Fractie en steunfractie

De fractie ChristenUnie-SGP is een samenwerkingsverband van de politieke partijen ChristenUnie en SGP te Pijnacker-Nootdorp
De raadsfractie ChristenUnie-SGP bezet in de gemeenteraad momenteel één zetel (vanaf maart 2018).

De personen die namens de ChristenUnie en de SGP formeel betrokken zijn
bij de politieke activiteiten in Pijnacker-Nootdorp vormen gezamenlijk de steunfractie.
Hieronder stellen ze zich aan u voor (index: linkerkolom).

Onderstaande personen hebben ieders hun eigen aandachtsgebieden. Zij willen echter graag gebruik maken van informatie, kennis en inzichten van andere personen.
Door een aantal verenigings-leden is dan ook gelukkig aangegeven dat ze wel bereid zijn om hun kennis op een bepaald vakgebied ten dienste te stellen aan de fractie. Dit geldt veelal voor incidentele situaties, en dan d.m.v. het geven van een reactie d.m.v. een e-mail.
Daar zijn de fractie en beide verenigingen erg blij mee.
Ondertussen is het echter lastig te regelen om, met personen die niet regulier aanwezig zijn op een steunfractie-vergadering, een mening over een bepaald onderwerp uit te wisselen.
Het houdt nl. o.m. in dat de besprekingsdocumenten al vòòr de steunfractievergadering moeten zijn verspreid en beoordeeld, terwijl de tijd tussen beschikbaar zijn van deze gemeenteraadsstukken en de steunfractievergadering kort is; daarnaast is het vaak van belang om achtergrondinformatie te betrekken bij de besluitvorming (bijv. over wat de speelruimte is).
Door de steunfractie wordt desalniettemin uiteraard geprobeerd om uw beschikbare kennis zo goed mogelijk te gebruiken.
Wilt u informatie over een bepaald onderwerp meegeven, neemt u dan contact op met een van onderstaand genoemde leden van de fractie of steunfractie.

Cock Weerheim (C.) 

Cock Weerheim
Peizerdiep 33, 2641 SP  Pijnacker

telefoon: 015 - 369 64 33; e-mail 

politieke partij: SGP
gemeenteraadslid, vanaf 27 maart 2014 

 • beroep: instrumentmaker / kwaliteitsmedewerker
 • activiteiten voor de gemeenteraad:
  gemeenteraadslid vanaf 27 maart 2014; feb. 2010 tot maart 2014 lid van buiten de Raad in raadscommissies; jan. 2002 (fusiegemeente) tot maart 2010 gemeenteraadslid; van 1994 tot jan. 2002 commissielid.
 • waarom ben je politiek actief:
  Politiek is thuis eigenlijk met de paplepel ingegoten. Met andere woorden: ik kom uit een SGP-nest. Het maken van keuzes vanuit Christelijk erfgoed heeft mij altijd al geboeid.
 • waarom met deze partij:
  Blijkt al uit het antwoord op de vorige vraag, maar daarbij moet ik zeggen dat de beginselen van de SGP mij het meest aanspreken. Het Woord van God, de Bijbel, staat centraal.
 • wat is het belangrijkste beleidsdoel voor deze gemeenteraadsperiode van 4 jaar:
  Verschillende doelen hebben wij daarbij voor ogen. Als we denken aan de programmaonderdelen van de begroting vinden wij de meeste even belangrijk. Daarbij is het van groot belang dat de burger zich hier veilig en geaccepteerd voelt, hier kan wonen, zo mogelijk werken en recreëren/ontspannen.
 • hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:
  Daarvoor is van alles bedacht, zoals het dualisme, maar ook hoorzittingen of het project "gast in de raad".
 • wat zou je vooral tegen de burgers willen zeggen?
  Praat over wat u ziet en hoort en doe dat dan op de juiste plaats en manier, met de juiste personen, dat gaat iets leven en komt het door. Dan kunnen we er samen een keus over gaan maken.

