een idee of is zij in het bezit van een voortgangs-rapportage hoe het dit tweede kwartaal gaat met het aantal woninginbraken?

Dan Maatschappelijke voorzieningen. De titel van ons verkiezingsprogramma luidde “Leven.... doe je Samen”. Voor ons geeft dat in belangrijke mate aan waar wij voor staan. Sámen in verbondenheid met God en Zijn Woord, maar ook samen met elkaar als burgers van één prachtige gemeente. We waren dan ook bijzonder geïnteresseerd in de informatie uit de laatste Armoedemonitor en met name in de conclusies en de aanbevelingen. In dat hoofdstuk worden enkele specifieke doelgroepen genoemd, maar die niet alleen, ook wordt aandacht besteed aan de “stapeling van problemen”en aan integrale dienstverlening. Ook worden er enkele inkomensondersteunende regelingen genoemd zoals de participatie-pas. Graag horen we of er nog iets gebeurd is met die aanbevelingen en wat dat dan is, of dat we in de komende tijd nog invulling mogen verwachten. Vorig jaar heb ik al gezegd dat een onderzoek sec geen brood op de plank brengt behalve bij de onderzoekers. Ik ben benieuwd naar de reactie van het college.

naar boven


Begroting 2013 - 2016 (nov. 2012)

Op 8 november 2012 vond in de gemeenteraad de behandeling plaats van de Begroting 2013 - 2016.

Onderstaand is de tekst weergegeven die door Jan Vincenten daarbij is uitgesproken (tijdens de "eerste termijn").

 

Meneer de voorzitter, dank u wel.

Om te beginnen een algemene opmerking. De heer Hennevanger heeft dit ook al gememoreerd. In de begroting worden doelenbomen gehanteerd, onder andere om, duidelijker dan voorheen, aan te geven wat de essenties zijn in de besturing van de gemeente en structuur te bieden aan de gemeenteraad om op hoofdlijnen te kunnen besturen. Het komt de duidelijkheid ten goede en wij kunnen hopelijk gemakkelijker dan voorheen die hoofdlijnen in de gaten blijven houden. Dat is belangrijk bij het groter worden van de gemeente en het omvangrijker en complexer worden van de taakstelling. Compliment aan college en ambtenaren voor de wijze waarop ze dit hebben opgepakt.

In juni hebben we een beleidsarme Kadernota besproken. Het kan dus niet verrassend zijn dat ook de begroting 2013 weinig nieuws bevat. Gevolg is daardoor wel dat de begroting voor de eerste jaren sluitend is. Gelukkig kunnen we het college en onszelf hiermee feliciteren. Toch is het jammer dat die beleidsarm is en daarom niet alleen. De begroting is zeker in 2014 maar net sluitend en 2015 en 16 zijn sterk negatief. Deze begroting is tot stand gekomen met de inzichten zoals we die op dit moment hebben. Uiteraard moet je je daarop wel baseren als je je verwachtingen uitspreekt, dus ook in een begroting. Tot zover niets verrassends.

Die inzichten waar ik het over heb, moeten we echter steeds vlotter bijstellen of totaal veranderen. Daar ligt dan al snel een aandachtspunt en misschien wel meer dan dat. We weten immers met elkaar dat  bezuinigingsmaatregelen uit het verleden nog niet allemaal verwerkt zijn en daar komen er door het jongste regeerakkoord zeker nog meer bij. Dat gevoegd bij de in het regeerakkoord grotere toegewezen rol die de gemeenten krijgen bij de aanpak van maatschappelijke problemen zorgen er bij elkaar voor dat we vraagtekens kunnen zetten of we uiteindelijk ook werkelijk deze jaren zullen afsluiten met de cijfers zoals ze zijn weergegeven. Dit alles heeft immers zo’n grote impact, dat we vrezen dat er toch vroegtijdig zal moeten worden ingegrepen.

Dat is nog niet alles, door andere aangekondigde bezuinigingen wordt de omvang van de groep financieel kwetsbare burgers zeker niet kleiner, ondanks de nivellering die wordt doorgevoerd. Dat zal verdere ondersteuning vragen van die groep en de kosten om dit te verwerken zullen daardoor ook toenemen. Dan hebben we het over de burgers, maar ook in het bedrijfsleven zijn sectoren te vinden, denk maar aan de glastuinbouw, waar hard gewerkt wordt voor weinig tot niets. Daar lezen we niet over in de voorliggende begroting. Wat we wel lezen is dat er plannen bestaan schatkistbankieren in te voeren. De gemeente krijgt dan een vergoeding die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse Staat betaalt op leningen die zij op de markt aangaat. De laatste tijd komt het echter regelmatig voor dat de staat bij kortlopende financiering een negatieve rente vergoedt. Ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar zo zijn er nog een aantal onderwerpen te noemen die het risico meebrengen dat het financieel tegen gaat vallen en dat er toch op korte termijn wel zaken op ons pad komen die de gemeente dwingen om, misschien al in de loop van volgend jaar, bezuinigingen door te voeren.

In de begroting wordt ook aandacht besteed aan het Weerstandsvermogen, uiteraard. Die valt volgens de normtabel in de categorie voldoende, maar zijn de analyse en de berekening wel volledig en correct? Waarschijnlijk wel op het moment dat de begroting werd opgesteld, maar inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen geweest die daar toch een vraagteken bij zetten. Ik noem er drie. De maxima van de financiële gevolgen van ongeveer de helft van de risico’s op pag 88 zijn aanzienlijk kleiner geworden t.o.v. de begroting voor 2012. Wij vragen ons bij de meeste onderwerpen af wat er dan veranderd is in de risico’s. Deze vraag komt naast de uitspraken van gedingen waar de gemeente de laatste tijd in verwikkeld is geraakt. We hebben allemaal in de Telstar kunnen lezen dat de rechtszaak met Rondom Wonen over de leges is verloren en gisteren heeft ook de Raad van State negatief beslist over het bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden. Hebben deze uitspraken en andere rechtszaken ook invloed van dit alles op het weerstandsvermogen en is het weerstandsvermogen dan nog steeds te beoordelen als voldoende?

In het voorwoord bij de begroting geeft u aan dat door de rijksbezuinigingen en de sombere financiële prognoses van het Centraal Planbureau, een nieuwe bezuinigingstaakstelling op termijn onvermijdelijk is. Dat zal echter pas in de begroting voor 2015 plaatsvinden. Wij vragen aan het college of, en als het antwoord neen is, waarom, zij het niet gewenst vindt om dit naar voren te halen, rekening houdend met de argumenten die ik net genoemd heb, en nu alvast na te denken over dergelijke maatregelen. Niet dat ik zo dol ben op bezuinigingen, maar op deze wijze kunnen we misschien voorkomen dat daar op enig moment onverwacht en gehaast besluiten over moeten worden genomen, met het risico dat het besluit daardoor dan minder doordacht en zeker niet beter wordt. Ook daarom vind ik het jammer dat de begroting beleidsarm is.

Vorig jaar heeft de ChristenUnie/SGP met nadruk gevraagd aandacht te besteden aan de meest kwetsbare groepen in onze gemeente. Niet alleen om te onderzoeken hoe groot het aantal gezinnen is wat hieronder valt, maar ook wat de gemeente eraan kan doen om hen te ondersteunen. Gezien de grote onzekerheid rond het regeerakkoord wat verdere stapeling van bezuinigingen onvermijdelijk lijkt te maken zou ik willen vragen om dat weer te onderzoeken als de consequenties van dit beleid duidelijk zijn en als die verdere stapeling zich inderdaad voordoet, daar zo mogelijk maatregelen voor te treffen. Wat we ook in deze mooie gemeente willen bereiken en wat voor wensen we ook hebben, we hebben met elkaar de plicht om onze medeburger, onze naaste, bij te staan. Ik bedoel dat niet als automatisme, maar met name de groep dorpsgenoten die weinig of niets kan doen aan hun huidige situatie en die ook niet zelfstandig bij machte is om verandering in hun situatie te brengen. Van degenen die hier toe in staat zijn mag gevraagd worden zelf initiatieven te nemen, maar wij roepen het college op om uiterst zorgvuldig om te gaan met diegenen die daartoe niet in staat zijn. Daar hebben wij een verantwoordelijkheid en daarbij mogen we niet verzaken.

Tot slot willen wij ook aandacht vragen voor specifieke doelgroepen in het woningbouwbeleid. Groeiende aandacht is er om woningen voor jongeren te realiseren, maar daarnaast is er sprake van een toenemend aantal senioren in onze gemeente. Initiatieven om eenzaamheid te voorkomen en levensloopbestendig wonen gaan verder dan een aantal woningen bouwen voor deze groep dorpsgenoten, er is dringend behoefte aan een samenhangend beleid voor deze doelgroep. Veel senioren willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Uiteindelijk is dat ook voor de overheid financieel uitermate aantrekkelijk. Dan moeten er echter wel faciliteiten gecreëerd  worden die dat mogelijk maken. Wij dagen het college uit hiervoor oplossingen te vinden en uit te voeren.

Ik dank u voor uw aandacht.

naar boven


kadernota, 28 juni 2012

Onderstaand is de bijdrage (1e termijn) weergegeven van de ChristenUnie-SGP aan de behandeling van de kadernota.

 

In de kadernota is sprake van ongewijzigd beleid. Door de financiële situatie  zijn er tegenwoordig ook niet veel andere mogelijkheden meer. In de drie eerste hoofdstukken wordt een financiële schets toekomstschets gegeven op grond van indexaties en veel reeds genomen besluiten. Wij vinden een gezond financieel beleid van groot belang en daar voldoet de nota aan. Daar is alles mee gezegd en vragen hebben we dan ook niet, of het moet gaan over het bedrag van €.100.000,- i.v.m. de Tweede Kamerverkiezingen. Waar is dit bedrag eigenlijk voor bedoeld en kunnen we die rekening niet bij het rijk indienen? In de inleiding wordt aangegeven dat er een aanzienlijke verkrapping wordt verwacht uit het gemeentefonds. Als dit doorgaat krijgen we ook de komende jaren geen ruimte voor nieuwe dingen, hoewel je verder bezuinigen ook kunt betitelen als nieuw beleid. Er lijkt dan ook sleet te zitten op de titel van de huidige Bestuurlijke Agenda “Crisis.... daar zijn de mooiste dingen uit voortgekomen”.

Onder Nieuw Beleid worden een vijftal zaken genoemd. Het eerste punt is naar ons idee onvermijdelijk, de andere hebben een geringere financiële impact en daar kunnen wij ook zonder meer achter staan.

De in de volgende hoofdstukken beschreven programma’s bevatten ook vooral actualisaties of worden er onderzoeken en nota’s toegezegd. Ik wil geen zaken naar voren halen die ook eergisteren bij de behandeling van de structuurvisie al aan de orde zijn gekomen. Verder loopt bijna alles volgens de planning. Al met al zorgt dat wel voor een aantal beperkingen voor deze avond.

Bij het hoofdstuk “Economie en Glastuinbouw” loopt de lezer tegen het onderwerp “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” aan. Het zou in volgende edities van de kadernota en de begroting naar ons idee wel een aardige gedachte zijn om bij een ander hoofdstuk een equivalent voor de burgers op te nemen in bijvoorbeeld een onderwerp “Maatschappelijk Verantwoord Leven”. Daarmee kunnen we dit onderwerp benadrukken en een eigen positie geven en een beleid richting onze inwoners formuleren waarmee duurzaamheid, maar ook respect en verantwoordelijkheid voor elkaar gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Het belang van deze aspecten wordt daarmee benadrukt en past in onze visie waarin de mens de opdracht heeft de aarde op een verantwoorde manier te “bouwen en te bewaren”

Het hoofstuk “Mobiliteit”, (3.7) geeft aan dat er op dit moment onvoldoende geld is om een aantal onveilige locaties aan te pakken. De aanpak van deze locaties komt terug in de Uitvoeringsstrategie Mobiliteit. Ik begrijp dat we daar op korte termijn over komen te praten, maar zou voor dit moment graag willen weten welke locaties dat zijn.

In het programma “Onderwijs en jeugd” wordt gemeld dat de provinciale subsidies voor het SOB zijn komen te vervallen en dat er nog geen vervangende dekking voor is gevonden. Verwacht het college dat dit probleem wordt opgelost of moeten we vrezen voor het voortbestaan?

De motie over alcoholgebruik bij de jeugd hebben wij mede ondertekend. De inhoud spreekt voor zich.

In het programma “Maatschappelijke voorzieningen” wordt de nieuwe nota “maatschappelijke accomodaties” uitgesteld tot 2014. Wij vragen ons af of dit gezien de momenteel lopende discussies met de sportverenigingen niet naar voren gehaald kan worden. Ook hier graag een reactie op.

Dan het hoofdstuk “Leefbaarheid en Veiligheid”. Daar lees ik dat o.a. het bedrijventerrein Boezem II gehercertificeerd zijn. Mogen we daaruit concluderen dat het veilig ondernemen is op die zandvlakte?

Ongewijzigd beleid betekent in belangrijke mate goed op de winkel passen. Wij wensen het college daarbij veel succes.

naar boven


 

structuurvisie, 26 juni 2012

Onderstaand is de bijdrage weergegeven (1e termijn) van de ChristenUnie-SGP aan de behandeling van de structuurvisie.

 

De ChristenUnie-SGP wil (ook) graag beginnen met het maken van complimenten. We waren blij verrast met zoveel herkenbaarheid in de visie. chtereenvolgens behandelen we de identiteit van de gemeente, het maatschappelijke, economische en als laatste het ruimtelijke perspectief.

Identiteit

Een herkenbare gemeente in een landelijke omgeving waar de stad nooit ver weg is.” Onze fractie kan zich hierin vinden, met wat kanttekeningen waarvoor we aandacht willen vragen.

Onze gemeente ligt tussen oprukkende steden, dit maakt dat de keuze voor het behoud van groen en het wonen in een landelijke omgeving, met de stad in de buurt, kwetsbaar is. Als burgers kiezen voor deze kenmerken, dan moet dat een blijvende keuze kunnen zijn. De karakters van de drie dorpskernen–en vergeet de Oude Leede niet–moeten leidend blijven.

Wij constateren echter ook de realiteit van een meer multiculturele samenleving door een veranderende maatschappij. Niet alleen in de steden om ons heen, maar ook in de dorpen. De ervaring leert ons dat de multiculturele samenleving niet op zijn beloop gelaten kan worden, zeker niet in dorpen waar de bevolking nog veel waarde hecht aan oude tradities en gewoonten. Wij vragen aandacht hiervoor, zodat we over 10 jaar geen probleemwijken binnen onze gemeente hebben. Hoe om te gaan met dit spanningsveld?

De plaatsonafhankelijkheid die veel ‘opwaarts mobielen’ en ‘kosmopolieten’ ervaren, zal ook effect hebben op het functioneren van onze gemeente. Kan het college aangeven of zij hier nog consequenties van verwacht? En zo ja, hoe zij deze denkt op te vangen?

In dat kader vragen wij ons ook af hoe partnerschappen met buurgemeenten er uit gaan zien. De ChristenUnie-SGP wil het college vragen een fusie niet uit te sluiten. De grotere afstand tot het bestuur bij gemeenschappelijke regelingen beperkt naar onze mening de beheersbaarheid en vergroot daarmee de kans dat de aansturing en de controle minder direct zijn. Dat kan ook financiële risico’s inhouden. Wij willen zeker niet beweren dat een fusie alle problemen voorkomt, maar wij willen die omwille van de effectiviteit niet uitsluiten. Wij vragen het college daar over na te denken. Het is een goede zaak dat er in elke kern basisvoorzieningen aanwezig zullen zijn, niet voor enkele doelgroepen als ouderen en kinderen, maar voor alle inwoners. Ook het ‘wijk-gericht werken’ vinden wij een goede zaak en daarmee komen we bij het perspectief: de maatschappij.

Maatschappij

Hoe gaan we met de wijken en de burgers in die wijken om? We zien vanwege de crisis een terugtrekkende overheid. Dit begrijpen wij, maar wij willen waken voor de consequenties die dit op langere termijn heeft. Nu niet investeren, kan zorgen voor hogere kosten later. We denken dan vooral aan de omgang met het verenigingsleven en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Dat er ruimte is voor initiatieven uit de samenleving en zelf verantwoordelijkheid te dragen is prima, maar een bloeiend verenigingsleven is mogelijk gemaakt door financiën en faciliteiten van de gemeente. Hoe draagt de gemeente zorg dat wat opgebouwd is, nu niet in elkaar stort vanwege gebrek aan middelen?

Daarnaast zijn er duidelijke veranderingen in onze maatschappij gaande als het gaat om bevolkingsgroei en samenstelling. Ook onze gemeente zal niet aan de vergrijzing ontkomen. Welke maatregelen neemt de gemeente om de zorg voor ouderen op te vangen? Hoe blijven we zorg dragen voor een goed vrijwilligersklimaat en hoe stimuleren wij de burgers om hierin te participeren? Wonen en de woningmarkt zullen wij vanuit het economisch perspectief behandelen.

De fractie ChristenUnie-SGP is erg tevreden over de zorg die is geuit voor de kwetsbaren in onze samenleving. De zorg voor de naaste vinden wij een Christelijke plicht en een belangrijke kernwaarde voor de overheid. Toch gaan er zaken veranderen. Door de decentralisatie van enkele zorgtaken komt er meer druk op de gemeente te liggen.

Een terugtrekkende overheid vanwege de financiële tekorten is in dit kader wel heel zorgwekkend. Juist de meest kwetsbaren kunnen op termijn voor meer kosten en problemen komen te staan, wanneer er niet op tijd en op een adequate manier wordt ingegrepen. Vanuit de gemeente alleen zorgen voor uitnodigen en faciliteren en het verder over te laten aan het maatschappelijk middenveld is voor onze fractie niet de gewenste tendens. De samenwerking in de metropool Rotterdam-Den Haag kan er aan bijdragen taken van het rijk over te nemen. Om dit echter een succes te laten worden is het wel noodzakelijk dat er duidelijkheid ontstaat in verantwoordelijkheden, structuren en processen. Wij vragen het college meer duidelijkheid hierover.

Economie

Het is voor de fractie van de ChristenUnie-SGP een zorg dat wij een tekort kennen aan kleinere en goedkopere woningen. Starters op de woningmarkt hebben wij nodig, onze jongeren ‘vluchten’ nu naar elders. Daarnaast bevindt zich in deze groep een potentieel aan vrijwilligers. Jongeren zijn vaak actief in sportverenigingen of bij andere vrijetijdsbesteding. Onze fractie vind het van belang dat het college kijkt naar mogelijkheden om het ook voor deze doelgroep prettig wonen te maken. In dit kader vragen wij ook aandacht voor de verhouding koop-huur in onze gemeente. Wat verwacht de gemeente, zeker als de woningmarkt weer in beweging komt en er totaal anders uit gaat zien na deze jaren van stilstand en financiële onzekerheid en hoe denkt het college daarop in te spelen?

Van de woningmarkt maken wij een sprong naar de arbeidsmarkt. Er wordt gesproken over ZZP-ers en het toenemende werken vanuit de huissituatie. Is de gemeente voldoende voorzien van de benodigde faciliteiten om dit flexibel werken mogelijk te maken? Zijn woonhuizen en communicatiemogelijkheden hier voldoende op afgestemd. Zo niet, wat is er nodig om dit te realiseren?

Tot slot de duurzaamheidsagenda in het economisch perspectief. Er zijn weinig gemeentelijke initiatieven als het gaat om de ‘energieneutrale gemeente’. Onze fractie zou hier graag meer over willen horen.

Ruimte

De fractie is content met de keuze om niet meer grootschalig uit te breiden. Ook de plaats die het groen heeft gekregen stemt ons tevreden. In dit kader vragen wij het college wel om aandacht te blijven houden voor het beheer van het groen. Ook hier zien we een terugtredende overheid en ook dit zal dus ergens opgevangen moeten worden. Aangezien wij als gemeente, het groen als een vitaal onderdeel van de gemeente zien, is het logisch dat hier wat van de gemeente verwacht mag worden. Daarnaast is het ook een regionale aangelegenheid en kan ook ten aanzien daarvan samenwerking worden gezocht. 

naar boven


 

 Terugblik, november 2011

extra vergadering:

Aan het begin van de maand was er een extra vergadering over de begroting. Afspraken, gemaakt in het debat over de kadernota, waren daarin verwerkt. Mede daardoor was de begroting positief, in deze tijd iets om tevreden over te zijn. Zorgen zijn er ook, zeker waar het het weerstandsvermogen, zeg maar solvabiliteit, van de gemeente betreft. Aan de gewenste uitgangspunten wordt nog steeds voldaan, maar de marges zijn wel heel erg krap waardoor er niet veel nodig is om onder de beleids-grenzen te duiken.

 

Uitgebreide versie van de inbreng van ChristenUnie-SGP tijdens het het debat over de begroting:

Voorzitter, dames en heren,

Vanuit de ChristenUnie-SGP willen we beginnen met het feliciteren en complimenteren van het college met de voorliggende begroting. Hij sluit namelijk. Dat is in het verleden natuurlijk wel meer gebeurd, maar in deze financieel roerige tijden is het toch iets om tevreden over te zijn. Maar, let op! Het betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen. We moeten wel degelijk uiterst alert blijven om te voorkomen dat we zomaar wegzakken.

We hebben vooraf met elkaar afgesproken maximaal 5 minuten te spreken en daarom hebben we besloten geen waslijst met opmerkingen op te sommen. Hoewel ik per zetel de meeste spreektijd heb, beperk ik me daarom tot de voor mij 3 belangrijkste thema’s, ik noem ze maar de 3 T’s. De T van transparantie, die van teleurstelling en de T van twijfel.

Allereerst de T van transparantie. Bij het doorvoeren van de bezuinigingen is het noodzakelijk op te letten dat er geen zaken teniet gedaan worden die in jaren opgebouwd zijn en die belangrijk zijn voor de samenleving of groepen inwoners. Daarbij hebben we het niet alleen over sport en cultuur, maar een voorbeeld is ook het zoveel mogelijk op peil houden van voorzieningen voor de meest kwetsbare groepen. Deze opmerking is letterlijk overgenomen uit de begroting. In het debat bij de behandeling van de Kadernota 2011 bleek dat er geen enkel idee is, overigens ook niet bij ons, hoe de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor deze groep in onze gemeente uitpakt, hoeveel gezinnen er wellicht in de problemen komen, geen enkele transparantie hoeveel ellende er over die gezinnen komt. Houdt er daarbij rekening mee dat in de meeste gevallen al heel wat narigheid gepasseerd is voordat de problemen naar buiten komen. Wij hebben de bijbelse plicht en als je daar geen boodschap aan denkt te hebben in ieder geval een humanitaire plicht en verantwoordelijkheid hen op rechtvaardige wijze te ondersteunen. Daarom een vraag aan het college: blijven wij in de komende jaren in staat om onze kwetsbare inwoners in voldoende mate deze ondersteuning te bieden? U zult misschien zeggen dat dat over een aantal maanden allemaal duidelijk wordt als de Armoedemonitor geactualiseerd is. Bedenk echter dat een onderzoek geen brood op de plank brengt, behalve bij de onderzoekers. En nu ik het toch over maatschappelijke voorzieningen heb, ik lees in het desbetreffende programma dat er bij het formuleren van nieuw beleid als gevolg van de decentralisatietaak Wet Werken naar Vermogen in 2012 normen voor 2014 geformuleerd zullen worden. Vraag aan het college: is er al zoiets als een visie ontwikkeld? Wanneer in 2012 is het nieuwe beleid gereed? Er moet toch ook nog een werkbare structuur onder komen te hangen? Misschien moeten er ook nog wel medewerkers geworven worden en investeringen worden gedaan. En ....... volgens mij gaat de wet op 1 januari 2013 al in werking.

De tweede T, die van teleurstelling. Bijzonder teleurgesteld zijn wij over het besluit om de service aan de inwoners van Nootdorp te verminderen en dit  gemeentekantoor te sluiten. Er komen zoveel meer taken op de gemeente af, dat roept om meer contact van de burger met de gemeente en het antwoord van de gemeente is dat zij in de toekomst moeilijker te bereiken zal zijn. Het deelgemeentekantoor van Den Haag is dichterbij dan het gemeentehuis in Pijnacker en dat voedt veel Nootdorpers in de mening dat de keuze voor fusie met Pijnacker indertijd niet de juiste keuze is geweest. Regelmatig blijkt dat het voor de inwoners van Nootdorp totaal niet duidelijk is voor welke zaken ze de komende jaren in hun eigen dorp terecht kunnen. En waardan wel? Op een terrasje in Nootdorp hoorde ik al dat Pijnacker gaat samenwerken met Zoetermeer en Nootdorp laat vallen.

De derde T is die van twijfel. Twijfel over de hoogte van het weerstandsvermogen. In de begroting van 2011 nog een ratio van 1,15, in die van 2012 gezakt naar 1,01. De risico´s, inclusief de grondexploitaties, blijven ongeveer gelijk op €.75 mln. De benodigde weerstandscapaciteit neemt echter toe van €.12 mln naar €.19 mln, dat is niet niks.....en de belangrijkste oorzaak van de gedaalde ratio. Op datzelfde terrasje in Nootdorp hoorde ik ook fluisteren dat het risico van mogelijke terugbetaling van bouwleges uit 2006 en 2007 zoals genoemd op pagina 111 van de begroting (de toevoeging van de pagina is uiteraard van mijzelf) inmiddels geen risico meer is maar een zekerheid. Als dit waar is, wat betekent dit dan voor de ratio van het weerstandsvermogen? En dan ga ik twijfelen, de begroting is sluitend, maar betekent dit ook dat wij geen zorgen hoeven te hebben? Zoals ik me aan het begin afvroeg, kunnen we achterover gaan leunen? De vraag aan het college: kunt u mij op dit punt gerust stellen? En wilt u dat dan vanavond doen?

Tot slot een hartenwens van de kant van de ChristenUnie/SGP. Wij wensen college, raadsleden, griffie en ambtenaren Gods zegen toe en veel wijsheid in de komende jaren.

 

reguliere vergadering:

In de reguliere vergadering kwam het bestemmingsplan Verzamelplan Nootdorp aan de orde. Discussiepunt was evenals in vorige vergaderingen de locatie van “De Kleine Driehoek”. De wethouder en enkele oppositiepartijen waren het oneens over de mogelijkheden om aldaar een bedrijvenunit bij te bouwen. Beide partijen hadden naar ons idee steekhoudende argumenten. Toen dan ook een motie werd voorgelegd waarbij het college werd verzocht om een bijgestelde plantekening expliciet aan ProRail voor te leggen leek dat een goede mogelijkheid om uit de impasse te komen. Alle andere delen van het plan kunnen dan onverkort worden uitgevoerd. Een dergelijke opstelling kan de gemeente kosten besparen bij een juridisch conflict. De ChristenUnie/SGP was mede-indiener van deze motie, die overigens geen bijval kreeg van de coalitiepartijen.

De meeste weerstand van de ChristenUnie/SGP hadden we met het voorstel “Zondagopenstelling supermarkten”. Uiteraard zijn wij sterk gekant tegen zulke commerciële activiteiten op deze dag omdat dit niet overeenkomt met onze bijbelse uitgangspunten, maar inhoudelijk roept de regeling ook de nodige vragen en kanttekeningen op. Zo werkt ze bijvoorbeeld ook vervalsing van concurrentie in de hand waar de kleine middenstander de dupe van wordt.

 

Inbreng hieromtrent van de fractie in de gemeenteraad:

Ik heb in de vergadering van de commissie Bestuur mijn mening al gegeven en ik moet u zeggen dat die in de tussentijd niet gewijzigd is. Wij zijn tegenstander van deze verordening, om principiële reden, maar ook omdat we het geen evenwichtige verordening vinden.

Keizer Constantijn heeft de zondag ingesteld. Constantijn leefde aan het begin van de vierde eeuw en dus kennen we al 17 eeuwen lang de zondag als rustdag Het had een Christelijke insteek en nog steeds is voor het Christelijke deel van de bevolking de zondag verbonden met het begrip rustdag. Een dag waarop men naar de kerk gaat, een dag van bezinning. Voor de ChristenUnie/SGP geldt dit als een groot goed en hoewel je natuurlijk kunt zeggen dat je zelf de keuze hebt om wel of niet op zondag inkopen te doen, wordt je er ook ongewild mee geconfronteerd. Je zult maar boven een supermarkt wonen, dan is je enige dag waarop je jaren normaal van je rust kon genieten nu ook teniet gedaan. Eeuwen lang is de zondag als rustdag als een groot goed aangemerkt en niet alleen in een Christelijke omgeving.

Ook andere groepen in de samenleving vinden het een groot goed om in deze jachtige tijd eenmaal per week adem te kunnen halen en tot rust te kunnen komen. Niet iedereen is gelukkig met een 7 x 24 uur economie. Maar, zoalsgezegd, naast principiële aspecten zijn er meer  argumenten om de voorliggende verordening af te wijzen. Voorstanders melden graag dat door een zondagopenstelling de koopkracht voor het dorp wordt behouden. Dat zal best voor een klein deel opgaan, maar vraag het eens aan de omliggende kleine detailhandel, de slager, de groenteboer. Hun concurrentie-positie verslechterd aanzienlijk en op een oneigenlijke manier. Zij zijn de verliezers. Zij kunnen het zich immers financieel niet permitteren om ’s zondags personeel te laten werken. Zelf zijn ze, na 6 dagen van heel vroeg tot vaak heel laat in touw geweest te zijn, toe aan een stukje rust en kunnen zij het niet opbrengen nog weer een extra dag, hun enige vrije dag, in de winkel te staan. Maar, door niet mee te gaan of te kunnen gaan loopt hun omzet terug, terwijl ook zij met een kwakkelende economie te maken hebben. Zo wordt hen de nek omgedraaid en dan heb ik het niet alleen over de slager en de groenteboer, maar ook over de winkeliers voor  boeken en tijdschriften, over slijters, drogisten en voor Sinterklaas en de Kerst ook over speelgoedzaken. En daarmee gaat de verordening veel verder dan alleen eerste levensbehoeften. Ik vind dat je als gemeenteraadslid niet alleen vertegenwoordiger voor de klanten bent, maar dat dat  ook geldt voor de winkeliers.               

Concurrentie tussen supermarkten lijkt minder problematisch, maar bedenk wel dat als de zondagsopenstelling een succes blijkt te zijn alle supermarkten open willen. Met de voorgestelde systematiek betekent dit elke paar jaar andere supermarkten open. Elke paar jaar andere supermarkten die investeren in extra medewerkers. Personeel wat de vrijheid heeft of moet hebben om zondagsdienst te weigeren. Onzin natuurlijk. Ik heb het ook in de vergadering van de commissie Bestuur gezegd, ik heb in Pijnacker-Nootdorp geen signalen ontvangen, maar een dergelijk standpunt is nauwelijks vol te houden. Logisch natuurlijk, want als je als ondernemer kunt kiezen uit twee medewerkers, een die het prima vindt om op zondag te werken en een die hier principiële bezwaren tegen heeft, dan begrijp ik de ondernemer wel die dit mee laat wegen in zijn keuze.

Ik dank u.

naar boven


Terugblik, voorjaar 2011

.

April 2011

Voorschoolse voorzieningen.

De ChristenUnie/SGP is in principe geen voorstander van een verdergaande integratie van de peuterspeelzalen en de kinderopvang. De doelen zijn immers totaal verschillend. Bij peuterspeelzalen gaat het om het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen en bij kinderopvang om het in staat stellen van ouders om buitenshuis te werken. De financieringsstromen zijn ook verschillend. De gemeente financiert samen met de ouders de peuterspeelzalen en de rijksoverheid met ouders en werkgevers de kinderopvang. Er moet voor worden gewaakt dat de gemeente via een achterdeur een deel van de kinderopvang gaat meefinancieren. De ChristenUnie/SGP vindt het verstandig om te streven naar een bestuurlijke samenwerking en mogelijke fusie tussen PePijN en Skippy, vooral gelet op de financiële problematiek bij PePijN en uit efficiëntieoverwegingen. De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen te zien als voorbereiding op een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar vinden we veel te ambitieus. De verantwoordelijkheid voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen blijft in de eerste plaats bij de ouders.

Beleidsvisie compensatiebeginsel Wmo.

Voorgelegd is een eerste uitwerking van de beleidsvisie in de vorm van een bespreekstuk. Dit in aanmerking nemend is het een duidelijk stuk waarin ook duidelijk wordt dat er nog veel onduidelijk is. De gevolgen van de bezuinigingen van het Rijk zijn nog onbekend en ook is nog onduidelijk wat decentralisatie van taken uit AWBZ en andere wetgeving gaan betekenen.

 

Maart 2011

Afsprakenkader en uitvoeringsovereenkomsten FES-project.

Raadsbreed wordt dit project omarmd. Mede door de te ontvangen subsidies is er een herinrichting van een deel van de Groenzoom mogelijk die in belangrijke mate de kwaliteit van dit gebied bevordert. In de Commissie Ruimte hebben wij wel aangegeven meer inzicht te willen hebben in de risico’s voor onze gemeente. Dit inzicht is verstrekt waarna wij akkoord zijn gegaan met de voorstellen.

Uitvoeringsprogramma Participatiebeleid.

De uitvoering van het participatiebeleid op de arbeidsmarkt komt onder druk te staan door de bezuinigingen van rijkswege. Ingeschat wordt dat de doelgroep nog in omvang zal toenemen door meer sociale woningbouw dan in omliggende gemeenten en de groei van het inwoneraantal. Daar staat tegenover dat de economische vooruitzichten gunstiger lijken dan in het recente verleden. Verwacht wordt dat de arbeidsmarkt vooral jongeren weer wat toegankelijker wordt. Wij hebben in de Commissie Welzijn aangedrongen alvast op de ontwikkelingen te anticiperen. De arbeidsmarkt is echter meer regionaal van aard dan lokaal. Dit vraagt om regionale samenwerking.

De ChristenUnie/SGP heeft voor de toewijzing van sociale woningen altijd aandacht gevraagd voor de eigen bevolking. Het kan niet zo zijn dat deze woningen van buiten af worden bezet vanwege een hogere mate van aantrekkelijkheid of zo. Bij de toewijzing vragen wij om bezinning.

Nieuw bestuurscentrum.

Enige tijd geleden is het besluit genomen om de oude brandweerkazerne in Pijnacker te verbouwen tot een nieuw bestuurscentrum. De kosten voor de verbouwing mochten niet hoger liggen dan de verkoopopbrengst van het oude bestuurscentrum in Nootdorp. De verkoop hiervan laat op zich wachten en men wil toch alvast met de verbouwing starten. Tevens wordt voorgesteld extra duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Deze maatregelen krijgen de steun van de ChristenUnie/SGP, ook al is de terugverdientijd langer dan 10 jaar. Waar wij wel moeite hebben is om nu al te starten met de verbouwing. Veel maatschappelijke organisaties hebben ons meegedeeld dat de komende bezuinigingen ten koste zullen gaan van de door hen en hun cliënten/leden gewenste kwaliteit. Toch zullen er bezuinigingen komen; dat is niet te vermijden. Het argument dat verplaatsing van het bestuurscentrum kwaliteitsverbetering geeft valt ons inziens onder dezelfde criteria als die welke wij voorhouden aan die maatschappelijke organisaties. Waarom kan de gemeenteraad zelf wel en de maatschappelijke organisaties niet de kwaliteits-verbetering realiseren of vasthouden? Wij weten niet of de opbrengst van het oude bestuurscentrum voldoende is om de verbouwing van te betalen en zolang er geen verkoop heeft plaatsgevonden blijven er kosten drukken op de Dorpsstraat in Nootdorp. Met de bezuinigingsronde voor de boeg is deze manier van handelen een voorbeeld van hoe het zeker niet moet. Wij gingen derhalve niet akkoord met het nu al starten van de verbouwing. Helaas dachten met name de coalitiepartijen hier anders over.

 

Februari 2011

Verordening beheer en gebruik van de Algemene begraafplaats St.Janshof.

In de Commissie Ruimte kwam het beheer en gebruik aan de orde. De ChristenUnie/SGP wijst op het belang van het symbool van begraven voor de achterban; begraven is een zaak die de Bijbel ons leert. Dit alles dient in de voorliggende verordening dan ook goed geregeld te zijn.Wij begrijpen dat dit voor velen niet (meer) bindend is en betreuren het dat de verordening zo ruim spreekt over cremeren en alles wat daarmee samenhangt.

Bestemmingsplan en exploitatieplannnen Duurzame Glastuinbouwgebieden.

Het onderwerp wat de meest uitgebreide aandacht krijgt is ongetwijfeld dit bestemmingsplan. Wij hebben het gevoel dat de wethouder zeer star met deze materie omgaat, zeker als het om individuele situaties gaat. Opmerkingen/zienswijzen worden meegenomen en in een volgende vergadering is zijn reactie dat hij zijn standpunt handhaaft. Precedentwerking is daarbij een veel gebruikte term. De ChristenUnie/SGP staat positief ten opzichte van de algemene lijn van het bestemmingsplan. Daarbij worden wel een aantal kanttekeningen geplaatst.

De geldigheidsduur. Investeringen in duurzame glastuinbouw hebben veelal een bedrijfseconomische levensduur van 15 tot 20 jaar. Door de dreiging dat gebieden in 2025 getransformeerd kunnen worden lopen we het risico dat de noodzakelijke investeringen, om een dergelijk gebied ook werkelijk duurzaam te laten zijn, uitblijven. In onze ogen zou dat een kapitale fout zijn. Wij hebben aangedrongen op verlenging van deze termijn tot 2030.

Groenzone Delfgauw-Oost. Er is met raadsbrede steun een motie ingediend om een groene buffer te realiseren tussen de woonbebouwing van oud Delfgauw en de glastuinbouw in de Zuidpolder. Hierdoor ontstaat prima oplossing voor bewoners en op deze plek is veel draagvlak voor een ecologische zone.

Komkommerweg. De ChristenUnie/SGP is voorstander van aanleg van de gehele weg. We begrijpen echter dat er grote bedragen aan subsidies op het spel worden gezet als de weg nu volledig wordt aangelegd. En zonder subsidieregelingen is realisatie financieel niet haalbaar. We hebben er op aangedrongen de bijdrage van de tuinders niet te hoog te leggen; die hebben destijds al mee moeten betalen aan andere ontsluitingswegen van het dorp en in de tuinbouwgebieden hebben ze wegen vaak zelf voor hun rekening genomen. De tuinbouw is belangrijk voor de economische bedrijvigheid in Pijnacker en het is zeker niet goed als investeringen worden uitgesteld vanwege de heffingen die tuinders tegemoet kunnen zien. Het college van B&W stelt verder dat de waarde van de grond door de weg omhoog gaat, maar wij zijn van mening dat dit sterk overdreven is. De onderbouwing ontbreekt volledig. Een andere verdeelsleutel voor de kosten, minder zwaar voor de tuinders, vinden wij dan ook zeer wenselijk. Helaas hebben de coalitiepartijen een breed front gevormd en staan wij nagenoeg alleen met deze mening.

 

Januari 2011

Elke maand passeren diverse nota’s de revue, zo ook deze maand. Deze maand waren er echter duidelijk minder discussies dan in andere maanden. Een aantal voorstellen waren zonder meer belangrijk, maar de fracties hadden in belangrijke mate dezelfde ideeën daarover.

 

December 2010

Vaststelling belastingverordeningen 2011.

Deze maand stond de de vaststelling van de belastingverordeningen op het programma. De ChristenUnie/SGP kon zich vinden in de gevolgde systematiek om tot aanpassingen te komen. In ons verkiezingsprogramma hebben wij ons er over uitgesproken dat een eventuele stijging hiervan niet hoger mag zijn dan het inflatiepercentage. De aanpassingen voor de belangrijkste verordeningen kwamen hier niet boven uit.

De communicatie over met name de vaststelling en de berekening van de OZB blijven wij een lastige materie vinden welke naar wij verwachten bij veel burgers vragen op zal roepen. Wij hebben er dan ook op aangedrongen om extra aandacht te besteden aan de informatie hierover.