 Rob van der Welle (R.)

 Rob van der Welle

Vrouwenrecht 3, 2642 BE  Pijnacker
telefoon: 015 - 369 84 20; e-mail

politieke partij: ChristenUnie
fractielid van buiten de raad

 

 

 • beroep: Afdelingsmanager Medische Instrumentatie (onderhoud en beheer van medische apparatuur) in een combinatie van ziekenhuizen in de regio
 • activiteiten voor de gemeenteraad:
  fractielid van buiten de raad: vanaf maart 2018

  gemeenteraadslid vanaf 27 maart 2014 - maart 2018; vanaf 2002 t/m maart 2014 lid van raadscommissies; van maart 1995 tot en met december 2001 gemeenteraadslid;
 • waarom ben je politiek actief:
  Ik vind het belangrijk dat de dingen die je doet ook een maatschappelijke relevantie hebben
 • waarom met deze partij:
  Omdat ik politiek wil bedrijven vanuit dezelfde basis als waaruit ik wil leven. Dat is vanuit Gods Woord.
 • wat is het belangrijkste beleidsdoel voor deze gemeenteraadsperiode van 4 jaar:
  Ons programma heeft de titel 'Samen de schouders eronder'. Samenwerking bevorderen om de doelen te bereiken is de komende vier jaar en ook daarna belangrijk.
 • hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:
  Je merkt dat het moeilijk is om de mensen voor een langere termijn te betrekken. Mensen lopen warm als het hun direct treft en meestal ook voor de duur dat het hun treft. Daarom moet je, denk ik, twee sporen bewandelen. Een raamwerk opzetten met wijkvertegenwoordiging, enzovoort, met periodieke overlegmomenten. Daarnaast een organisatie die heel adequaat kan inspelen op zaken die lokaal spelen. Hierbij moeten de raadsleden/ commissieleden een rol spelen. Op die manier kan er snel met de burger worden gecommuniceerd over wat hem/haar raakt en voelt hij/zij zich serieus genomen.
 • wat zou je vooral tegen de burgers willen zeggen?
  Blijf u realiseren dat u samen in deze gemeente Pijnacker-Nootdorp leeft. Samenleven is geven en nemen.

naar bovenBovenstaande personen zijn lid van de gemeenteraad of fractielid van buiten de raad.
Zij worden in hun voorbereidende activiteiten ondersteund door onderstaande personen.
Gezamenlijk vormen ze de steunfractie ChristenUnie-SGP.


 Kees Weerheim (C.)

Kees (C.) Weerheim


Rijksstraatweg 29, 2645 BR  Delfgauw
telefoon: 015 - 2568220, e-mail


politieke partij: SGP

 

  

 • beroep: gepensioneerd
 • activiteiten voor de gemeenteraad:
  lid van steunfractie ChristenUnie-SGP, vanaf ca. 1980 tot heden
 • waarom ben je politiek actief:
 • waarom met deze partij:
 • wat is het belangrijkste beleidsdoel voor deze gemeenteraadsperiode van 4 jaar:
 • hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:
 • wat zou je vooral tegen de burgers willen zeggen

 naar boven


Bert Groen (L.H.) 
foto_bert-groen_dec2021

Fr. van Dorthsingel 61, 2642 AX  Pijnacker
tel.: 06 - 158 90 996;
 e-mail

politieke partij: ChristenUnie
 • beroep:
  bedrijfsleider/teelmanager in bromelia-k
  wekerij te Bergschenhoek
 • activiteiten voor de gemeenteraad: 
  lid van steunfractie van ChristenUnie-SGP, vanaf maart 2018
 • waarom ben je politiek actief:
  Ik ben politiek actief om zo ook een steentje bij te dragen aan een maatschappij.
 • waarom met deze partij:
  Ik zet me in voor de ChristenUnie vanuit mijn christelijke levensovertuiging. Kerkelijk ben ik verbonden aan de Gereformeerde Kerk (vrijg.), in de plaatselijke kiesvereniging ben ik voorzitter, in verkiezingstijd draai ik graag mee in het propagandateam. Maandelijks probeer ik aanwezig te zijn op de steunfractie van de raadsfractie.
 • wat is het belangrijkste beleidsdoel voor deze gemeenteraadsperiode van 4 jaar:
 • hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:

naar boven


Anthonie slingerland (A.)