Tijdens de behandeling van de belastingverordeningen werd met steun van de ChristenUnie/SGP een amendement ingediend en aangenomen over de zogenaamde schriktarieven. Bij diefstal van een paspoort of een rijbewijs moest de gedupeerde niet alleen de normale kosten betalen om een nieuw exemplaar te krijgen, maar ook nog extra kosten. Deze extra komen hiermee te vervallen.

Cameratoezicht

In de debatten voorafgaand aan de verkiezingen is dit thema ook al een aantal malen aan de orde geweest. Het standpunt van de ChristenUnie/SGP was en is dat cameratoezicht het uiterste middel is om de veiligheid te bevorderen. Uiteraard betekent dit dat er dus geen andere maatregelen meer mogelijk zijn, maar een tweede voorwaarde is dat je ook mag verwachten dat cameratoezicht vervolgens het gewenste effect sorteert. Door het college is een inventarisatie gemaakt van de wenselijkheid om camera’s te plaatsen en dit is samengevat in een notitie.

In 2009 hebben zich met name bij de Klaproostunnel een aantal ernstige incidenten voorgedaan. De discussie spitste zich dan ook vooral op deze locatie. Mede door de invoering van aanvullende maatregelen is de situatie in 2010 aanzienlijk verbeterd. Wel was er in de omgeving van de Klaproostunnel nog overlast, maar dit zou dan niet door de camera’s in beeld gebracht zijn. Veel gebruikers van deze tunnel voelen zich echter nog wel onveilig. Het college stelde dat ook op dit punt nog extra maatregelen genomen kunnen worden. Al met al konden wij ons vinden in de conclusie van het rapport om op dit moment niet over te gaan tot plaatsing van camera’s. 

 naar boven


 

Terugblik, oktober 2011

Aan de orde was het ontwerpbestemmingsplan Heron. De ChristenUnie/SGP betreurt het nog steeds dat in juni besloten is om af te zien van inpassing van een windturbine. De democratie is een groot goed, maar soms krijg je het gevoel dat financiën zwaarder wegen dan aspecten van duurzaamheid. Men zegt ook wel eens: Democratie is de dictatuur van de meerderheid, maar in dit geval is het vooral teleurstellend omdat de gemeente graag een voorbeeldrol vervult als het gaat om die duurzaamheid.

Ook het thema veiligheid staat hoog in het gemeentelijke vaandel, de beschrijving luidt dat wegen “duurzaam veilig” worden ingericht. Dat zou o.i.  ook moeten betekenen dat de verkeersafwikkeling van Heron niet ten koste mag gaan van de veiligheid van gebruikers van de ontsluitingsweg of wegen. De bewoners van de Nieuwkoopseweg maken zich hier grote zorgen over en deze zorgen delen wij. Voor ons is dat de reden om de voorliggende motie mee te ondertekenen. Als de blocker verdwijnt moeten we er zeker van zijn dat de verkeersveiligheid niet in het geding is.

Een ander agendapunt was de intentieverklaring samenwerking met Zoetermeer. Wij vinden het een goede zaak om samen te werken met andere gemeenten. We verwachten voordelen in kennis, kosten en kwaliteit voor burgers en bedrijven, maar realiseren ons ook dat met elkaar samenwerken ook wel eens betekent dat je samen consensus moet bereiken. Over belangrijke zaken blijft iedere gemeenteraad natuurlijk zelf beslissen. Wel vinden wij het jammer dat de samenwerking niet gelukt is met de in onze ogen natuurlijker partner Lansingerland, maar begrijpen dat de deur van deze gemeente niet definitief gesloten is. We zijn akkoord met de intentieverklaring en horen graag over de voortgang in de uitwerking.

naar boven


 

Terugblik, juni 2011

Deze maand vonden er twee raadsvergaderingen plaats. Een reguliere en een waarin de kadernota werd behandeld.

reguliere vergadering:

In de eerste vergadering is vooral stilgestaan bij het collegestandpunt om op het bedrijventerrein Heron geen windturbine te plaatsen omwille van het risico van een mogelijk negatief rendement. Hierbij kreeg men steun van een aantal coalitiepartijen. Wij hebben hier onze verbazing over uitgesproken, omdat dit ons inziens niet strookt met hun eigen coalitieprogramma 2010-2014. Daar staat letterlijk: “De gemeente vertoont voorbeeldgedrag door er naar te streven energieneutraal te zijn”. Over de ontwikkeling van bedrijventerreinen staat er: “Duurzaamheid is daarbij een profielkenmerk”. Met het huidige standpunt straalt men uit dat duurzaamheid alleen maar kan als er ook aan verdiend wordt.

In de lokale politiek wordt vaak gemeld dat men trots is op de ondernemers in Pijnacker-Nootdorp die zich innovatief opstellen en risico’s durven te nemen, en terecht. Een van de overwegingen van die ondernemers is dat zij streven naar een zo milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Laten we er als gemeente ook voor zorgen dat we trots zijn op onszelf door door eenzelfde overweging te volgen. De windturbine past voor ons in een behoorlijk rentmeesterschap. Er is van verschillende kanten informatie gekomen dat er ook kansen zijn om door verpachting of opbrengsten uit windenergie een eventueel verlies te beperken. Wij hebben dan ook voorgesteld om eerst de informatie te completeren en pas daarna een afweging te maken.

extra vergadering:

Zoals geschreven stond de extra vergadering in het teken van de kadernota. Het zal niet verbazen dat de bezuinigingen daarin centraal stonden. De inbreng van de verschillende fracties is dan ook in grote lijnen een vervolg op het slotdebat van de maatschappelijke dialoog. Aan het slot van de vergadering werd door de coalitiepartijen een amendement ingediend. Met dit amendement konden wij instemmen, meer vanwege de richting van de aanpassingen, want op een aantal onderdelen hadden wij graag verdergaande aanpassing gezien.

Uitgebreide versie van de inbreng van de ChristenUnie/SGP in de eerste termijn:

Meneer de voorzitter, dames en heren. Vanavond worden er knopen doorgehakt over de bezuinigingen. Dat die nodig zijn zal niemand betwisten. Dat er een uitgebreide maatschappelijke dialoog plaatsgevonden heeft om tot de nu voorliggende kadernota te komen is ook iedereen duidelijk. Men kon zich tijdens deze dialoog uitspreken over de mogelijke bezuinigingen en over de manier waarop en het tempo waarin die zouden moeten plaatsvinden. Natuurlijk is bezuinigen niet leuk, niet voor degenen die erdoor getroffen worden, die hebben immers een direct en vaak groot probleem, maar ook niet voor degenen die hierover moeten besluiten. Die besluiten moeten echter wel genomen worden, maar dan graag zo evenwichtig mogelijk.

Meneer de voorzitter, om te beginnen wil ik u en de overige leden van het college complimenteren. In de uiteindelijke voorstellen is de discussie van eind mei in de buitengewone commissievergadering duidelijk meegenomen en is de wijze waarop ook helder weergegeven. Met de uitgangspunten van de kadernota, waaronder het weerstandsvermogen zijn wij het eens. Wij kunnen ons vinden in de meeste voorstellen in de investeringsplanning. In de commissievergadering hebben diverse fracties, waaronder ook de ChristenUnie/SGP ervoor gepleit de aansluiting van de Boezem op de oostelijke randweg door te laten gaan. We zijn er bijzonder mee ingenomen dat dit overgenomen is, ook al is voor de financiering een wat oneigenlijk construct bedacht. Wel hebben wij nog enkele andere vragen resp. opmerkingen aan het college. Wij hebben moeite met de doorhaling van de parkeervoorziening Nootdorp-Centrum. In antwoord op door ons gestelde vragen gaf u in februari van dit jaar nog aan dat er dit voorjaar een parkeeronderzoek zou plaatsvinden. Na een besluit over de parkeervoorzieningen rond de Dorpsstraat zou ook een besluit genomen worden over extra bewegwijzering. We hebben nog niets gehoord over de uitkomsten van dit onderzoek. Vraag: kunt u aangeven wat de resultaten zijn?

Verder vinden wij dat het uiterste is gevergd van het geduld van de inwoners van Pijnacker als het gaat om de overlast in en rond het centrum. Daar is veel over te doen geweest en in gesprekken daarover zat meestal een negatieve ondertoon. Wat je ter verontschuldiging van deze overlast ook kunt zeggen, de gevoelens van de inwoners waren eerlijk en kwamen vaak recht uit het hart. De inwoners hebben de afgelopen jaren al zoveel overlast gehad, dat ze er recht op hebben dat alles nu eens wordt afgerond, dus ook de reconstructie van de Oostlaan. Hiervoor zou hetzelfde financieel construct kunnen worden gehanteerd als wat in eerste instantie bedoeld was voor de aansluiting van de Boezem op de oostelijke randweg.

Dan de voorgestelde bezuinigingen volgens de inventarisatienota. In de voorstellen onder het hoofdstuk Bestuursorganen kunnen wij ons prima vinden.

Hetzelfde geldt voor de meeste voorstellen onder Organisatie en bedrijfsvoering. Het terugdraaien van de bezuiniging op de eindejaarsgratificatie/kerstpakketten vinden wij minder hard nodig. De instelling van het kerstpakket dateert uit het begin van de 19e eeuw, een periode met een sociaal heel andere, zeg maar veel slechtere sociale structuur en was bedoeld om gedurende de kerstdagen niet alleen de geboorte van Christus te vieren, maar dit ook feestelijk te omlijsten door iets extra’s op tafel te kunnen zetten. Volgens ons ligt die sociale structuur gelukkig ver achter ons en daarmee is de noodzaak van een kerstpakket ook verdwenen. Een tweede opmerking geldt het sluiten van het servicepunt Nootdorp. U stelt voor voorlopig aan die sluiting vast te houden en een onderzoek te doen naar een alternatief. Wij willen een suggestie doen om de formulering als volgt te veranderen: het servicepunt vooralsnog handhaven, maar wel de mogelijkheden onderzoeken naar een goedkopere huisvesting, bijv. door samenwerking met de bibliotheek of andere voorzieningen. Dit geeft een positievere insteek dan het voorstel van het college.

Over het Beheer openbare ruimte kunnen we kort zijn. De voorstellen hebben onze instemming.

Anders ligt het voor het hoofdstuk Individuele verstrekkingen. In de commissievergadering heeft de heer Van der Welle al aangegeven dat de afzonderlijke voorstellen nog wel haalbaar lijken maar dat er in samenhang met elkaar een stapeling ontstaat die voor sommige burgers rampzalig is. Aanpassingen van afvalstoffenheffing en rioolheffing,  mogelijk doorberekende precariorechten. Contributieverhoging bij sportverenigingen, kosten leerlingenvervoer, aanpassing bijzondere bijstand etc. Laten we daarbij ook eens denken aan de maatregelen die het Rijk neemt en nog wil nemen. De consequenties van dit scala aan maatregelen valt nauwelijks te overzien. Voor ons gevoel is dit echter meer dan veel inwoners kunnen dragen. Ons uitgangspunt is, uiteraard in lijn met onze Bijbelse opdracht, om op te komen voor de zwakken. In onze samenleving moeten we iedereen wijzen op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, maar moeten we ook opkomen voor de inwoners die dat niet voor zichzelf kunnen doen. De stelling dat veel gevraagd wordt van hen wie veel gegeven is, kan ook worden omgedraaid. Aan wie weinig gegeven is kan ook weinig worden gevraagd. Niet voor niets was de titel van ons verkiezingsprogramma “Leven.... doe je Samen”. De heer Van der Welle heeft het college de suggestie gedaan voor de meest getroffen groep inwoners een soort koopkrachtberekening te maken zodat we kunnen zien wat de gevolgen van de stapeling voor deze groep zijn. We vragen het college of zij nog iets met die suggestie heeft gedaan. We gaan er van uit dat de verantwoordelijk wethouder achter al deze maatregelen staat. Graag horen we nog van haar met hoeveel enthousiasme ze deze maatregelen ook gaat uitvoeren.

Het volgende hoofdstuk betreft de Maatschappelijke voorzieningen. In onderdeel 7b komen de subsidiekortingen aan de orde. Op grond van de in de commissievergadering gevoerde discussie stelt u nu voor om de oorspronkelijk voorgestelde bezuinigingen in een lager tempo in te voeren. Wij stellen ons daarbij iets anders voor dan alleen de korting voor het jaar 2012 door te strepen. U komt ons een stuk tegemoet als de oorspronkelijk voorgestelde korting voor 2012 zou gelden voor 2013 en het voor 2013 genoemde bedrag zou gelden voor 2014. Dan praten we echt over een in lager tempo uitgevoerde bezuiniging. Graag uw reactie. Waar het gaat om een keuze uit de verschillende mogelijkheden gaat onze voorkeur uit naar variant C. Met de overige, al dan niet gewijzigde, voorstellen kunnen wij instemmen.

Ik dank u wel.

naar boven


Terugblik, mei 2011

Naar aanleiding van de maatschappelijke dialoog vond deze maand het slotdebat plaats. Alle fracties kregen de gelegenheid hun mening te geven over de collegevoorstellen welke tot een sluitende begroting moeten leiden. Gedwongen door de noodzaak om te bezuinigen kan de ChristenUnie/SGP met veel van de collegevoorstellen meegaan. Op een aantal punten hebben wij echter onze twijfels of de goede keuzes worden gemaakt. Deze hebben vooral betrekking op de volgende investeringen en bezuinigingsvoorstellen.

  • De aansluiting van de Boezem op de oostelijke randweg dient er te komen. Dit ter ontlasting van de Klapwijkseweg en ter bevordering van de aantrekkelijkheid voor ondernemers om zich op dit bedrijventerrein te vestigen.
  • Het centrum van Pijnacker is al zo lang een bouwput dat het de voorkeur verdient nu door te pakken en de verbetering van de Oostlaan zo spoedig mogelijk te realiseren.
  • De parkeervoorzieningen in de dorpskern van Nootdorp dienen van voldoende niveau te zijn, anders zijn de jarenlange inspanningen voor niets geweest.
  • De ChristenUnie/SGP maakt zich zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen voor gezinnen en personen. Er is onvoldoende zicht op het effect van de stapeling van alle bezuinigingen waar de burger door getroffen wordt. Wij stellen voor onderzoek te doen naar deze effecten alvorens over te gaan tot invoering van de bezuinigingen.
  • Wij pleiten voor het openhouden van het servicepunt in Nootdorp of voor een voldoende alternatieve gemeentevoorziening.

Uitgebreide tekst van standpunt ChristenUnie-SGP:

In algemene zin kan de ChristenUnie/SGP het eens zijn met de visie en de uitgangspunten zoals door het college aangegeven. Als het gaat om de investeringen heeft de aansluiting van de Komkommerweg op de N470 in ons programma prioriteit. Hoewel het de voor­keur heeft om ook fase 2 aan te leggen is dit niet als prioriteit aangegeven. De fractie geeft de voor­keur aan enkele andere investeringen. Bij de gesprekken was men verdeeld over het aanleggen van fase 2 van de Komkommerweg. De subsidie is nog niet zeker, het stadsgewest Haaglanden heeft weliswaar de intentie uitgesproken om subsidie te verlenen maar het geld is nog niet voorhanden. Fase 2 dient naar de mening van de ChristenUnie/SGP te worden uitgesteld. De investering in de aansluiting van de Oostelijke randweg op de Boezem dient wél door te gaan. Dit haalt veel meer verkeer uit het centrum van Pijnacker dan fase 2 van de Komkommerweg en de afname van CO2 en roet is dan ook groter. Het laten vervallen van deze aansluiting heeft tot gevolg dat vestiging van bedrijven op Boezem 2 veel minder aantrekkelijk wordt met alle negatieve gevolgen van dien. Daarbij moet vooral gedacht worden aan een tragere ontwikkeling van Boezem 2 waardoor een volgend finan­cieel fiasco ontstaat. Verder hebben wij een voorkeur om de investering t.a.v. de Oostlaan ook door te laten gaan. Het centrum van Pijnacker is al zo lang een bouwput met de nodige ver­keersproblemen dat men er recht op heeft dat dit nu ook wordt afgemaakt. In algemene zin geldt voor alle pro­jecten die nu in ontwikkeling zijn dat er veel overlast is door allerlei bouwputten en zand­hopen: wij pleiten er dan ook voor om zaken eerst af te maken en dan pas volgende projecten op te pakken. Een ander project waar wij de voorkeur aan geven is het creëren van voldoende parkeergelegenheid in de dorpskern van Nootdorp. Gedurende een lange reeks van jaren is de ontwikkeling van de Dorpsstraat gestimuleerd. Als men A zegt hoort daar een B op te volgen. Als er onvoldoende parkeergelegenheid ontstaat zijn alle inspan­ningen in het verleden voor niets geweest. De ondernemers die zich daar gevestigd hebben lopen het risico dat klanten na hun eerste bezoek weg­blijven waardoor hun bestaansrecht wordt bedreigd.

Wat betreft de bezuinigingen hecht de fractie vanuit een visie, gebaseerd op de Bijbel, aan een samenleving waarin mensen zorgdragen voor elkaar. Sociale cohesie is daarbij van groot belang, dit is in lijn met de algemene opinie uit het Bud­get­kompas maar ook met het christelijke principe ‘aan wie veel gegeven is, van hen zal ook veel gevraagd worden’. De ChristenUnie/SGP hecht eraan dat de meest kwetsbaren in de samenleving zoveel mogelijk worden ont­zien. Kijken wij naar alle afzonderlijke opties dan lijken veel bezuinigingen wel pijnlijk maar op het eerste gezicht zeker haalbaar en draagbaar voor degenen die erdoor worden geraakt. Brengt men alles in samenhang met elkaar dan zijn er echter wel een aantal opmerkingen. Veel voorstellen raken individuele personen of gezinnen in de gemeente, dat is ook nauwelijks te voorkomen. Wat wel voorkomen dient te worden is de stapeling van negatieve ontwik­kelingen van voorstellen voor deze gezinnen of personen. De volledige kostentoerekeningen afval­stoffen­heffing, rioolheffing en de kwijtschelding heffingen en tarieven treffen ook deze groep. De invoering van een precarioheffing aan Nutsbedrijven, ook al is het onzeker of dit nog wel door zal gaan, zal naar verwachting worden doorberekend aan de gebruikers, waaronder eveneens deze groep personen en gezinnen. Bij sportverenigingen worden voor­stellen gedaan waardoor het onvermijdelijk is dat de contributies omhoog gaan, ook hier maken de eerder genoemde personen en gezinnen gebruik van. Het leerlingenvervoer wordt financieel stevig aangepakt, kwetsbare inwoners zullen worden ontzien maar hoe luidt de definitie van kwetsbare inwoners in de ogen van het college? Schuldhulpverlening wordt beperkt tot de groep die al fors in de problemen zit. Die groep groeit echter als er niets gedaan wordt aan degenen die nog nét niet in de problemen zijn, let wel, nog net niet in de problemen. Als er dan nog niet genoeg risico’s bij deze groep mensen is ondergebracht, wordt er ook nog eens een directe bezuiniging neergelegd in de vorm van het aanpassen van het ver­goedingsniveau bijzondere bijstand. Op het budget van een kleine 6 ton wordt bijna 20% gekort. De beantwoording leert dat dit misschien wel bovenwettelijk is maar aan de andere kant als de situatie die hiervoor geschetst is echt gaat plaatsvinden zal die groep alleen maar groter worden en zal dus die bezuiniging ook heel snel teniet worden gedaan. Dat gaat ons echt te ver. Wij willen de bezuiniging halveren om zo de ruimte te laten voor de meest kwetsbaren. Een halvering is al een forse daling voor deze groep medeburgers. De pijn van stapeling van maatregelen en daardoor een te grote aanslag op het leefpatroon moet voor deze groep worden voorkomen. In die zin is het misschien wel zinvol om juist voor deze groep een soort koopkracht­berekening te maken zodat men ook werkelijk ziet wat de gevolgen van de stapeling zijn voor deze groep.

De sluiting van het servicepunt Nootdorp gaat de fractie ook te ver. Er is zeker een categorie inwoners voor wie producten digitaal te verkrijgen zijn en Pijnacker ligt niet aan de andere kant van de wereld. Echter, vooral voor de oudere inwoner van Nootdorp is dit wel een forse verarming van de gemeentelijke service. Een klantgerichte opstelling naar deze inwoners is dan ver te zoeken. Wellicht is de besparing te vinden in de geboden service maar sluiting van het servicepunt kan in onze ogen niet. Het Haagse kantoor van de deelgemeente Ypenburg  ligt nog dichter­bij. Nog enkele van zulke maatregelen en Nootdorp was qua service beter af geweest met een fusie met Den Haag dan met Pijnacker.

Wij realiseren ons dat er zich door deze aanpassingen een beperking op de gewenste bezuiniging voordoet, maar deze is qua omvang te overzien en gezien het belang is het wat ons betreft zeker ook te verdedigen dat de financiële ruimte voor nieuw beleid daarmee enigszins beperkt wordt.

Wij kunnen ons vinden in de meeste andere voorstellen. Niet dat we ze allemaal zo geweldig vinden en onderschrijven, maar de meeste brengen niet zoveel pijn bij inwoners teweeg of zijn duidelijk geringer van effect. 

naar boven


Algemene beschouwingen, nov. 2010

 

November 2010

Behandeling programmabegroting 2011-2014

In een aparte raadsvergadering is de begroting behandeld. Omdat het bestaande beleid wordt voortgezet was er sprake van een beleidsarme begroting. Zelfs de verwachtte bezuinigingen waren daardoor tot een minimum beperkt. Echte bezuinigingen worden alleen gevonden in het laten vervallen van een inflatiecorrectie en en het niet door laten gaan van de indexering van subsidies. Op de vraag van de ChristenUnie/SGP of er hierdoor subsidie-ontvangers in de problemen komen werd ontkennend gereageerd.

In de periode 2012-2014 wordt een tekort voorzien van €.5mln. In totaal moet er €.7 mln worden bezuinigd omdat er ook €.2mln moet worden vrijgemaakt voor nieuw beleid. De ChristenUnie/SGP heeft daar geen moeite mee, mits dit bedrag wordt ingezet voor een leefbare gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Algemene beschouwingen zouden achterwege blijven tot het moment dat de Kadernota 2011 het licht ziet. Wel werden er opmerkingen gemaakt over het beleid en de geformuleerde kernthema’s. Ook de ChristenUnie/SGP kan zich hier prima in vinden. Jammer alleen dat er niet boven deze thema’s het allesomvattende kernthema “Rentmeesterschap” staat. Wij vinden dit item het meest belangrijk. Het zegt iets over hoe je staat als het gaat om de zorg voor je naaste, met name de sociaal zwakkeren en hoe met de natuur wilt omgaan, niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen. In onze visie staat dat centraal.

Het voorstel over de “Maatschappelijke Dialoog” over de bezuinigingen werd door het college teruggenomen omdat men er niet uitkwam hoe die dialoog met de burger gevoerd moet worden. Dat die dialoog er komt juichen we zeker toe.

 

Oktober 2010

Start procedure bestemmingsplan P&R-terrein Pijnacker (incl.stationsgebouw)

Eigenlijk was het alleen het stationsgebouw wat de gemoederen bezighield en houdt. De voorgenomen sloop van het gebouw maakt heel wat emotie los onder de inwoners. Velen waren vóór het behoud van dit markante, typisch dorpse stationsgebouw, wat zeer bepalend is geweest voor de ontwikkeling van Pijnacker. Enkele ondernemers willen hier een restaurant in beginnen. Met één van hen hebben wij vanuit de ChristenUnie/SGP een gesprek gevoerd en wij zijn van mening dat rendabele exploitatie zeker mogelijk is.

Financieel lijkt er een tekort te ontstaan als deze ontwikkeling plaatsvindt, maar de ChristenUnie/SGP is van mening dat financiële uitkomsten weliswaar belangrijk zijn, maar dat als dit voortaan als enige leidend is in de besluitvorming dat dat het einde is van het op diverse punten toch al aangetaste dorpse karakter van Pijnacker. Wij moeten een visie hebben waar we met onze dorpen naar toe willen. Die visie moet bovenal gericht zijn op de leefbaarheid van de dorpen in onze gemeente en dat moeten we dan ook uitstralen.

Besloten is dat de wethouder in gesprek gaat met de projectontwikkelaar om tot een alternatief plan te komen. Hierna zal het stationsgebouw opnieuw op de agenda komen en zal er na een flinke discussie een definitieve beslissing worden genomen.

Verkeerssituatie Laan van Nootdorp in relatie tot aanleg bushaltes

Centraal stond het in stand houden van de tijdelijke fietsbeugels op de kortparkeerplaatsen voor de ingang van een appartementsgebouw. Bedoeld als tijdelijke voorziening voor fietsen van trampassagiers gedurende de bouw van Mercato. De overdekte fietsenstalling aldaar moest een poosje verhuizen. Nadat Mercato was gebouwd zou de overdekte fietsenstalling weer terug worden geplaatst, de fietsbeugels weer weggehaald en de kortparkeerplaatsen weer in de oude staat worden hersteld. De situatie terugdraaien levert nu een aantal problemen op die nog vergroot worden door de voorgestelde situering van de bushalte.

Besloten wordt een voorstel van een inspreker te bekijken op haalbaarheid en daar dan in een volgende vergadering op terug te komen.

Werkplan 2010 en jaarverslag 2009 politie (w.o.Handhaving HOP)

Er is een motie ingediend om af te zien van het ontmoedigingsbeleid en de handhaving daarvan in het recreatiegebied Ruyven, ook bekend als de HOP. De mankracht die daar voor nodig is zou beter elders in het dorp ingezet kunnen worden. De ChristenUnie/SGP hecht er sterk aan dat het huidige ontmoedigingsbeleid onverkort wordt gehandhaafd en is dan ook content dat de motie niet werd aangenomen. Overigens verwachten wij niet dat dit de laatste keer zal zijn dat dit onderwerp besproken wordt.

 

September 2010

Het zomerreces is afgesloten. Iedereen is weer van vakantie terug, dat geldt zowel voor het college van B&W als voor de leden van de gemeenteraad. Kort vóór deze periode was het coalitie-akkoord tot stand gekomen, maar daar hadden de meeste betrokkenen nog weinig mee kunnen doen, met uitzondering van enkelen.  Die waren zo blij dat er weer bestuurd kon worden dat ze de vermoeienissen niet of minder voelden of misschien waren ze van de coalitie-onderhandelingen wel minder vermoeid geworden.  In september is het dan ook tijd om de hand aan de ploeg te slaan. Voor de vergaderingen van commissies en raad liggen er agenda’s met veel onderwerpen ter bespreking gereed. Een aantal daarvan krijgt uitgebreid aandacht.

Bestemmingsplan Pijnacker-Zuid/Zuidoost

Er zijn twee punten die met name discussie oproepen. Dat zijn de Van Vliet locatie en de wensen van de heer Onderwater voor het bouwen van een nieuwe schuur. Ten aanzien van het eerste punt worden door de ChristenUnie/SGP vragen gesteld over mogelijke consequenties van het niet ontwikkelen van de witte vlek in deze locatie. Er zijn meer fracties met vragen, maar de wethouder geeft aan dat het voorliggende bestemmingsplan niet de Van Vliet locatie omvat. Dat betekent dat hiervoor de oorspronkelijke bestemming doorloopt.

De heer Onderwater wil twee schuren afbreken en mag er van de gemeente één van maximaal 90m2 terugbouwen. Omdat de bebouwing momenteel duidelijk meer is dan de beoogde 90m2 roept de ChristenUnie/SGP de wethouder op hiermee flexibel om te gaan en de gulden middenweg te kiezen. De wethouder wil zich echter houden aan het bestaande beleid en komt niet tegemoet aan het betreffende verzoek.

Uiteindelijk stemt de raad unaniem met het voorstel in.

Bestemmingsplan Nootdorp-Noord

Belangrijk discussiepunt bij dit plan is de verandering die aangebracht is voor deelplan “Ameland”. Omwonenden worden kort nadat zij hun woning hebben betrokken, geconfronteerd met deze aanpassing die duidelijk afwijkt van hetgeen ze zouden mogen verwachten. Er is een amendement ingediend waarin wordt aangegeven dat het deelproject binnen het plan ongewijzigd blijft, dat de raad de bevoegdheid krijgt hier wijziging in aan te brengen en dat die wijziging met een goede onderbouwing aan de raad moet worden voorgelegd.  De ChristenUnie/SGP ondersteunt het amendement, wat unaniem wordt aangenomen.

Een ander item behelst een mogelijke horecavestiging in de verkeerstoren. Om een betere exploitatie mogelijk te maken ligt er een verzoek de huidige 200m2 uit te breiden tot 250m2. In een amendement wordt die mogelijkheid geboden, onder de voorwaarde dat de parkeerproblematiek niet afgewenteld wordt op de wijk. Om dit laatste te voorkomen wordt voorgesteld het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. De ChristenUnie/SGP heeft dit amendement mee ondertekend. Het wordt unaniem door de raad aangenomen.

Tevens wordt er een motie over de verkeerstoren ingediend, eveneens ondertekend door de ChristenUnie/SGP. Hierin wordt voorgesteld de verkeerstoren toe te voegen aan de gemeentelijke monumentenlijst. De mtie wordt aangenomen.

(Aangepast) voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder van Delfgauw

Twee onderdelen van dit plan hebben veel (politieke) aandacht gevraagd. Er ligt voor één van de kavels een bouwaanvraag voor een werkplaats. Omdat de gemeente niet wil overgaan tot het geven van de bestemming “bedrijvigheid” en de provincie dit zeer waarschijnlijk eveneens af zou wijzen wordt hierover negatief beslist. De ChristenUnie/SGP betreurt deze opstelling, temeer daar de gevolgde procedure zo’n lange doorlooptijd kent.

Het tweede punt betreft een verzoek tot vestiging van een paardenfokkerij. Door de definitie (o.a. over de maximale leeftijd van de paarden) welke wordt gehanteerd, is zo’n vestiging niet toegestaan. Omdat de aanvrager bereid is om alle voorzieningen transparant aan te leggen waardoor de open inrichting van het gebied blijft bestaan, wil een deel van de raad tegemoet komen aan de vraagstelling, zo ook de ChristenUnie/SGP. Er zijn echter ook andere overwegingen, zoals een besluit van de Hoge Raad en mogelijke precedentwerking. Een motie waarin wordt voorgesteld de maximale leeftijd van de aanwezige paarden los te laten gaat de meesten, ook de ChristenUnie/SGP, echter te ver. De paardenfokkerij komt er derhalve niet.

Wijziging verordening individuele verstrekkingen in het kader van maatschappelijke ondersteuning

De wijziging krijgt brede instemming. Er ontstaat wel discussie over de verhuisverplichting bij duurdere aanpassingen aan een woning. Als gevolg hiervan wordt een amendement ingediend waarin de hiervoor aangegeven termijn geconcretiseerd wordt en waarin gesteld wordt dat rekening dient te worden gehouden met de sociale en psychische gevolgen van de aanvrager, gezinssamenstelling en inkomen. De ChristenUnie/SGP heeft de motie ook ondertekend. Omdat de coalitiepartijen van mening zijn dat de juiste procedurele vorm niet gehanteerd is steunen zij het amendement niet. Wel zal er over enige tijd een bredere WMO-discussie plaatsvinden. In die discussie zal het amendement opnieuw aan de orde komen.

naar boven


Algemene beschouwingen, nov. 2009

Zienswijze op Programmabegroting 2010-2013 en
Heroverweging investeringsplanning 2010-2013

Voor de Algemene beschouwingen van 10 november 2009 heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP het volgende aangegeven.

* allereerst wordt de tekst van de 1e termijn weergegeven, 1e termijn
* binnenkort volgt de tekst van de 2e termijn weergegeven.

 1e termijn (vooraf ingediend bij college)

Inleiding

De begroting 2010-2013 ligt voor.
‘Realistisch begroten’ is het motto waar we het nieuwe jaar mee in gaan.
En dat mag ook wel, want er is het nodige gebeurd de afgelopen periode.
De vette jaren zijn zo,n beetje voorbij.
De economische omstandigheden, de creditcrisis en de uitkering uit het Gemeentefonds brengen ons tot dat genoemde realistische begroten.
In dat licht dienen we dan ook de investeringsplannen tegen het licht te houden.
Misschien niet altijd even leuk al mag je de vraag stellen of het altijd leuk moet zijn.
Het gaat toch om realistisch begroten.
Dat is ook in het belang van burgers en bedrijven.
Lasten verzwaring dient echter zo veel mogelijk te worden voorkomen.
Wij denken dat het college daarin is geslaagd en een juiste scheiding heeft weten te maken tussen dat wat duidelijk moet in de gemeente en dat wat heroverwogen kan worden, dan wel door alternatieven kan worden vervangen.
Bij de behandeling van de Kadernota in het voorjaar van 2009 is er een amendement aangenomen om te komen tot heroverweging van investeringen.
Door clustering bij de te overwegen investeringen is het goed dat de onderlinge samenhang is meegewogen.
Het is dan ook goed om tijdig maatregelen te nemen en de situatie goed te overzien.
Het is al een oud spreekwoord, maar altijd weer actueel:  “de tering naar de nering zetten”.
Gezien de omstandigheden is het goed om een heroverweging te plegen bij de programmabegroting 2010-2013.
Natuurlijk letten we op de kwetsbare groepen.
Een sluitende begroting is uitgangspunt wat wij als ChristenUnie/SGP graag zo willen houden.
Bij de verschillende voorstellen willen we vervolgens kort stil staan.

Alternatieven/Samenhangende investeringen (blz.5)
Het is eigenlijk mooi dat in een tijd van krapte toch weer ideeën worden geboren om het op een andere manier te doen.
Nog mooier is het als we hier gezamenlijk proberen uit te komen.
Het is niet zo verkeerd om de vraag te stellen mag het iets minder of anders zijn…?

We lopen het een en ander even langs.

Stations omgeving Nootdorp; wat ons betreft oke.
De verkeersafwikkeling van de Hofweg is meegenomen zo hebben we gelezen, maar voor hoe lang?
Hoe druk wordt het rond dat Heron terrein? Eerlijk gezegd is daar denk ik nog niet zoveel over te zeggen.
Maar goed we vragen maar.
Gezien het feit dat het met de te ontwikkelen wijk Ackerswoude wel rustig aan zal gaan kunnen we ons als fractie goed vinden in het alternatieve voorstel van Oostlaan/Oostelijke ontsluiting.
Overigens wat jammer voor de Boezem al moeten we zeggen dat die ontwikkeling ook nog moet starten.
De clustering van de voorzieningen in Pijnacker-Noord en Ackerswoude sluiten daar mooi bij aan.
De Komkommerweg moet snel worden aangelegd anders missen we de subsidie; ja toch?
2015 is een belangrijke grens….
Alsook de subsidie voor de tunnel.
Nu we het toch over subsidie hebben; is het misschien leuk om te weten hoeveel het is bij Duurzaam Veilig?  (75% heb ik ondertussen begrepen)
De voorzieningen Ackerswoude en Keizershof is voor onze fractie een goed voorstel.
Ouderen dienen we echter in onze gemeente niet te vergeten!
Temeer nu we met z,n allen weten dat die groep relatief groeiende is.
M.a.w. voorzieningen niet zomaar weg bezuinigen.
In het bijzonder vragen wij hier aandacht voor de welzijns voorzieningen voor ouderen in Keizershof, alsook het ontbreken van een aantal voorzieningen in Nootdorp en Delfgauw.
Dit hangt ook samen met MFC Pijnacker-Noord en dat nemen we dan ook over.
Als het over MFA Delfgauw gaat brengen wij onder de aandacht dat aandacht voor jeugd en gezin voor ons uitermate belangrijk is al gaat het dan over een heel andere aanpak als de zonet genoemde ouderen.
Denk ook, als het over jeugd en gezin gaat, nog eens aan die belangrijke hoeksteen.
Nu het daar in Delfgauw budgettair neutraal is op te lossen heeft het onze instemming.
Bij onderwijshuisvesting zouden wij graag de vraag willen stellen waarom nieuwbouw Keizershof en renovatie Koninshofcomplex  niet is gekoppeld?
Die renovatie van het Koningshofcomplex is behoorlijk…kan het niet goedkoper voor 2011?
Het alternatief  bij Oliveo Handbal steunen wij.
Huisvesting Raad en Griffie is ook voorzien van een alternatief wat wij steunen.

De keuzes die worden gemaakt over de alternatieven, wettelijk verplichte investeringen,
op basis van convenant,  vervanging, gesubsidieerde investeringen of overige investeringen hebben in grote lijnen behoudens de net gemaakt vragen onze instemming.

Begroting (programma's)

Naar de begroting zelf.
Realistisch begroten is een goed uitgangspunt.
Letten met name op de kwetsbare groepen, lastendruk voor de burger alsook begrotingsdiscipline efficiënte bedrijfsvoering(6,5fte/1000) zijn zaken die we hebben afgesproken.
Gunstig is dat de inflatie lager is uitgevallen dan geraamd en dat de OZB voor 2010 geen verhoging behoeft.
Enkele puntjes willen we nog onderstrepen bij de verschillende programma,s

Bouwen en wonen
Goede communicatie nu we de nieuwe WRO hebben.
Gelukkig hebben we een ja laten klinken voor de realisatie voor Pijnacker-centrum en hebben we een keuze gemaakt voor het Pen R terrein.

Economie en glastuinbouw
Werkgelegenheid en de balans wonen en werk moet blijvend onze aandacht houden.
Ook jeugdwerkloosheid moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Mobiliteit
In dit hoofdstuk komt het woord doorstroming verschillende keren voor.
Een woord wat door ons in de achterliggende jaren vele malen is gebruikt.
Dat doet ons goed ,want dat is het.
Vooralsnog zijn we een gemeente in de gele kleur  gezien de vele werkzaamheden en daarbij behorende borden.
We waren toch een gemeente in het groen?
Gelukkig zijn we druk bezig om na realisatie van de gemaakte plannen de genoemde doorstroming te verkrijgen.

Groen, recreatie en water
Is ons uit het hart gegrepen al roep ik nog even de ’koe in de wei’ in herinnering.
We laten de Veluwe de Veluwe en het polderlandschap het polderlandschap.

Onderwijs
Verzuim dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Maatschappelijke voorzieningen
Aandacht voor Jeugd en gezin; het is een basis.
De jongeren site dient ook informatie te geven over hulpverlenings instanties bij bijvoorbeeld verslaving, psychische en sociale problemen(de Hoop, Eleos)
Om te komen tot een Centrum voor Jeugd en Gezin is een goede zaak.
Ouderen, een steeds groter wordende groep, en mensen met een beperking moeten onze blijvende aandacht houden
Vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten daarom worden gestimuleerd.

Publiekszaken
M.a.w. het gaat om het loket om zo te zeggen.
Het juiste loket.
Waar moet ik zijn hoe word ik geholpen.
Hierbij denken we vooral aan de kwetsbare groepen die we bij de heroverwegingen zouden ontzien…

Leefbaarheid en veiligheid
De doelstelling zoals genoemd kan het niet mooier zeggen:”Bevorderen en in stand houden van de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente in al haar facetten”.
Het is de beleving van de burger heel subjectief, maar die om heel concreet handelen vraagt.
Duurzaam Pijnacker-Nootdorp, kwaliteitsverbetering brandweer, veiligheid, wijkgericht werken en integrale handhaving zijn de dingen die we ervoor gaan doen.
Wat ons betreft zeggen we: dat is ons ding!

Bestuur en bedrijfsvoering
Zo min mogelijk regelgeving(lastendruk)
Alles ten dienste van de burger.
Veel is er al voor gedaan.
De huisvesting raad en griffie laat nog op zich wachten…


Tenslotte
De bij de begroting gevoegde notitie Heroverweging Investeringsplanning 2010-2013
is door het college goed in elkaar gestoken.
Bij alles wat reeds is genoemd vragen wij in het bijzonder aandacht voor onze ouderen(Keizershof), renovatie Koningshofcomplex,  Jeugd en Gezin en de historie van onze gemeente en wat daarvan dient bewaard te blijven.