slingerland-a_12mrt2021.png

Nienke van hichtumstraat 17,  2642 BH  Pijnacker
06-45442139,  e-mail

politieke partij: SGP

 

  

 • beroep: Werkzaam als chauffeur/verkoper in een familiebedrijf. Daarvoor vervulde hij diverse functies in de tuinbouw.
 • activiteiten voor de gemeenteraad: lid van steunfractie van ChristenUnie-SGP
 • waarom ben je politiek actief: Ik wil graag meewerken aan het uitdragen van een christelijk geluid in de politiek van ons dorp, dat dus vanuit Gods Woord. Vanuit de gedachte rentmeester te zijn op deze aarde, hebben zaken als milieu, energie en zorg vooral zijn interesse.

naar boven


Bovenstaaande personen maken deel uit van de reguliere steunfractie.

De steunfractie maakt desgewenst ook gebruik van inbreng van anderen,
zoals van onderstaande personen, met hun specialismen:


 Rien Kaptein (M.)

 Rien Kaptein

Grevelingen 1, 2641 XX  Pijnacker
telefoon: 015 - 369 50 96; e-mail

politieke partij: ChristenUnie
fractielid van buiten de raad, vanaf april 2014

  

  

 • beroep:
  gepensioneerd; voorheen: accountant in de sectoren bouw, vastgoed, land- en tuinbouw van de Belastingdienst kantoor Rotterdam
 • activiteiten voor de gemeenteraad:
  Fractielid buiten de raad (Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen), vanaf april 2014; vanaf ca. 1976 tot ca. 1990: lid van de steunfractie van GPV
 • waarom ben je politiek actief:
  Ik vind het belangrijk dat christenen zich inzetten voor hun medeburgers
 • waarom met deze partij:
  Herkenning van- en instemming met de doelstellingen van de CU
 • wat is het belangrijkste beleidsdoel voor deze gemeenteraadsperiode van 4 jaar:
  De grote maatschappelijke veranderingen op een goede manier in Pijnacker – Nootdorp helpen door te voeren. De burgers moeten zich begrepen en gehoord voelen en de gemeentelijke financiën blijven gezond.
 • hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:
  Door te laten zien dat er hard gewerkt wordt aan het gemeenschappelijk doel om van Pijnacker Nootdorp een warme gemeenschap te maken, waar het goed wonen is.
 • wat zou je vooral tegen de burgers willen zeggen?
  Geloof, vertrouwen en toewijding hebben we allemaal nodig.

naar boven


Gert Korteweg

 Gert Korteweg (G.A.) 

 


Kroosvaren 7, 2631 DS  Nootdorp

telefoon: 015 - 310 80 14; e-mail

politieke partij: ChristenUnie

 