Bij dat laatste  dienen wij een amendement in tot overname van het archief Oud-Delfgauw.
Zoals u allemaal weet hebben we als raad reeds eerder een brief ontvangen het Comite Oud-Delfgauw om het archief met vele historische opname,s over te nemen. Het college gaf als antwoord dat het niet een zaak van de gemeente is om tot dit soort overname’s  te doen.
Graag zouden wij willen pleiten om in het kader van beleid op cultuur, historie en archief  de genoemde collectie over te nemen in het belang van gemeente en burger.
Een zichzelf respecterende gemeente houdt graag haar geschiedenis levend voor het nageslacht.
De collectie bestaat uit 7000 foto,s.
Alles wat dan ook is vastgelegd dient niet verloren te gaan.


En dan…
Bij de kadernota hebben gewezen op het Calvijnjaar 2009 en de invloed van hem.
Daar hebben misschien wel niet meer zo aan gedacht.
Hij was die man die rekening hield met God, met Zijn regering of hand in de dingen.
Dat is iets wat onze fractie  niet wil vergeten bij al ons menselijk handelen…
Wie niet weet wat hij/zij de komende wintermaanden zou moeten lezen wijzen wij op zijn Institutie.
Er is een mooie vertaling van Sizoo.
Het is maar dat u het weet….

Cock Weerheim (ChristenUnie/SGP)
Pijnacker-Nootdorp, 10 november 2009

naar boven


Algemene beschouwingen, nov. 2008

Zienswijze op Programmabegroting 2009-2012

Voor de Algemene beschouwingen van november 2008 heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP het volgende aangegeven.

Tekst van de 1e termijn
 

 1e termijn (vooraf ingediend bij college)

Inleiding

'Doorgaan op de ingeslagen weg’ is het motto van de nu voorliggende begroting.
In de afgelopen periode hebben eens eerder stil gestaan bij de vele wegen naar Rome (Kadernota), maar ook bij de brede en de smalle weg…
‘Waarheen leidt de weg…?’ is de vraag, zeker nu.
De ingeslagen weg met deze begroting waar de zaken voor nieuw beleid zijn verwerkt en waarbij de begroting toch sluitend bleef, stemt tot vreugde.
Spraken we in voorgaande jaren van politieke beschouwingen en/of zienswijzen dan beperken we ons nu tot een aantal opmerkingen waarin enige politieke kleuring niet achterwege kan blijven.
Bij de betrekking van de burger kan dit niet missen.
Natuurlijk dit ligt het meest voor de hand bij de bespreking van de Kadernota, zoals in het afgelopen voorjaar.

Echter wat zijn we geconfronteerd met de gevolgen van de krdietcrisis nu is gebleken dat ook onze gemeente in het rijtje voorkomt van die gemeenten die geld hebben uitgezet op de IJslandse bank
We hebben er vorige week uitgebreid over vergaderd en dat gaan we nu niet overdoen.
De grote vraag is nu hoe gaan we nu verder?
“Waarheen leidt de weg…?’’ merkte we al op.
We kunnen niet af wentelen op de burgers wordt er voor camera of microfoon geroepen, maar op wie dan wel?
Ons systeem geeft geen ander mogelijkheden.
Vandaar ook dat er zo goed moet worden opgelet in tijden van ontwikkelingen als nu.
We praten over gemeenschapsgeld.
Een burger sprak mij aan met de woorden: ‘ ik weet niet of je het weet, maar de vlag hing op het gemeentekantoor halfstok…’, bij wijze van spreken.

We lopen programma voor programma even langs wetend dat we niet hebben gekozen algemene beschouwingen.

1. Bouwen en wonen
Het kan niet missen, maar bij dit hoofdstuk denken we ook aan de kredietcrisis van dit moment.
Ook in de commissie bespreking zijn door de fracties hierover opmerkingen gemaakt.
Het zou zo maar kunnen dat we heel andere tijden gaan beleven waar totaal andere keuzes moeten worden gemaakt om de boel draaiende te houden.
De hoofd doelstelling bij dit hoofdstuk komt zo wie zo in ander licht te staan.
Regionale en lokale woning behoefte…?
Voor onze fractie is er altijd al een spanning geweest tussen woningbehoefte of woningnood.
Woningnood moet worden opgelost, maar over een verkeerde behoefte (luxedrang), meer en meer en groter en groter daar moeten we nog maar is goed over  nadenken. Kijk is om je heen en zie wat er gebeurd met al ons mooie groen….

2. Economie en glastuinbouw
Geen opmerkingen op zich, maar in deze sector, zeker de laatste, speelt ook het nodige.

3. Mobiliteit
Verkeer, veiligheid, parkeren en leefbaarheid het is duidelijk.
Moeilijk om een goede balans te vinden het kan zo tegenstrijdig zijn.
Werken en wonen wij wel op de juiste plek?
Plukken we niet de wrange en dure vruchten van al die aanbevelingen uit verleden tot in advertenties toe zoals: goede verbindingen, auto van de zaak enz.
M.a.w. we pleiten maar weer voor een nuchter beleid in deze, waarbij we niet altijd maar willen weren en afremmen, want dan loopt het helemaal niet meer.
En de rand of rondweg: rustig aan!

4. Groen, water en recreatie
Dat is nu net het programma wat in balans dient te zijn met het voorgaande.
Verder heb ik dan ook niet zo veel  op te merken.
Hoewel naast de speerpunten houden we ook de koe nog een beetje in de wei.
Dat authentieke Zuid-Hollandse landschapsbeeld…toch?
Dat landelijke karakter zoals genoemd in de hoofd doelstelling.
Regionale afstemming en inbreng zijn dan uitermate belangrijk.

5. Onderwijs
Bij dit programma wachten wij de evaluatie af v.w.b. de Brede school( n.a.v. onze technische vraag)
Ook in gesprek gaan met schoolbesturen t.a.v. passend onderwijs alsook de participatie aan SOB-Oostland is een goede zaak.
Natuurlijk zijn we als fractie blij met de mogelijkheden tot kwalitatief onderwijs in onze gemeente.
De vragen die wij hadden bij Onderwijs(het bedrag bij 2011) en Welzijn(Brede School en evaluatie) heeft de wethouder in de commissie afdoende beantwoord.

6. Maatschappelijke voorzieningen
Instemming met de doelstellingen laat dat helder zijn.
Als gemeente moeten we er alles aan doen.
Nu voor velen het hele WMO gebeuren nog steeds als vreemd en nieuw wordt ervaren, is het belangrijk burgers goed en duidelijk te begeleiden en daarbij voorkomen dat er met verschillende maten wordt gemeten….Wat overigens niet gemakkelijk is i.v.m. allerlei specifieke situaties.
Goed dat er ook in Nootdorp een WMO-loket blijft en de WMO-raad vorm gaat krijgen.

7. Publiekszaken
Doelstelling is duidelijk, een mond vol( deskundigheid, betrouwbaarheid, integraliteit, kwaliteit en snelheid) dat is waar, maar laten we er voor gaan!
Daarnaast moet de praktijk, uitwerking en afhandeling ook duidelijk zijn.
Te vaak hoort onze fractie hierover onvrede onder de bevolking.
Natuurlijk vaak liggen er emotionele en gevoelige dossiers waardoor een bepaalde toonzetting op ons af komt, maar toch…!
Snelle maar zeker afhandeling bij zaken is noodzakelijk.

8. Leefbaarheid en veiligheid
Goed rentmeesterschap, wijkgericht werken zodat de burger zich hier in alle opzichten thuis voelt.
Dit kan niet zonder handhaven.

9. Bestuur en bedrijfsvoering
Klantgericht en geloofwaardigheid.
Centralisering van raad en griffie we hebben er voor gekozen.
Goede communicatie en juiste afstemming over het pakket van wensen en ideeën, over de praktische invulling van deze centralisering, is erg belangrijk.

Financiën
De vreugde van een sluitende begroting en de bespreking ervan wordt overschaduwd door de problemen over de 12 miljoen.
En de eventuele gevolgen….dat natuurlijk ook.
Alle mooie plannen (stelposten) staan er wat wankel voor.
Bij belastingen en heffingen pag. 111 worden uitgangspunten genoemd als het gaat over de hoogte waaraan ze moeten voldoen, maar…
Verwachtingen, risico beheer, we worden nu geconfronteerd met de een dreiging van verdampen van 12 miljoen…
We merkten al op bij de inleiding dat het afwentelen op de burger door niemand wordt gewild, maar het is niet inherent aan ons systeem?

En…
Als het over het weerstandsvermogen gaat staat er in de begroting: ‘ Het weerstandsvermogen van de gemeente is bedoeld om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit leidt tot lastenverzwaring voor de inwoners of veranderingen van bestaand beleid.’
Eigenlijk hebben we een begroting met een open einde zullen we maar zeggen.

Ten slotte…
Bij alles wat we doen persoonlijk, maar ook als raad, griffie, college, burgemeester of ambtelijk apparaat, het kan niet zonder Gods zegen.
Zitten we daar op te wachten zal misschien iemand zeggen…?
Gelukkig hangt het niet van ons wachten en verwachten af.
Het viel mij op in de stukken bijgevoegd voor de extra raadsvergadering over de 12 miljoen, dat bij de ‘wet op de financiering decentrale overheden’, en overigens bij alle wetten, gesproken wordt over: ‘ Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,… ‘
Dat is mooi!!
Dat ‘bij de gratie Gods’ heeft z’n lijnen naar alle bestuur dat verantwoording heeft voor de medeburger, omdat regeren ook een bedoeling van God is.
Regeren en besturen doen we niet zelf, maar is een gave en verantwoordelijkheid.
Bouwen en bewaren, onze cultuuropdracht, is daarom niet zomaar een bezit waar we zelf mee kunnen doen wat we willen.
Vandaar die zegen…
En….over die zegen, als je die echt ervaart wil je die nooit meer missen!
Over garantie voor de toekomst gesproken.

Oktober 2008
Cock Weerheim

naar boven


Algemene beschouwingen, nov. 2007

Zienswijze op programmabegroting 2008-2011


Voor de Algemene beschouwingen van november 2007 heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP het volgende aangegeven.

* allereerst wordt de tekst van de 1e termijn weergegeven, 1e termijn
* vervolgens wordt de tekst van de 2e termijn weergegeven, 2e termijn


1e termijn (vooraf ingediend bij college)

Inleiding

Bijna onopgemerkt schuiven de jaren voorbij en zo staan we al weer voor de begroting voor het jaar 2008.
Het motto bij het Uitvoeringsplan 2006-2010 was ‘aanpakken en afmaken’.
De nu voorliggende begroting gaat daar op verder en dat doet onze fractie goed.
Het gevoel de zaak op orde te hebben is een goed gevoel.
Gaat dan alles zoals we zouden willen?
Dat niet, maar tegelijk weten we dat we een gemeente zijn waar nogal het een en ander gebeurd.
Een nog steeds groeiende gemeente met de daarbij behorende aandachtsgebieden van infrastructuur,
mobiliteit, werkgelegenheid, woningbouw, milieu en veiligheid.
Het belang van de ‘Samen uit en samen thuisdag’ moet nog geëvalueerd worden, maar het gaf wel aan dat we oog hebben voor nieuwe inwoners.
Bij dit alles is het van belang of het huishoudboekje op orde is.
We mogen spreken van een sluitende (gemaakte) begroting.
Ook als fractie van ChristenUnie/SGP kijken we naar het huishoudboekje van onze gemeente.
Onze fractie kijkt daar ook naar in de zin van hoe gaan we verantwoordelijk met het beheer van onze gemeente om.
De programmabegroting die we als fracties hebben ontvangen is een duidelijk verhaal.
De gewijzigde opzet van vorig jaar wordt voortgezet.
Wij mensen, maar ook wij als fracties, zijn verantwoordelijk voor al ons doen en laten binnen de gemeente.
Bij die verantwoordelijkheid mogen we elkaar wel zegen toewensen.

Aan de hand van de programma’s en paragrafen delen wij verder deze zienswijze in.


1. Bouwen en Wonen

We zijn een snelgroeiende gemeente weliswaar gaat niet alles volgens de voorafgemaakte planning, maar de groei gaat nog steeds door.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp telt ondertussen ruim 43.000 inwoners.
De slaagkans voor een woning t.b.v. eigen inwoners heeft voor onze fractie meer dan gewone prioriteit.

Dat de gemeente een gemeente wil zijn voor de verschillende doelgroepen zoals: ouderen, jongeren, alleenstaanden en gezinnen met verschillende inkomens heeft onze instemming.
Versnelling in de actualisatie van de bestemmingsplannen is dan ook nodig.
Wel is het de vraag of in onze samenleving, en daarmee ook in onze gemeente, het huisbezit meer en meer een economisch speeltje van luxe en toekomst gaat worden.
Dit is namelijk wezenlijk iets anders dan woningnood.
Eerlijker is dan te zeggen: we willen groter en luxer.
Babylonische toestanden kunnen gevaarlijk zijn…(Gen.11)
Laat het ons gaan ‘om de economie van het genoeg’ en niet van meer en meer!
Als we het dan ook nog over milieu en duurzaamheid moeten gaan hebben in deze begroting, is een stukje bezinning niet misplaatst.
Bij dit alles vragen we ons weer een beetje af: door wie worden wij geregeerd.


2. Economie en Glastuinbouw

Werkgelegenheid en de mogelijkheden daartoe zijn van groot belang voor onze gemeente!
Een goede woon-werkbalans is van belang.
Het aantal werkende mannen en vrouwen wordt naar verhouding meer.
Daarbij wordt ook de vraag naar kinderopvang ook meer.
Bij een dergelijk druk leven is een dag van rust dan ook onontbeerlijk.
Gelukkig hebben daarvoor de zondag.

Uitgifte van bedrijventerreinen en herstructurering van glas heeft prioriteit.
Bij dit laatste zei opgemerkt dat de zogenaamde regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ zoveel mogelijk naar de afgesproken regels wordt uitgevoerd.
Hierbij dienen tegenstrijdigheden, verschillende belangen en/of wetgeving van te voren goed te worden afgewogen.
Het gaat toch om meer zicht.
Zo blijft het voor alle partijen leuk. .

Bij werkgelegenheid denken we ook aan de ontwikkeling van Heron.
Gezien de aanloop tot dit project is het spannend hoe dit uitwerking gaat krijgen.


3. Mobiliteit

We willen allemaal zo snel en zo efficiënt mogelijk van A naar B.
Door de aanleg van wegen en fietspaden moet dit worden gerealiseerd.
Onderzoek bij knelpunten (dynamisch verkeersmodel) is nodig en goed.
De genoemde speerpunten in de begroting hebben dan ook onze instemming.
Bij alles blijven wij pleiten voor doorstroom-vriendelijke aansluitingen!
Het probleem van het sluipverkeer moet op een reële wijze worden bekeken.
Het is door onze fractie al eerder naar voren gebracht, maar de infrastructuur van ons gebied is eigenlijk gezien de stijging van het aantal inwoners niet zo heel veel veranderd.
En dat is dan ook het probleem.
Onze fractie is dan ook voorstander om ontsluitingswegen te hebben, of extra aan te leggen, met een snelle afhandeling van het verkeer.
Ook is het van groot belang in de regio gelijke verkeersregels te hanteren.
Nog steeds zijn de voorrangsregels op rotondes verschillend in de regio.
Goed openbaar vervoer vermindert het aantal verkeersbewegingen.
Een volledig rijdende Randstadrail is dan ook onontbeerlijk!
Bij dit onderdeel willen wij ook vragen om een stukje bezinning, want eerlijk is eerlijk we doen het allemaal zelf.
En dan hebben we het nog niet eens over het parkeerprobleem gehad…


4. Groen, Water en Recreatie

Dat is iets om zuinig op te zijn is onze eerste reactie.
De keuzes die gemaakt zijn liggen o.a.vast in de Recreatievisie.
Aandacht voor visies van betrokken bewoners blijven we van groot belang vinden.
Gezien het water problemen is het zaak een goed beheer te hebben, zoals waterberging en goede afvoer.
Naar de toekomst liggen hier nog wel wat problemen.
Tijdig hier op inspringen is van belang voor de verwerking van het water.

In een aantal nota’s, en in overleg met een aantal samenwerkingspartners, is vastgelegd wat we de komende tijd nog gaan doen.
In een Randstadstedelijk gebied als het onze is het van belang ruimte te hebben voor recreatie en ontspanning.
Een aantal gebieden, waaronder de Groenzone, Baly en Ruijven-Zuid polder, worden verder daarvoor ingericht.
Wel vindt onze fractie het van belang iets van het Zuid-Hollandse polderlandschap in Pijnacker-Nootdorp te bewaren.
Natuurlijk laten we het niet na om er voor te pleiten dat de gebieden toegankelijk zijn voor iedereen en niet, door wat dan ook, worden gemeden…!!!


5. Onderwijs

Goed onderwijs is van primair belang.
Je zaken eigen maken om zo te gaan functioneren in onze maatschappij is onmisbaar.
Ook in Pijnacker-Nootdorp is daar gelegenheid voor en wordt er v.w.b. het voortgezet onderwijs geïnvesteerd.
Dit is echter niet voor een ieder zo vanzelfsprekend als we denken aan mensen met een beperking van welke aard dan ook!
Blijvend dient er aandacht te zijn voor terugdringing van schoolverzuim, voortijdig verlaten en uitval.
Van groot belang ook hier is het om aan de hand van de kaderstellende nota’s en met de samenwerkingspartners het onderwijs op niveau te houden.

Belangrijk punt in het komende begrotingsjaar is de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.
Men wil komen tot een zelfstandige stichting met verantwoordelijkheden voor bestuur en financiën.
Na de verzelfstandiging hebben ze geen ondersteuning meer van de gemeente.
Een vergoeding om een goede start te maken is bij wetgeving geregeld en gaat tijdelijk om de overschrijdingsregeling heen.
Eigenlijk wordt zo het openbaar onderwijs toch bijzonder.
Bijzonder door deze zogenoemde bruidschat…
Vraagje: het meegeven van een bruidschat is toch niet verplicht?
Het gaat om 340.000, - t/m 2012 ontrokken aan ARVI.
Vanuit de fractie ChristenUnie/SGP ligt hier toch een punt van zorg, want regels moeten worden toegepast en niet omzeild….


6. Maatschappelijke voorzieningen

Het jaar 2007 was het jaar van de invoering van de WMO.
Hier liggen mogelijkheden voor allerlei organisaties, levensbeschouwelijke en kerkelijke, om mede invulling te geven aan deze zorg.
Genoemde instellingen beschikken veelal over netwerken en gegevens die te gebruiken zijn voor de “echte” gevallen.
Het is dan ook zaak dat het werk en de participatie wordt opgepakt.
Het is een goede zaak dat het WMO-loket steeds verdere invulling krijgt.
Later zal gaan blijken of het met de ontvangen gelden is te doen.

In onze groeiende gemeente dienen voldoende sport mogelijkheden te zijn.
Zowel jong als oud moeten zich op een of andere manier kunnen ontplooien dan wel thuis voelen in onze gemeente.
Goede voorlichting is van groot belang als het gaat over roken, alcohol en drugs!
Voor de ouderen moeten er voldoende en gepaste woningen zijn alsook zorg voor deze groep die steeds langer zelfstandig blijft wonen.
De beoogde effecten dienen nauwlettend in de gaten gehouden te worden temeer nu we voor een nieuwe periode op dit gebied staan.


7. Publiekszaken

Zaken die het publiek aangaan.
Open deur, zeker, maar wel waar.
Onze bewoners moeten goed worden geholpen.
Tevreden klanten werkt wel zo prettig.
De klant dient centraal te staan en serieus behandeld.
Dat begint al met het simpele feit of je voor diensten van de gemeente lang moet wachten of niet.
Signalen moeten worden opgepikt om de organisatie daarop zoveel af te stemmen
Directe en duidelijke dienstverlening is dan ook voor onze gemeente onontbeerlijk.
De regeldruk wordt door de burger nogal eens als hinderlijk ervaren.
Zaak is het dan ook deze druk van de regel(ketel) te halen…

We zijn als gemeente gestegen op de ranglijst overheid.nl en dat is mooi.
Die hoogte moeten we erin houden.


8. Leefbaarheid en Veiligheid

Het onderwerp waar de burger over spreekt.
Is het niet over plaatselijke toestanden dan wel over dat wat elders in het land gebeurd.
Hoe voelt de burger zich in de straat, wijk en dorp(skern).
Daar is veel aan af te meten en dat hebben we dan ook gedaan .
En naar de toekomst toe gaan we nog wijkgerichter werken.
Wij staan daar achter.
Zomaar de boel de boel laten is erg onzorgvuldig.
Kaders en gefundeerde afspraken scheppen duidelijkheid als het gaat over leefbaarheid en veiligheid.
Bij leefbaarheid hebben we het over hoe we omgaan met dat wat ons van Hogerhand is toevertrouwd.
Dat is duurzaam en mogen we dus zuinig op zijn.
Zaken van leefbaarheid hebben voor de fractie van ChristenUnie/SGP direct verband met andere programmaonderdelen.
Daarnaast vindt de fractie van ChristenUnie/SGP dan ook, als het vooral over veiligheid gaat, dat
regels moeten worden gehandhaafd en gedogen niet wordt geaccepteerd.
Normen en waarden zijn toch beschermende omtuiningen waar achter je veilig bent.
Bij een groeiende gemeente als de onze is het wel van groot belang dat de politie capaciteit op peil is.
M.a.w. de verhoudingen met omliggende grote gemeenten moeten wel kloppen!
Bij veiligheid is het nodig dat er ook juiste afspraken zijn gemaakt als het gaat over het uitrijden van de brandweer.
Het onderwerp regionalisering van de brandweer is een onderwerp waar goed over nagedacht moet worden.
Het is het onderwerp wat landelijk op een zijspoor is gezet.
Voor de ChristenUnie/SGP is de professie van de vrijwilligers van groot belang!
Door de regionalisering mag die inzet niet verloren gaan.
Regionalisering is wat anders dan samenwerking, want dat laatste is in onze regio noodzakelijk.
Vooral het regionaliseren tot een groot log bestuurlijk apparaat heeft niet onze voorkeur.

Kortom het is, bij deze genoemde onderwerpen, zaak om goed te luisteren naar de signalen vanuit de samenleving als het gaat over leefbaarheid en veiligheid.


9. Bestuur en Bedrijfsvoering

Langzaam maar zeker ontwikkeld de organisatie zich naar een organisatie die we willen.
Dat is klantgericht.
Als ChristenUnie/SGP kunnen wij ons vinden in de doelstellingen, normen, uitvoering en prioriteiten die gesteld zijn.
We staan op de kaart en dat dienen we duidelijk te houden en /of nog verder te verbeteren.
We staan daar niet alleen en daar is dan mee gezegd dat we niet zonder onze buren (Lansingerland)en andere samenwerkingspartners kunnen.
Ook het behoren tot het stadsgewest Haaglanden geeft dat we betrokken zijn bij ontwikkelingen in betrokken gebied.


A, B en C hoofdstukken

Enkele opmerkingen en/of vragen bij genoemde hoofdstukken.

Als het gaat over verhogingen van belastingen dan is de grens maximaal het inflatiepercentage.
Dit hebben we de burger in het coalitieakkoord beloofd en dan moeten we ons daar aan houden.

De fractie van ChristenUnie/SGP is blij met de bijstelling (blz.81)op het gebied van Openbare orde en veiligheid die aanvankelijk niet goed waren verdeeld binnen het gemeentefonds.
Hierdoor is er een meeropbrengst van 390.000, Euro!

Toeristenbelasting(blz.88) is in onze gemeente niet zo heftig te noemen, maar bij invoering(2008) levert het toch nog 60.000, - euro op.

Hondenbelasting (blz.88)heeft tot doel het aantal honden terug te dringen in de gemeente.
Het oorspronkelijke doel wordt niet gehaald.
Vraag is dan: handhaven we dit oorspronkelijke doel of niet?

Openbare verlichting(blz.100) daar waar nodig wat ons betreft.
Daar waar het meer dan genoeg is een ‘nacht instelling’.
Bezuinigen op dit punt zou niet verkeerd zijn.
Ook voor nachtdieren zou het wel wat minder mogen met de verlichting.
In de buiten gebieden zijn door bouwwerkzaamheden schrijnende voorbeelden te noemen, zoals o.a.het gebied rondom de voormalige Groene Kade….

Verbonden partijen en daaruit voortvloeiende samenwerking op verschillende gebieden is onmisbaar.
Wij kunnen ons vinden in de verbindingen al dient in alles onze eigenheid en zelfstandigheid bewaakt te worden.
In eerste instantie houden we onze eigen burger centraal.

Zo komen we dan bij het wijkgericht werken wat in 2008 handen en voeten dient te krijgen.
ChristenUnie/SGP ziet uit naar een goede uitwerking van de plannen en medewerking van onze wijk- burgers.


Samenvattend

Zaken die we als ChristenUnie/SGP steeds belangrijk vinden, vragen, en zaken die we bij deze begroting van belang achten vatten we kort samen:

* Infrastructuur verbeteren
* Goede woonwerkbalans
* Actualisatie bestemmingsplannen
* Aandacht voor jeugd en gezin(hoeksteen)
* Slaagkans voor woning eigen inwoners
* Aanpak parkeer probleem
* Bruidschat openbaar onderwijs…???
* Regionalisering brandweer is opletten geblazen
* Herstructurering glas
* Zorg voor onze monumenten nu er geen extra gelden voor zijn gereserveerd
* Openbare verlichting kan op veel plaatsen minder en op andere plaatsen beter.
* Politiecapaciteit
* Zondagsrust
* Aandacht voor de regio
* Zorg voor de waterhuishouding
* Veiligheid in de wijken


Ten slotte…

Het draait om goed rentmeesterschap.
Bij alle werk, ook het reilen en zeilen van onze gemeente, kunnen wij niet zonder de zegen van God.

De wijze Prediker:
“Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor hen is, dan zich te verblijden, en goed te doen in zijn leven.
Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede genieten van al zijn arbeid.
Dit is een gave van God’ (Pred.3:12,13)


November 2007,
Namens de fractie ChristenUnie/SGP,
Cock Weerheim
naar boven

 


 

2e termijn (8 november 2007; de reactie van de fractie op de opmerkingen van het college)

Inleiding

Hartelijk dank voor de reactie op onze zienswijze.
Weliswaar moesten we hier en daar de ChristenUnie/SGP wat missen, ondanks haar inbreng onder bepaalde punten, maar we zijn de kleinste in het hele spel dus het zij het college vergeven.
Over PIT hebben wij niet zozeer geschreven in onze zienswijze, maar wij delen de visie van het college om de komende maanden het een en ander in beeld te brengen met het financiële plaatje.
Pit inleveren is voor onze fractie geen optie.
Om de daarvoor gemaakte kosten zo over de balk te gooien evenmin.


1. Bouwen en wonen

Evenals de LPN heeft ook onze fractie (niet genoemd) opmerkingen gemaakt over ontwikkelaars.
Natuurlijk hebben we een bouwtaak in onze gemeente, maar wij vragen wel bezinning, zo wie zo, over ons bezig zijn op deze aarde.
Pas op voor Babylonische toestanden.
Wat is woningnood…is dat het zelfde als luxedrang…
Wij onderstrepen de slaagkans voor eigen inwoners en hopen op een rechtvaardiger woonruimte verdeelsysteem.
Inzet om hiervoor successen te boeken kunnen we niet genoeg benadrukken.
Ook hebben wij een lans gebroken over bouwen(ook niet genoemd) voor de doelgroepen.


2. Economie en glastuinbouw

De fractie ChristenUnie/SGP heeft ook aandacht gevraagd voor de woonwerk-balans alsook vooral voor de ‘’Ruimte voor Ruimte’’ regeling.
Daar ons vragen bereikten over tegenstrijdigheden, vragen wij vooral voor de laatste aandacht.
Niet zozeer voor hen die buiten de boot vallen als wel voor de uiteindelijke invulling.
Het vraagt zorgvuldigheid en dat geeft het college ook aan in haar reactie.

Het noemen van de zondag heeft te maken met het feit dat het na gedane arbeid goed rusten is….


3. Mobiliteit

Ook hier niet genoemd door college, maar ook onze fractie heeft natuurlijk de zaken die spelen rondom mobiliteit aan de orde gesteld.
Extra aandachtspuntje zijn de verkeersregels in de regio! Gelijk is wel zo handig en veilig.(rotondes)


4. Groen, water en recreatie

Een programma van groot belang in deze regio om meerdere redenen.
Veel mensen op een kluitje vraagt om recreatie en groen.
Veiligheid als het gaat om het water en de afvoer van vuil(riool).
Het in beeld brengen, maar ook de praktische invulling is van groot belang.
Laten we ook de bewaring van het Zuid-Hollands polderlandschap niet vergeten .
Alleen bomen zijn ook alleen maar bomen.
Tenslotte laat recreatie voor iedereen zo zijn dat we ons voor niet een plaats hoeven te schamen…


5. Onderwijs

Bij het punt schoolverzuim of vroegtijdig verlaten van school stemmen wij in met het voornemen om in 2008 activeringstrajecten op te starten voor vastgelopen situaties.
Bij het antwoord t.a.v. het Openbaar onderwijs, over de bruidschat, willen wij toch onder de aandacht brengen het vka-stuk commissie Welzijn voor november, waarin een positief beeld naar voren komt over het jaar 2006 en een exploitatie overschot. Respectievelijk 499.601,- en 455.000,-
Wat doen we met dit gegeven in relatie met de bruidschat?


6. Maatschappelijke voorzieningen

Het belang van de bibliotheek en het gezond maken willen wij graag onderstrepen aan de hand van door ons al eerder gemaakte opmerkingen.
Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel, maar zo is een gemeente dat ook als zij geen bibliotheek meer zou hebben.

De door ons genoemde voorlichting over roken, drank en drugs scharen wij graag onder de jeugdgezondheidszorg.


7. Publiekszaken

Niet opgemerkt door het college, maar ook door ons naar voren gebracht zijn de zaken rondom dienstverlening en WMO-loket.
Directe en duidelijke dienstverlening ook voor diegenen die niet over een PC beschikken, zoals ouderen, is noodzakelijk.
Het college is zich daar van bewust.


8. Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid heeft alles te maken met het wijkgericht werken.
Wij zien als fractie uit naar de invulling daarvan.

We zijn een relatief veilige gemeente en dat willen we graag zo houden.
Uitbreiding van de capaciteit door de stedelijke problematiek is voor ons nodig.
Tegelijk uitbreiding van het aantal wijkagenten van 3 naar 8 zou mooi zijn.
Daarbij moeten we bedenken dat we een gemeente zijn met een groot grondgebied en drie kernen.
Even terzijde: bij een voorlichting van de politie kwam ook het fietsend patrouilleren aan de orde.
Een tweetal jaren geleden hadden wij hiervoor aandacht gevraagd .
Het doet goed te horen dat door wat voor toedoen dan ook dit is opgepikt.

Het punt door ons naar voren gebracht over de regionalisering van de brandweer heeft een achtergrond, zoals ook door u al gerefereerd. (ChristenUnie; regeerakkoord)
Dat er nauwelijks volgens u een andere keus zou zijn houdt toch niet in dat het goed is om er over na te denken hoe de invulling het meest effectief is.
Nogmaals samenwerking naar een log bestuurlijk orgaan is onze zorg.
Daarnaast het kwijtraken van de vrijwilligers en hun professie.

Het door ons naar voren gebrachte punt over de straatverlichting wil ik hier nog graag even noemen.
Waar kan het minder in het kader van energie bezuiniging en waar is het echt noodzakelijk .


9. Bestuur en bedrijfsvoering

De stappen die zijn genomen om te analyseren en maatregelen te nemen om de administratieve lastendruk te verminderen heeft onze instemming.
In de bijdrage van onze burgemeester komt ook de verhouding college/raad aan de orde.
Bij bestuur en bedrijfsvoering is een goede onderlinge samenwerking van groot belang.
Dit wordt echter verschillend beleefd.
Het is goed het te benoemen en daar onderling over van gedachten te wisselen.
Stappen van overleg zijn gemaakt en dat geeft inzicht.
We hebben elkaar nodig als burgemeester, collegeleden, raad met griffier, gemeentesecretaris en de ambtenaren.
Het moet als een goed lopend uurwerk de tijd doortikken.
En… daarin kan geen radertje gemist worden.
De opmerkingen in de reactie van de burgemeester over het vormen van een Oostland gemeente laten we nog even bezinken.


Algemene Dekkingsmiddelen en Paragrafen

De toeristenbelasting is in onze gemeente niet zo’n heel vette hap, maar zal in de toekomst toenemen.
Ons punt over de hondenbelasting ging niet zozeer of de registratie zo belangrijk is, want dat is het, maar het doel namelijk het reduceren van het aantal honden.
M.a.w. als het de gemeente gaat om een zuivere registratie om belasting te innen oké, maar als het doel niet wordt verwezenlijkt moeten we dat ook niet als reden noemen.
Kortom: willen we een zuivere registratie of vermindering van honden?


Ten slotte…

Het draait om goed rentmeesterschap.
Dat is niet een streven van meer en meer, maar ook bezinning op ons gedrag.
Als kleine christelijke partij hechten we er aan hier wat extra over op te merken.
Voor alle duidelijkheid wij streven niet naar christelijke fietspaden of zo, maar wij wensen graag in het kader waarin God ons verantwoordelijk heeft gesteld keuzes te maken die de toets van de Schriften, om het zo te zeggen, kan doorstaan.
Die Schrift of Bijbel is niet zomaar een boek waar je is wat mee kan.
Moet je is lezen, misschien leer je er wat van.
Nee, het heeft draagkracht en Auteursrecht!
Daar heeft dan rentmeesterschap mee te maken.
Het is een verantwoordelijkheid die gegeven is en die ook rekenschap vraagt.
Bij alle werk, ook het reilen en zeilen van onze gemeente, kunnen wij niet zonder de zegen van God.

De wijze Prediker:
“Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor hen is, dan zich te verblijden, en goed te doen in zijn leven.
Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede genieten van al zijn arbeid.
Dit is een gave van God’ (Pred.3:12,13)


November 2007
Namens de fractie ChristenUnie/SGP
Cock Weerheim.

naar boven


Algemene beschouwingen, nov. 2006

Zienswijze op programmabegroting 2007-2010

 

Voor de Algemene beschouwingen van november 2006 heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP het volgende aangegeven (in de zogenoemde 1e termijn). 

 

Inleiding

In de afgelopen periode is de gemeente Pijnacker-Nootdorp behoorlijk in beeld geweest.
Daar was ook wel reden voor gezien de problemen in de nacht van 6 op 7 mei.
Na het concert van Ali B is er toch wel het een en ander uit de hand gelopen.
Opstelling van de feestgangers, optreden van politie en parate eenheden en het inlichten van verantwoordelijke personen heeft de nodige vragen opgeroepen.
Het nemen van de juiste beslissingen door verantwoordelijke personen heeft alles te maken met goede communicatie.
Kortom het heeft de gemeente behoorlijk gestempeld…
We zouden haast vergeten dat we in maart gemeenteraadsverkiezingen hebben gehad en dat we met een nieuwe raad en raadsperiode zijn begonnen.
De nieuwe raad heeft na de verkiezingen afscheid moeten nemen van D66 en de fractie van Groen Links heeft met 3 zetels haar intrede gedaan.
We zijn een snel groeiende gemeente, ja zelfs een van de snelst groeiende, waar het dus van belang is goed te weten wat er speelt.
Grote bouwlocaties, Randstadrail, infrastructuur, centrumontwikkeling het vraagt oplettendheid.
Van belang is het dat burgers het in onze gemeente naar hun zin hebben, daarom is het goed dat de wegen bekend zijn bij vragen en problemen.
Dat de burger zich hier serieus genomen voelt, maar ook veilig.
Daarin dient de raad haar kaderstellende en controlerende taak te verstaan.

Als ChristenUnie/SGP, weliswaar een kleine speler in het veld, doen wij mee in deze taak.
Veel ligt vast in regels en verordeningen als ook wetten die wij als burger dienen te weten.
Daarbij houden wij graag de Bijbel als richtsnoer voor het leven, ook publiek, als dragend fundament hoog in ere!
Natuurlijk weten ook wij dat de Bijbel en het christelijk geloof steeds meer wordt verdrongen naar de zijlijn.
Het is voor het privé terrein vinden velen.
De Bijbel geeft ons echter zelf aan dat dit een menselijke gedachte is.
Vandaar toch het Schriftgetuigenis in de politiek, of we het nu leuk vinden of niet.

Leeswijzer:
Aan de hand van de programma’s willen wij onze (aanvullende)zienswijze kenbaar maken.
Uiteraard gaan wij niet de begroting over schrijven, maar willen juist daar waar wij anders zouden wensen of aanvullen dat kenbaar maken!
Vragen en belangrijke opmerkingen zijn onderstreept.Algemeen

De programmabegroting die we als fracties hebben ontvangen is een duidelijk verhaal.
Door een gewijzigde opzet is alles overzichtelijker geworden.
“Beheerst groeien” zo wordt bij het voorwoord gezegd.
Dat betekend toch de zaak onder controle hebben.
Daar moeten/mogen we elkaar het/de komende ja(a)r(en) aan houden!
De programma-indeling is de indeling van het Coalitieprogramma, het Uitvoeringplan en in de lijn van PIT.
De norm voor 2010 alsook de prioriteiten 2007 met de prestaties geven duidelijk visie aan het geheel.
Zo ligt er dan een sluitende(gemaakte) begroting voor ons.
Bij deze laatste opmerking ligt dan ook voor ons als ChristenUnie/SGP een stuk zorg.
Op pag. 16 wordt over de vermogenspositie van de gemeente gesproken.
De algemene reserve zal de komende jaren verminderen dit als gevolg van de keuzes die gemaakt zijn in het kader van PIT.
Om dit niet negatief te laten worden dient er dekking gezocht te worden, zo wordt gemeld.
De vraag is dan wel: waar?
1. Bouwen en Wonen

We zijn, zoals is opgemerkt in de inleiding, een snelgroeiende gemeente.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp telt ondertussen ruin 40.000 inwoners.
S’Gravenhout krijgt zijn voltooiing alsook Emerald. Daarnaast komen de inbreilocaties en de nieuwe wijken Keizershof, Klapwijk-Noord, Tuindersdorp, Centrum-West en het Manifestatieterrein er aan.
We bouwen voor de regio al blijft de ChristenUnie/SGP steeds oplettend als het gaat over het toewijzing beleid!
Woningen voor de doelgroepen!
Onder het punt prioriteiten 2007 missen we de statushouders…?
Als ChristenUnie/SGP blijven we staan op het standpunt van 30% soc.woningbouw.
Daarnaast blijven we ook van mening dat meer dan 25% van de woningen aan eigen bewoners wordt toegewezen.
Anderen dan eigen bewoners zijn vaak ook weer bewoners van tijdelijke aard.(zie verhalen in de pers bij huizen verkoop)
Hier bouwt men toch sneller waarde op dan in andere delen van het land.
Wij moeten niet willen kiezen een opvang te zijn voor de sociale sector van buitenaf en ook niet om als doorgangshuis in de koopsector te fungeren.

Onder dit kopje van bouwen en wonen, willen wij niet ongenoemd laten de zorg die door veel burgers wordt uitgesproken t.a.v. projectontwikkelaars.
“Door wie worden wij nu eigenlijk geregeerd?” en “Wie durft dat nog eens openlijk te zeggen?”
Natuurlijk worden deze vragen ingegeven door het feit dat zoveel eigens van het dorp(en)verloren gaat…
Wel iets om over na te denken.