 • beroep: gepensioneerd (voorheen: beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW in Den Haag)
 • activiteiten voor de gemeenteraad:
  lid van steunfractie van ChristenUnie-SGP; van 2003 tot maart 2010 in de raadscommissie Welzijn (voorheen Welzijn, Zorg, Onderwijs)
 • waarom ben je politiek actief:
  Ik denk dat het belangrijk is om je op een andere manier in te zetten voor de maatschappij, dit kan onder meer door politiek actief te zijn. Mijn christelijke achtergrond speelt hierin een belangrijke rol.
 • waarom met deze partij:
  Vanwege het christelijk karakter van de ChristenUnie en haar duidelijke standpuntbepaling kies ik bewust voor deze partij. Vooral het christelijk-sociale aspect spreekt mij hierbij aan, dat wil zeggen het oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving, niet alleen voor de in financieel opzicht zwakkeren maar ook voor hen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren. In bijbelse termen is dit de zorg voor wezen en weduwen, naar deze tijd vertaald kunnen we bijvoorbeeld ook denken aan gehandicapten, chronisch zieken, daklozen, slachtoffers van drugs- of seksverslaving, enzovoort.
 • wat is het belangrijkste beleidsdoel voor deze gemeenteraadsperiode van 4 jaar:
  Aan de nieuwe sociale wetgeving zo goed mogelijk invulling geven op lokaal niveau. De gemeente moet hierbij zoveel mogelijk servicegericht zijn om mensen te helpen aan werk en/of uitkering, woonruimte, huishoudelijke en medische zorg, etc.
 • hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:
  Laat mensen in een zo vroeg mogelijk stadium meepraten om zo goed mogelijk rekening te houden met elkaars belangen. Uiteindelijk moet een gemeenteraad beslissen, maar die besluiten moeten wel een breed draagvlak hebben.
  wat zou je vooral tegen de burgers willen zeggen: In deze ik-gerichte maatschappij is het belangrijk als mensen zich toch blijven inzetten voor het welzijn van de ander. Een gemeente kan in dit opzicht wel wat doen, maar lang niet alles.

naar boven


Jan Vincenten (J.G.P.M.) 

Jan Vincenten

Spaerwoude 3, 2641 RZ  Pijnacker
telefoon: 015 - 369 8829; e-mail 

politieke partij: ChristenUnie


 

 

 • werkzaamheden: gepensioneerd; ondertussen penningmeester van overkoepelend college van kerkrentmeesters (5 deelgemeenten) van PKN in Delft, zitting in Dagelijks Bestuur hier van, lid van bouwcommissie van de nieuwe kerk; diverse nevenfuncties.
 • activiteiten voor de gemeenteraad:
  ad-hoc steunfractielid; gemeenteraadslid van 11 februari 2010 - 26 maart 2014; van ca. 2008 tot feb. 2010 lid van steunfractie.
 • waarom ben je politiek actief:
  Voorheen was ik algemeen directeur van de Rabobank in Pijnacker-Nootdorp. In mijn werk heb ik me altijd nauw betrokken gevoeld bij de plaatselijke gemeenschap. Die betrokkenheid wil ik ook vorm geven door me in te zetten in de politiek. Vanaf maart 2010 tot maart 2014 was ik lid van gemeenteraad in Pijnacker-Nootdorp. Daarvoor, vanaf dec. 2008 was ik lid van de steunfractie van ChristenUnie - SGP.
 • waarom voor deze partij:
  Ik heb jaren geleden al gekozen voor de ChristenUnie, omdat het me aanspreekt hoe deze partij het christelijk geloof en de politiek met elkaar verbindt. Vanuit mijn christelijke levensovertuiging hecht ik sterk aan een begrip als rentmeesterschap en vind ik dat we moeten opkomen voor kwetsbare groepen en personen in onze samenleving.
 • waar wil je je graag voor inzetten:
  In de gemeentepolitiek wil ik me graag inzetten voor een grotere veiligheid en tolerantie, het met elkaar samenleven verbeteren en werken aan een financieel gezonde gemeente die leefbaar is voor ons en dat blijft voor onze kinderen.
  Ik ben van mening dat we elkaar nodig hebben om dat te realiseren. De gemeente is er immers voor de burgers, maar wil de gemeente haar taak goed uitoefenen dan kan zij dat niet zonder diezelfde burgers.
  Daarom is het van belang dat we serieus met elkaar communiceren. Praten én luisteren naar elkaar en vervolgens transparante besluiten nemen, gebaseerd op Gods woord.

naar boven


Eva Mabayoje (E.C.)