Blij zijn we overigens met de (nieuwe) vestigingsmogelijkheden van bedrijven op de bedrijventerreinen.
Mooi is het om zo “de aarde te mogen bouwen(aankleden)en bewaren…”(Gen.2:15)2. Economie en Glastuinbouw

Lang niet iedereen is werkzaam in de gemeente dat kan ook niet, maar wel is het belangrijk de woonwerk balans in de gaten te houden.
Werkgelegenheid en de mogelijkheden daartoe zijn van groot belang.
Heldere regelgeving en een loket daarvoor is dan wel zo handig.
Hoog en duurzame glastuinbouw mogen en moeten we zuinig op zijn.
De herstructurering is nodig.
Een goede infrastructuur is onontbeerlijk.(zie mobiliteit)
Als fractie zien we uit naar de nota kantorenstrategie.
Als fractie wijzen we er nogmaals op dat we niet zitten te wachten op leegstand in de regio als het gaat over kantoren.
Ontwikkelaars willen graag “knikkers” zien…
Goed rentmeesterschap is hier een kernbegrip.
Onze fractie hoopt dat de inbreilocaties binnen de termijnen gerealiseerd kunnen worden.
Overschrijding van tijdsverwachtingen gaan toch geld kosten…?

Als het gaat over economie daarbij menen wij ook te moeten stellen dat jagen naar meer en meer en 24-uurs economie niet de voorkeur heeft van de ChristenUnie/SGP.
We mogen onze tijd bewaken alsook de zondagsrust.3. Mobiliteit

Zo langzamerhand gaat de mobiliteit, in de zin van doorstroming, er wel een beetje uit.
De afwikkeling van het verkeer blijft een lastige in deze omgeving.
Veel mensen op een klein stukje moet wel problemen gaan geven.
Het is door onze fractie al eerder naar voren gebracht, maar de infrastructuur van ons gebied is eigenlijk gezien de stijging van het aantal inwoners niet zo heel veel veranderd.
Het is duidelijk we zitten met smart te wachten op de N470, Randstadrail,
fietspaden, Oostelijke randweg, Komkommerweg en de Tuindersweg.
Nogmaals wijzen wij er als fractie op om daar waar doorstroom mogelijk is dat ook te bevorderen.
Dan zijn we tevens bij het gevoelige punt van de Provincie als het gaat over de aansluitingen op de N-470 namelijk: de doorstroom.
Pleiten dus voor doorstroomvriendelijke aansluitingen!
Het probleem van het sluipverkeer moet op een reële wijze worden bekeken.
Gegevens aangedragen door de werkgroep kunnen daar misschien een dienst bewijzen.
Bij het onderwerp mobiliteit is het belangrijk om er voorzichtig op te wijzen dat we eigenlijk eens onze gedragswijze onder de loupe moeten nemen.
M.a.w. hoe gaan we om met onze bezittingen en mogelijkheden.
Onlosmakelijk hiermee verbonden is het parkeerprobleem, maar het Parkeerbeleidsplan is voorgelegd en nu maar hopen dat het een en ander in goede banen kan worden geleid.
Al blijft het een van twee: of minder auto’s of meer parkeerplaatsen.
Bij dit alles dient het fietsgebruik gestimuleerd te worden.
Dit kan alleen met goede verbindingen voor de fietser.4. Groen, Water en Recreatie

Dat is iets om zuinig op te zijn is onze eerste reactie.
De keuzes die gemaakt zijn liggen vast in de Recreatievisie.
Aandacht voor visies van betrokken bewoners blijven we van groot belang vinden.
Ook koeien in de wei zijn voor ons belangrijk; het zijn groengebieden.
M.a.w. niet zomaar vermoerassen of zo.
Gezien het water problemen is het zaak een goed beheer te hebben, zoals waterberging en goede afvoer.
Als het gaat over recreatie dan zeggen we hier nogmaals dat het voor iedereen moet zijn en niet aanstootgevend!
Wij denken, en we kunnen er niet omheen gezien de discussie in de afgelopen decennia, aan het recreatiegebied Ruijven.
Wij zijn dan ook blij met het ontmoedigings beleid gericht op hen die hier aanstootgevende “recreatie”bedrijven!

Als we het dan over groen, water en recreatie hebben even een slotvraagje als dat mag: Hoe is het met firma v.d.Kooij?5. Onderwijs

Goed onderwijs is van primair belang.
Dingen eigen maken is van belang om in onze maatschappij een plaatsje te verkrijgen.
We zien dan ook uit naar de voltooiing van de Groene Wijdte.
Dit is echter niet voor een ieder zo vanzelfsprekend als we denken aan mensen met een beperking van welke aard dan ook!
Jammer is dat jeugdbeleid nu verdeeld wordt over een tweetal programma’s, nl. onderwijs en maatschappelijke voorzieningen.
Hierdoor ontstaat een versnipperd beeld, zo wordt bijvoorbeeld in beide programma’s het voorkomen van achterstanden bij kinderen genoemd.
Het was misschien beter geweest alles van jeugdbeleid, onder het programma maatschappelijke voorzieningen, over te hevelen naar onderwijs met dan de naam “onderwijs en jeugdbeleid”.
Blijvend dient er aandacht te zijn voor terugdringing van schoolverzuim, voortijdig verlaten en uitval.

We gaan er vanuit dat ondanks de uitbreiding van de leerplicht de leerplichtambtenaar dit aan kan (capaciteitsprobleem?).

ChristenUnie/SGP hecht aan identiteit van de school. Kennis van de geschiedenis van het christendom en het christelijk stempel op de geschiedenis van Nederland is van groot belang.6. Maatschappelijke voorzieningen

Het jaar 2007 wordt het jaar van de invoering van de WMO.
Hier liggen mogelijkheden voor allerlei organisaties, levensbeschouwelijke en kerkelijke, om mede invulling te geven aan deze zorg.
Genoemde instellingen beschikken veelal over netwerken en gegevens die te gebruiken zijn voor de “echte” gevallen.
Bij maatschappelijke voorzieningen gaat het over voorzieningen waar jong en oud gebruik van kunnen maken.
De nodige nota’s liggen klaar.
In die nota’s worden zaken als accommodatie en zorgen met de jongeren aan de orde gesteld.
Hierbij geld dat de verantwoordelijkheid voor de jeugd in de eerste plaats bij de ouders ligt.
Als het dan gaat over jeugdbeleid dienen ouders en jongeren samen te worden betrokken.
Voor deze laatste groep is goede voorlichting van groot belang als het gaat over roken alcohol en drugs!
Onze fractie ziet dan ook uit naar deze invulling.
Voor de ouderen moeten er voldoende en gepaste woningen zijn alsook zorg voor deze groep die steeds langer zelfstandig blijft wonen.
Aandacht voor de mantelzorgers in de zin van steun door de gemeente met een steunpunt!
Aandacht voor onze gehandicapte medemens behoeft geen aanbeveling, dat is duidelijk.
Bij voor hen nodige aanpassingen dienen ze dan ook te worden betrokken.

In onze groeiende gemeente dienen voldoende sport mogelijkheden te zijn.
Daarbij gaan wij er vanuit dat sport ook sportief blijft en wat ons betreft de zondag ontzien.
Praktisch vraagje hierbij is waarom het hoofdveld van RKDEO(pag.52) voor 243.000 euro moet worden gerenoveerd?

Bij dit programma van maatschappelijk voorzieningen die het doel in zich hebben dat we ons welbevinden dient opgemerkt te worden dat welzijn, wat onze fractie betreft, meer inhoud dan de genoemde zaken in dit programma.
“We hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende…”(Hebr.13:14)
M.a.w. dat heeft te maken met investeren in de toekomst.7. Publiekzaken

Tevreden klanten komen terug.
Dat komt omdat ze adequaat zijn geholpen en daar voelen ze zich goed bij.
Directe en duidelijke dienstverlening is dan ook voor onze gemeente onontbeerlijk.
De regeldruk wordt door de burger nogal eens als hinderlijk ervaren.
Zaak is het dan ook deze druk van de regel(ketel) te halen…

We zijn als gemeente gestegen op de ranglijst overheid.nl en dat is mooi.
Verdere stijging moeten we erin houden.
Hier kan de communicatiewijzer een dienst bewijzen…


8. Leefbaarheid en Veiligheid

“Leven en laten leven” is een gezegde dat nogal eens wordt gebruikt.
Zelfs tijdens een politiek debat wel gehoord.
Hiermee wil men dan uitdrukken soepel met elkaar om te gaan, zodat ieder zo z’n gang kan gaan. Men moet elkaar niet zo in de weg lopen, zeker niet met een belerend vingertje, vindt men dan.
De uiterste consequentie hiervan is dat we “de boel de boel te laten”.
De vraag is of dit te maken heeft met Leefbaarheid en veiligheid.
Wij menen van niet.
Kaders en gefundeerde afspraken scheppen duidelijkheid.
Regels moeten worden gehandhaafd en gedogen wordt niet geaccepteerd
Wij kunnen ons als fractie dan ook in grote lijnen vinden in de punten genoemd in het Uitvoeringsplan en in Begroting!
Bij een groeiende gemeente als de onze is het wel van groot belang dat de politie capaciteit op peil blijft of gebracht wordt.
M.a.w. de verhoudingen met omliggende grote gemeenten moeten wel kloppen!
Het wordt niet specifiek genoemd maar bestrijding van vandalisme, zeker nu er meer accent op de Dorpsstraat in Nootdorp komt, is niet onbelangrijk.
Bij veiligheid is het nodig dat er ook juiste afspraken zijn gemaakt als het gaat over het uitrijden van de brandweer.
Zijn daar al goede afspraken over gemaakt?
Ook het belang van wijkgericht werken en wijkbeheer mag niet ongenoemd blijven.
De komende tijd moet dit verder tot uitvoering komen.
Pijnacker-Noord en Oud-Delfgauw zijn hier goede voorbeelden.9. Bestuur en Bedrijfsvoering

Lanzaam maar zeker komt de kantelende organisatie in zijn juiste baan of juiste positie.
In 2008 moet het zover zijn.
Als ChristenUnie/SGP kunnen wij ons vinden in de doelstellingen, normen, uitvoering en prioriteiten die gesteld zijn.
We staan op de kaart en dat dienen we duidelijk te houden en /of nog verder te verbeteren.
We staan daar niet alleen en daar is dan mee gezegd dat we niet zonder onze buren (Lansingerland)kunnen in de zin van goede afspraken bij bepaalde samenwerking.
Ook het behoren tot het stadsgewest Haaglanden geeft dat we betrokken zijn bij ontwikkelingen in betrokken gebied.
Tijdige terugkoppeling naar de raad is nodig.
Onze organisatie die van de overheid zo zoetjes aan de nodige taken krijgt toegeschoven, moet ook bemenst worden.
Als we denken aan invoering van WWB en WMO vragen wij ons af of het haalbaar is om af te slanken naar 7 fte’s per 1000 inwoners? Kan dat nu al?

A, B en C hoofdstukken

Enkele opmerkingen uit genoemde hoofdstukken.

De slappe bodem (blz. 75)van onze gemeente geeft ook nog extra inkomsten.
“Meerkosten gemeenten met een slechte bodemgesteldheid” zo heet het rapport.
Helaas is de uitkomst weer gematigd.
Als fractie vragen wij uitdrukkelijk aandacht voor de problematiek van de bodem.
In combinatie met de waterhuishouding liggen hier zorgen voor de toekomst.
We zitten echt in de dure hoek en onze gemeente kan hier zeker wel wat inkomsten voor gebruiken t.o.v. gemeenten die dit probleem (gelukkig) niet hebben….?

Bij het stukje over toeristenbelasting (blz.81)kwamen we tot de ontdekking dat we, ondanks dat we niet zo toeristisch zijn, toch een bedrag in de wacht kunnen slepen.
Alleen pas na onderzoek in 2008.

Bij parkeerbelastingen(blz.82) dachten we waarom niet zoals bij andere zaken ‘de vervuiler betaald’.
Auto bezit boven de parkeernorm(die niet verhogen)extra belasten.
Het is een gedachte, maar wie weet regionaal of landelijke aanpak…?

Geen kwijtschelding meer te verlenen op hondenbelasting(blz.85) heeft onze instemming.
Zeker als je bedenkt dat dat kon…


Ten slotte…

Ooit was er een gemeente die haar raadsvergaderingen begon met een ambtsgebed.
In het verleden in ons land niet ongebruikelijk.
Dat gebed ging als volgt: “ O, God die de bron zijt van alle wijsheid en raad, verlicht ons verstand bij onze beraadslagingen, opdat zij strekken tot Uwe eer en tot nut en heil der burgerij dezer gemeente. Amen!”

Die gemeente was de gemeente Nootdorp….


November 2006,
Namens de fractie ChristenUnie/SGP,
Cock Weerheim

naar boven


 

Algemene beschouwingen nov. 2005

Tijdens de Algemene beschouwingen van 9 november 2005 heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP het volgende aangegeven.

 
Algemene beschouwingen/Zienswijze n.a.v. Programmabegroting 2006 (-2009)
 
Algemeen
 
De laatste programmabegroting van de raadsperiode 2002-2006, onder het thema ‘Visie en Soliditeit’, ligt voor ons.
De vraag daarbij is of nu na vier jaar, het gestelde in het raadsprogramma 2002-2006, ook gestalte heeft gekregen.
In het voorjaar van 2005 hebben we in commissieverband een evaluatie gedaan over het raadsprogramma.
Daar kwam uit dat veel is gerealiseerd, maar ook dat er nog lopende zaken zijn.
En laten we nuchter zijn Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd.
Daar komt bij dat er zaken van blijvende aard zijn.
Nu wij een sluitende begroting hebben is het zaak dit vast te houden, want dan is ‘visie en soliditeit’ ook waar!
Visie is toch ook een vooruitzien, waarbij je weet wat je voor ogen staat.
 
Het afgelopen jaar is ook nu weer niet saai geweest in onze gemeente.
De centrum-west plannen, Grote Driehoek, dorpsstraat Nootdorp, Randstadrail, Klapwijk-Noord-ontwikkeling, s’Gravenhout, de ontwikkelingsplannen voor Keizershof, Zuidpolder en Ruyven, Oude Leede enz. enz.
Onderwerpen waar we uitgebreid mee bezig zijn geweest.
 
Langzamerhand krijgt het dualisme vorm.
De structuur is veranderd nu nog het een en ander aan de cultuur.
Als verantwoordelijken van de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben we hier een taak.
Het is een open deur, maar de burger dient meer betrokken te worden.
Tegelijk moeten we zeggen dat de betrokkenheid nog maar mondjesmaat was.
In de ontmoeting met de burger, en dat is toch de bedoeling in ons duale systeem, valt het op dat de vooral Pijnackerse burger zich vervreemd gaat voelen van het eigen dorp.
Eigenlijk is dit ook niet helemaal te voorkomen in dit toch steeds meer verstedelijkte gebied.
Daar ligt een taak al zal dat naar de toekomst moeilijker worden.
In een zo groeiende gemeente als de onze is het zaak een visie te hebben.
Visie en soliditeit is dan ook een goed gekozen thema.
Het is van belang wat voor een gemeente zijn we, wat willen we worden en wat willen we vooral blijven.
 
Het afgelopen jaar heeft in teken gestaan van de HEROO heroverwegingsoperatie.
Met elkaar hebben we de begroting sluitend gekregen, want dat was het uitgangspunt.
Natuurlijk is het zaak om nu de boel op orde te houden.
Als een gemeente groeit, zoals de onze, behoeft dat een invulling te krijgen .
Daarom is het van groot belang om te kijken of het ‘apparaat’ daarbij past.
 
Zaken als onderwijs, sociaal beleid, ouderenzorg, gezondheidszorg, huisvesting, sport en recreatie, veiligheid, verkeer en vervoer, industrie, land en tuinbouw, milieu, welzijn vragen blijvend onze aandacht.
 
Voor de fractie van ChristenUnie-SGP zijn daarbij normen en waarden onmisbaar.
En….waar je ze vandaan haalt.
 
 
Nieuw beleid
 
Als nieuw beleid zijn in de programmabegroting 2006-2009 een aantal zaken opgenomen.
Brandweerkazerne,integraal waterplan, recreatievisie, groenzone/ inrichting Oude Leede, Komkommerweg, ontsluiting Klapwijk-Noord,oostelijke ontsluiting, reconstructie
Oostlaan, bewegwijzering, fietsplan, duurzaam veilig, verlichting fietspad Noordweg, multi functioneel centrum Pijnacker-Noord, communicatie wijkgericht werken, speelplaatsen, uitwerking woonvisie en de Tuindersweg.
Bij behandeling van de verschillende programma’s komen we op nieuw beleid terug.
 
 
Aanvullende dekkingsmaatregelen
 
Genoemde maatregelen zijn nodig om een structureel sluitende begroting te hebben.
De fractie van de ChristenUnie-SGP stemt in met de voorgestelde maatregelen.
 
De meest in het oog springende is de maatregel over de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB-belasting.
Politiek wordt daarover heel verschillend gedacht en zoals u weet is onze fractie geen voorstander om het sturende deel van belasting voor een gemeente te verkleinen.
Het gemeentelijk belastinggebied wordt door de afschaffing alleen maar kleiner.
Daarbij komt nog dat de gemeenten het hele WMO voor de kiezen krijgen.
Het besluit is echter gevallen en de minister heeft beloofd dat er geen gemeente op achteruit zal gaan.
Dat hopen we dan maar…
 
Een ander in het oog springende is het dividend van Eneco.
Uit voorzichtigheid wordt er geraamd tot 2008.
De liberalisering op de markt trekt ook hier door.
Als ChristenUnie/SGP zijn we daar niet altijd zo blij mee.
 
Echter door genoemde maatregelen(11) is de begroting materieel sluitend voor de jaren 2006-2009.
 
 
Programma’s
 
Als ChristenUnie-SGP vragen wij bij de verschillende programma’s aandacht voor een aantal zaken en letten daarbij ook op nieuw beleid.
 
 
1. Bestuur en organisatie
 
algemeen
Om als burger gebruik te maken van de dienstverlening, te wonen in een leefbare en veilige omgeving, waar het college en burgemeester hun wettelijke taken kunnen uitvoeren en waar de raad kaders stelt en controleert, dient er een goed bestuur en organisatie te zijn.
 
aandachtspunten
Bij positionering hoort ook een goede relatie met je buren, want dat is beter dan verre vrienden
Tenslotte staan we op de kaart met ruim 40.000 inwoners.
Denk ook aan de Haagse en Rotterdamse regio en de drie B-gemeenten.
Goede afstemming is daarbij belangrijk om niet onverwachts voor problemen te staan.
Daarbij moeten we zeker niet de Rotterdamse kant vergeten!
 
Wij onderstrepen dan ook het belang van een goed controlesysteem.
 
Het opsporen van onrechtmatigheden is van groot belang, goede, adequate audits en een controleplan voorkomt onrechtmatigheden.
Rechtmatigheidscontrole door de externe accountant als ook de ingestelde rekenkamercommissie is een goede zaak.
 
Een helder, duidelijk, concreet, goed aangestuurd en een niet vrijblijvend aangestuurde organisatie is van groot belang.
 
Klantgerichte vriendelijke organisatie is onmisbaar.
Ooit hebben we de burger als klant centraal gesteld…
 
 
2. Openbare orde en veiligheid
 
algemeen
In onze steeds groter wordende gemeente is openbare orde en veiligheid een belangrijke zaak.
Het dient terecht te gaan om sociale en fysieke veiligheid.
Er moet dan ook alles aan gedaan worden dat de burger zich in onze gemeente veilig voelt.
Het is ons allemaal bekend dat er ook in onze gemeente op verschillende tijden en/of plaatsen situaties zijn waar de burger zich niet zo veilig voelt.
Nu is het natuurlijk altijd zaak om op bepaalde tijden bepaalde plaatsen te meiden.
Misschien is lopend of fietsend patrouilleren op voor een ieder bekende tijden een optie?
Plaatsen waar we onder andere aan denken zijn o.a. de Klapwijktunnel, Dobbeplas en bekende uitgaansroutes.
 
Hierin gaat het over: wijkgerichte aan pak, veilig ondernemen, veilig wonen, aanpak voor jongeren .
 
De afspraken(wetten ) die daarvoor zijn gemaakt dienen te worden gehandhaafd.
Als ChristenUnie/SGP vinden wij het belangrijk dat de burger om het zo te zeggen: “een stil en gerust leven kan leiden.”. (NGB)
Gedoogbeleid is dan ook een hellend vlak.
Van belang zijn de wetsteksten en nota’s zoals genoemd.
Statistieken en rapportages van politie en brandweer geven daarbij een duidelijk inzicht.
 
De bouw van een centraal gelegen brandweerkazerne komt steeds dichterbij.
Dat uitbreiding van 2 fte’s was nodig.
Helaas neemt de beschikbaarheid van vrijwilligers af.
 
Het is het bekend dat een ongelukje/brandje vaak in een klein hoekje thuis zit en begint.
Hierbij valt te denken aan BV. onzorgvuldig om gaan met elektriciteits aansluitingen of chemische stoffen en hun verbindingen etc.
 
aandachtspunten
Naast waar we ons in kunnen vinden de volgende aandachtspunten uit het lijstje: wat doen we ervoor.
Als het gaat over integrale handhaving en integrale veiligheid vragen wij vooral aandacht voor de punten over Coffeeshopbeleid en de Oud en Nieuw viering.
V.w.b coffeeshopbeleid, genoemd in de notitie Beter Gezond, zijn we als fractie van ChristenUnie/SGP blij dat er geen schop is.Dat is wel zo gezond.
Het lijkt ons beter en gezond om de mogelijkheid tot verstrekking buiten de deur te houden.
Daarnaast lijkt het ons wel zo democratisch om een af en toe belangstelling niet direct de volle ruimte te geven!
V.w.b Oud en Nieuw is onze fractie blij met de ingeslagen weg als het gaat over aanwijzing van locaties, maar blijven we aandacht vragen voor evaluatie en het geluid van de direct betrokken bewoners.
Doel is tenslotte: verminderen schade en overlast bij jaarwisseling.
 
nieuw beleid
brandweerkazerne: zie onder algemeen.
 
 
3. Economie en werkgelegenheid
 
algemeen
In het economische beleid gaat het om een voorwaardenscheppend beleid m.a.w. ruimte maken voor bedrijven.
Daarbij behoren goede verbindingen, anders wordt aan- en afvoer een onmogelijke zaak.
Een goed doorstroombeleid om verkeersproppen te voorkomen is noodzakelijk.
Realisatie van de N470 en de Randstadrail hebben hierin een belangrijke plaats.
Aansluiting van de Komkommerweg op de N-470 en de eventuele doortrek is nodig.
Bij bedrijfsvoering behoort ook een goede infrastructuur alsook regelgeving die gezond ondernemen niet in de weg staat.
Provinciale en/of landelijke regelgeving kan nog wel eens belemmering geven.
Bij Randstadrail denken we vooral aan openbaar vervoer wat uitnodigt om er gebruik van te maken en dat geld ook de bus verbindingen.
Kortom: voldoende mogelijkheden en opstapplaatsen.
 
 
aandachtspunten
Land en glastuinbouw nemen van oudsher in deze omgeving een belangrijke plaats in.
De eerlijkheid gebied ook te zeggen dat in onze verstedelijkte omgeving wel het een en ander aan het verschuiven is.
Vooral de veeteelt heeft plaats gemaakt voor woningbouw door de Vinex taakstelling.
En voor de toekomst zijn lijnen uitgezet via PIT.
Een zekere voorzichtigheid bij PIT mag wat ons betreft wel.
 
Economie en werkgelegenheid zijn belangrijke pijlers voor onze gemeente.
Ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen zijn daarbij noodzakelijk.
Een optimaal vestigingsbeleid is daarom terecht van groot belang.
Wat we daarvoor doen, zoals genoemd in de programmabegroting, heeft in grote lijnen onze instemming.
Vestiging van milieu vervuilende bedrijven vraagt om een uiterst zorgvuldige afweging.
 
Kantoorbehoefte oké, maar niet voor de leegstand.
Kansen liggen er voor de Grote Driehoek.
 
Winkelvoorzieningen vooral i.v.m. de ontwikkeling van Klapwijk –Noord vraagt overleg.
 
Goed overleg alsook een centraal service punt is en blijft nodig voor het bedrijfsleven.
 
nieuw beleid
Niet van toepassing bij dit programma
 
 
4. Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
 
algemeen
In de afgelopen periode hebben velen gecommuniceerd over de toekomst van Pijnacker-Nootdorp.
Nieuwe, oudere en jongere inwoners waren aanwezig bij commissies, hoorzitting, raad etc.
Het luisteren naar en afweging maken over wat burgers naar voren brengen is van groot belang.
Zij wonen tenslotte in die betreffende buurt en/of wijk.
Dat bestemmingsplannen in de nieuwe wet sterker worden verankerd is op zich niet verkeerd.
Onderhoud straat meubilair vinden we geweldig, maar geldverslindend onderhoud van verkeersregelinstallaties, zoals Bollard en Blokker, is minder!
 
aandachtspunten
De voorbereiding voor Klapwijk-Noord zijn naar voren getrokken.
De fractie van ChristenUnie/SGP heeft vooral voor de ontwikkeling nu gekozen, omdat er mogelijkheden waren om de firma.v.d.Kooij uit te kopen.
Risico’s zijn niet geheel weggenomen.
 
Pijnacker-Noord heeft een verbetering van woon-, werk-en leefkwaliteit nodig.
De in de aanvankelijke plannen genoemde ‘kastelen’’ aan de Balij-rand lijkt ook voor onze fractie niet de juiste keuze.
Aan plannen wordt gewerkt.
 
Veel binnenstedelijke locaties gaan de komende tijd vormen krijgen.
Bij die locaties is het goed om de inspraak van de burger te benutten, want we willen de burger graag betrekken.
Momenteel Keizershof met de vraag waar en hoe te bouwen(accentbebouwing), maar ook de plaats van de Plas van Buijsen en wat er wel of niet van overblijft…???
Compensatie ziet men als een mogelijkheid, maar ook weiland heeft een recreatieve waarde
 
De Groenblauwe Slinger is belangrijk. Start-en voortgangsnotities zijn verschenen.
Belangen van betrokkenen, voor o.a. hun bedrijfsuitvoering, in de betreffende gebieden acht onze fractie van groot belang.(Oude Leede)
 
Dat in het onderdeel beheersplannen de integrale aanpak met riolering, water openbare verlichting en wegen niet meer mogelijk is zou wel eens een verkeerde bezuiniging geweest kunnen zijn…?(HEROO)
 
nieuw beleid
Bij de Recreatievisie, Groenzone, landinrichting Oude Leede merkt onze fractie graag op hier nuchter mee om te gaan en zijn de belangen van betrokken bewoners in betreffende gebieden belangrijk.
Daarbij: ook weidegebied heeft recreatieve functie en daarbij behoud van de weidevogels!
 
 
5. Bouwen en wonen
 
algemeen
De taakstelling van VINEX/VINAC krijgt steeds meer vorm.
De versnelde ontwikkeling van Klapwijk-Noord daarnaast was voor onze fractie, maar ook voor het college een zware bevalling.
Dat in het plan een deal zat met de tuinders en de uitplaatsing van de fa.v.d.Kooij was voor ons als fractie ChristenUnie /SGP doorslaggevend en niet de versnelde ontwikkeling op zich!
 
Wat onze fractie betreft is de minimaal 25% woningen voor de bewoners van de eigen gemeente wel wat aan de lage kant
De doelgroep die in aanmerking wenst te komen, als eigen dorpsbewoner, voor soc.woningen zou wel eens lang moeten wachten.
De 30% soc.woningbouw houden we, ondanks andere geluiden, er maar gewoon in.
Het was trouwens een harde uitspraak in ons Raadsprogramma.
 
Aantrekkelijk woonklimaat, voor verschillende doelgroepen, zomogelijk in het groen met goede voorzieningen blijft nummer een.
Parkeren is en wordt daarbij steeds meer een probleem.
Het auto gebruik en bezit neemt nog steeds, misschien wel helaas, toe.
Aandacht daarvoor in zowel oude als nieuwe wijken is noodzakelijk.
 
nieuw beleid
Niet van toepassing bij dit programma
 
 
6. Verkeer en vervoer
 
algemeen
Bij de aanvang van dit programmaonderdeel is niet te ontkomen aan de opmerkingen die in Pijnacker-Nootdorp nu allerwegen worden gehoord.
Waarom zijn er zoveel wegwerkzaamheden met afsluitingen en/of omleidingen tegelijk?
 
Aan de hand van een aantal nota’s wil de gemeente zorgdragen voor een goede afwikkeling van het verkeer en vervoer.
Nogmaals: is het u  wel eens opgevallen dat als het gaat over de infrastructuur van ons dorp dat er, als her gaat over de in en uitvalswegen, decennialang geen wegen zijn bijgekomen.
Sterker; er zijn zelfs wegen versmald!
Neem daarbij de groei van de gemeente…
M.a.w.de N470 is geen overbodige luxe!
Het zal duidelijk zijn dat in een woon en werkgemeenschap er goede ontsluitingen moet zijn.
De genoemde prioriteiten in het programma hebben de instemming van de fractie ChristenUnie/SGP.
Naast de N-470 heeft de aansluiting Komkommerweg prioriteit.
Een doortrek naar de Delftsestraatweg wordt weliswaar door velen als een belangrijke stap verder gezien, maar de fractie van ChristenUnie-SGP is daar niet van overtuigd.
De vraag is wat is het effect op de Delftsestraatweg?
Als de doortrek naar de Delftsestraatweg ook voor de Provincie een te grote hobbel is moeten we in ieder geval gaan voor de aansluiting van de Komkommerweg op de N-470 en de nieuwe Tuindersweg.
 
Veilige afwikkeling van het verkeer is belangrijk, daarom zijn relevante maatregelen noodzakelijk.
Kortom; een goed doorstroombeleid  heeft onze voorkeur.
Te veel of te remmende maatregelen geeft problemen.
We blijven daarbij denken aan brandweer, politie en ziekenauto.
 
Belangrijk is het ook dat het fietspadenplan zijn voltooiing krijgt.
 
Bij alles wat genoemd wordt onder het kopje’wat doen we daarvoor’ is het de worsteling met het aantal voertuigen, parkeren en de veiligheid.
Het aantal voertuigen dringen we zomaar niet terug.
M.a.w. wat doen we met dit noodzakelijk gegeven.
Nogmaals een goed doorstroombeleid!
Integraal Parkeerbeleidsplan.
 
aandachtspunt
Komt er bij de nieuwe halte van Randstadtrail nog een bewaakte stalling?
 
nieuw beleid
De genoemde zaken onder nieuw beleid hebben onze instemming behalve dan onze aantekening t.a.v de doortrek Komkommerweg(zie boven) naar de Delftsestraatweg .
Het Duurzaam veilig project heeft onzes inziens te veel weerstand bij de burgers.
Ondertussen is ook uit onderzoek gebleken dat 30km zones niet veiliger zijn.
 
Waarom wordt niet het fietspad Balijkade in de begroting onder nieuw beleid genoemd?
Dat zou een fietspad worden dat vermindering van fietsverkeer op de Nieuwkoopseweg geeft.
Belangrijk is ook om eerst goed te onderzoeken in hoeverre de veendijk geschikt is voor het fietspad Kortelandseweg-Brasserskade.
Kortom goede afweging voor het wel of niet rendabel zijn van een fietspad is noodzakelijk!
 
 
7. Welzijn en zorg
 
algemeen
Ontplooiing van jong en oud is goed voor het welzijn.
Dit dan in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, kerken en levensbeschouwelijke instellingen.
De vertegenwoordiging van deze instellingen in platforms en raden is van groot belang.
Belangrijk is om steeds weer te beseffen dat vele vrijwilligers in onze gemeente zich inzetten voor de zorgen, maar ook vreugden van hun jonge en oude dorpsgenoten!
 
Om tijdig te kunnen bijsturen en financiële risico’s inzichtelijk te maken is het goed om een nieuw controle en verantwoordingsmodel te hebben voor de implementatie van de Wet Werk en Bijstand..
Door de verdergaande decentralisering van overheidstaken komt er meer op het bordje van de plaatselijke overheid te liggen.
De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal naar het zich laat aanzien per 1 juli 2006 gefaseerd in werking treden.
De gemeente zal zich daarvoor moeten inspannen, want daar was ze aanvankelijk niet op berekend.
De Wet Voorzieningen Gehandicapten zal in de WMO worden opgenomen.
 
Jeugd en jongerenwerk is voor een gemeenschap als de onze van belang.
Als daarin iets meegenomen kan worden van normen en waarden, zoals ook eerder genoemd is ons dat een lief ding.
Rondom jongerencentra dient eventuele overlast krachtig te worden bestreden.
Dit is ook van belang straks bij het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum Dorpsstraat dat tegen de Oranjewijk aanligt.
Dat de bouw van het centrum gestart zou zijn is onjuist!(pag.53 midden)
Als fractie zij wij blij met de regelgeving over alcohol en drugs.
Daarnaast blijft goede voorlichting van belang.
 
Grote waardering hebben wij voor het project Ouderenproof.
Onze fractie vraagt om ruimte voor de ouderen!
Wij onderstrepen nog steeds het belang van een woonzorgcentrum; de gemeente dient daarin een voorwaardenscheppende rol te hebben.
Het landelijk groeiende tekort aan eerste lijns gezondheidszorg bedreigt ook onze gemeente. Gelukkig is de eerste lijnsvoorziening in 2004 in Tolhek in gebruik genomen.
 
aandachtspunt
Sportpark-Centrum: wat moet er afgerond worden om eind 2006 deze reservering nog steeds in stand te houden?(pag.55 punt 3)
 
nieuw beleid
7.5 miljoen is opgenomen voor het Multi functioneel centrum Pijnacker-Noord.
Gezien de plannen voor Pijnacker Noord en de hobbels (Alexanderschool)die hier nog te nemen zijn vraagt dit een nodige voorzichtigheid
 
 
8. Sport, recreatie en natuur
 
algemeen
Sportbeoefening is op zich een goede zaak .
Verdwazing en buitensporige supportersgedrag gaat voor onze fractie over de grens van het toelaatbare.
Gelukkig speelt dit voor onze gemeente niet!
We zouden de fractie van de ChristenUnie /SGP niet zijn als we ook nu niet weer aandacht zouden vragen voor de zondagsrust en belang daarvan.
 
Voor velen is sportbeoefening een belangrijke vrijetijdsbesteding.
Het heeft een vormende en sociale functie.
De gemeente heeft een taak om te zorgen voor voldoende accommodaties.
De herinrichting sportcomplex De Groene Wijdte, de start nieuwbouw Steinbachhal en de ontwikkeling van de Oude Polder zijn daarvan het voorbeeld.
 
De Groen Blauwe Slinger een belangrijke plaats voor recreatie.
Daarin moeten bedrijven wel zoveel mogelijk kunnen blijven functioneren.
Boeren en de natuur horen ook bij elkaar…
Onderhoud is ook in hun handen.
Als zodanig zou, wat de fractie van ChristenUnie/SGP betreft, de plas van Buijsen ook zoveel mogelijk een plaats moeten behouden i.p.v. compensatie.
Bij de plannen voor Keizershof was aanvankelijk raadsbreed gekozen voor behoud van deze plas.
In de huidige plannen wordt het duidelijk minder.
ChristenUnie-SGP vindt dat jammer.
 
Het belang van waterbeheer is voor onze fractie een duidelijke zaak zeker als we denken aan de situaties nu al wat langer geleden.
Onderhoud watergangen is dus van groot belang.
Ten slotte misschien ten overvloede: recreatie plekken moeten plekken zijn voor iedereen.
Openbaar is openbaar.
Mensen moeten niet worden geconfronteerd met gedragingen waardoor ze moeten vluchten. 
Het HOP ligt voor velen erg gevoelig.
 
nieuw beleid
Niet van toepassing bij dit programma
 
 
9. Onderwijs
 
algemeen
Er zal ook geïnvesteerd moeten worden in onderwijs.
De komende generatie heeft kwalitatief onderwijs nodig om door te kunnen stromen
naar het voortgezet onderwijs.
De Groene Wijdte komt er aan!
Onderwijs waar verschillende bevolkingsgroepen, denominaties, zich in kunnen vinden.
Onze fractie gaat dan ook voor goed en inhoudelijk onderwijs.
De Bijbel gaat ons daar in voor, zoals in Psalm 78 die ons zegt om kennis niet te verbergen maar door te geven.
Waarom? “dat zij hun hoop op God zouden stellen…”(7)
 
Efficiënt gebruik van de lokaliteit in schoolgebouwen is wel zo handig.
 
Bij de Brede School is de evaluatie van groot belang i.v.m. het draagvlak.
Belangrijk blijft natuurlijk dat de doelgroep wordt bereikt.
 
De verder in het programma genoemde prioriteiten hebben onze instemming.
 
aandachtspunt
Reserve BOBP-N(pag.70-71); als dit zo doorgaat is de reserve in 2011 uitgeput.
Wat gebeurd er om deze tekorten te verminderen en wat gebeurd er als de reserve zal zijn uitgeput?
 
 
10. Milieu
 
algemeen
In dit programma onderdeel gaat het over milieu, reiniging en afvalstoffenheffing en riolering.
Dit alles om ziektes te voorkomen, schone en hygiënische leefomgeving en streven naar een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving.
 
Wij vinden het van groot belang dat er uitvoerig aandacht zal worden besteed aan toezicht en de handhaving van de regelgeving.
Het gaat toch om goed rentmeesterschap!
 
Hierbij hoort een Gemeentelijk Rioleringsplan.(GRP)
De rommel moet tenslotte netjes en zorgvuldig worden opgeruimd
 
De afvalstoffen worden door Avalex in gezameld.
Het synergievoordeel valt vooralsnog tegen, omdat er kennelijk meer afval is op gehaald dan gedacht en meer handelingskosten.(zie lokale heffingen blz.90)
Opvallend is dat het tarief in 4 jaar tijd wel 20 % is verhoogd!
 
 
Deel 1b (algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)
 
Onduidelijkheid is er als het gaat over de afschaffing van het gebruikersdeel OZB.
De gemeente Pijnacker –Nootdorp zou er door 350.000 euro op achteruit gaan.
Veel bezwaar is er in den lande gemaakt, maar de minister heeft beloofd dat er geen gemeente op achteruit zal gaan.
In onze begroting wordt op verschillende plaatsen gesteld dat de maatregel nog niet zal plaats vinden per 1-1-2006.
Ondertussen is gebleken van wel, daarom is uitleg nodig.
 
Nader bericht over de integratie-uitkering WMO zal naar verwachting in september komen.
Is dat er intussen?
 
 
Deel 2 (paragrafen)
 
Onder openbaar groen wordt gemeld dat een integrale aanpak van renovaties niet meer mogelijk is.(blz.100)
Wij zijn als fractie bang dat deze bezuiniging op de duur meer zal kosten dan dat het oplevert.
 
 
Deel 3 (financiële begroting)
 
Geeft ons een duidelijk beeld.
 
 
Ten slotte…
 
Als gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben wij de verantwoordelijkheid voor goed bestuur.
De inkomsten en uitgaven op een zodanige wijze te besteden dat het de bevolking ten goede komt.
Een ambtelijke organisatie die adequaat belangen kan behartigen en diensten kan leveren is van groot belang.
 
Samen, de zes fracties, hebben we een raadsprogramma opgesteld en ondertekent wetend de verschillende achtergronden en uitgangspunten van de onderscheiden partijen.
De afgelopen 4 jaar hebben we met elkaar zoveel mogelijk geprobeerd invulling aan het Raadsprogramma te geven.
.
Met een nu structureel sluitende begroting zijn we als fractie ChristenUnie/SGP erg blij.
Het onderzoek om het beheer op orde te krijgen heeft z’n vruchten afgeworpen.
 
Veel werk is er gedaan in de afgelopen raadsperiode in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Gods zegen kunnen we daarbij niet missen.
 
Om die zegen werden er in het verleden wel bid en dankdagen door de overheid uitgeschreven.
Velen willen hier in deze tijd niet naar terug om wat voor reden dan ook.
Als ChristenUnie-SGP willen wij graag nog iets van dat gelovig Godsbesef en afhankelijkheid onder de aandacht brengen.
Vandaar!
 
 
9 november 2005
 
Namens de fractie ChristenUnie-SGP

Cock Weerheim.

naar boven