Eva Mabayoje

Zonnehof 2, 2632 BE  Nootdorp
tel.: 06 - 48 97 77 25; e-mail
  

 

 

 • Beroep: Directeur bij Stichting Present Den Haag; Historica
 • Opleiding: Sociale Geschiedenis – Global Connections
 • In de steunfractie vanaf:  - (momenteel geen lid meer)
 • Waarom ben je politiek actief:
  Als je iets wilt veranderen in dit land, dan is de politiek een van de aangewezen platforms waarop je je idealen kan verwezenlijken. Ik hoop dat Nederland een écht tolerant land wordt, waar verschillen niet uitmaken en waar men met respect met elkaar om zal gaan.
 • Waarom met deze partij:
  Voor christenen wordt het steeds lastiger om in deze seculiere wereld op te komen voor wat zij geloven. Daarom vind ik het belangrijk dat er één partij is, waar zij samenkomen en samen kunnen werken aan een mooier Nederland. Waar ruimte is voor hun geloof die ons inspireert om oog te hebben voor elkaar vanuit de Liefde van God, naar het voorbeeld van Jezus.
 • Hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:
  Door veel uit te leggen. Ik merk dat mensen vaak geen idee hebben, van wat er in ‘de politiek’ speelt. Daarnaast is het vaak te ingewikkeld. Door vervolgens op een creatieve manier simpel duidelijk te maken waar het nu om gaat, kan je mensen bereiken. Dan moet je hen wel raken op dat punt wat voor hen van belang is. Dus je moet ‘de burger’ goed kennen. Weet wat er speelt!
 • Wat zou je vooral tegen de burgers willen zeggen:
  Weet wat er speelt! Het is geen eenrichtingsverkeer. De politiek, hoe afstandelijk ook, beslist over jouw leven. Wil je invloed uitoefenen, dan kan dat door simpel van je te laten horen. Het is aan de politici om hun verhaal duidelijk over te brengen, maar het is aan de burger om te luisteren. Samen maken we van Nederland en in dit geval, van Pijnacker-Nootdorp, een mooiere plek om te wonen, met elkaar!

 naar boven 


 Alida Jonker - de Vries (R.A.)

A. Jonker - de Vries

Lange Campen 4, 2641 KN  Pijnacker
telefoon: 015 - 369 26 49; e-mail

politieke partij: ChristenUnie

 

  

 

 

 • dagelijkse activiteit:
  Voorheen diëtiste, nu maatschappelijk begeleider van vluchtelingen bij Vluchtelingenwerk Pijnacker – Nootdorp.
 • lid van:
  Vanaf ca. 1993 tot en met dec. 2010 steunfractielid, in de periode ca. 2001 - 2003 lid van de raadscommissie ´Welzijn, zorg en onderwijs´.
 • Waarom ben je politiek actief:
  Het opkomen voor sociaal zwakken, minderheden en ouderen zit bij mij ingebakken. Ook bij onrechtvaardigheid voel ik me geroepen in het geweer te komen, en dan is de stap naar de politiek niet onlogisch.
 • Waarom deze partij:
  Als christen wil ik in mijn dagelijks leven de bijbel als richtsnoer hanteren. De CU sluit hierbij ook duidelijk aan.
 • Wat is het belangrijkste beleidsdoel voor deze gemeenteraadsperiode van 4 jaar:
  Opkomen voor sociaal zwakken en mensen die een duwtje in de rug nodig hebben, met name door de nieuwe wet WMO. Daarbij is het tegelijk ook belangrijk de eigen verantwoordelijkheid van burgers te bevorderen.
 • Hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:
  Door als B en W helder te communiceren en betrouwbaar te handelen. Ook inspraak bij raadsvergaderingen en het burgerinitiatief zijn hierbij een hulp.
 • Wat zou je tegen de burgers willen zeggen:
  Kijk als verantwoordelijk burger verder dan de neus lang is en heb oog voor je medemens. Maar durf ook hulp te vragen als dit nodig is, want, Leven  …. doe je samen.

naar boven