Lokale heffingen

afvalstoffenheffingzaterdag 13 februari 2016 11:58

In december 2015 waren de lokale heffingen doorgelicht door de Rekenkamer met ondersteuning van de Universiteit Groningen; het zogenaamde COELO-rapport.
In het rapport werden een aantal aanbevelingen gegeven die nu in de Nota Lokale Heffingen waren verwerkt, er bleven echter nog vragen over.

Ambitieniveau omhoog

Bij het toerekening van de kosten aan de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is de fractie van mening dat het ambitieniveau niet erg hoog ligt.

Bij beide heffingen wordt er gewerkt met een grofmazig stelsel van heffingen. Bij de afvalstoffenheffing is dat het aantal personen in een huishouding, afgetopt op drie personen en bij de rioolheffing is dat de hoeveelheid gebruikt water, waarbij een grens van 400m3 wordt gehanteerd. Beneden dit verbruik, dat voor bijna iedereen geldt, is er één tarief. Dit stimuleert volgens de fractie niet om op beide punten terughoudend te zijn.
Aan de wethouder is gevraagd om na te gaan of er alternatieven zijn die meer stimuleren in Nederland (of België). 

De wethouder antwoordde hierop dat hij liever eerst de burger positief wil benaderen. Als blijkt dat het stelsel van omgekeerd inzamelen niet werkt wordt aan het systeem Diftar gedacht. Hierbij wordt de vervuiler directer door hogere tarieven belast. Waar dit in Nederland wordt toegepast is de afvalscheiding substantieel beter.

Kostentoerekening
Aan de wethouder is gevraagd om een zuivere vaststelling van alle toerekenbare kosten aan de afvalstoffen- en rioolheffing om verrassingen te voorkomen. Het is voorgekomen dat bij (verboden) overschotten alsnog andere kosten werden toegerekend. Ook andere partijen wilden weten wat de wethouder zou doen bij een overschot. Een antwoord van de wethouder gaf kans op een interruptie voor de vraag: “Wat doet u bij een overschot, verhoogt u alsnog de kosten, of gaan de heffingen omlaag”. De wethouder gaf als antwoord dat de kosten gedefinieerd zijn in het Besluit Lokale Heffingen en dat de heffingen daarom bij overschotten omlaag zullen gaan. 

Precarioheffing
Tot slot is instemming) betuigd met het voornemen om de Precarioheffing af te schaffen. (belasting voor waterleidingen die door gemeentegrond lopen). Deze heffing wordt namelijk slechts aan één partij opgelegd, die vervolgens de heffing weer doorberekend aan de burgers. Er is dan voorkeur voor een OZB systeem dat duidelijker is en lagere kosten heeft.

Rien Kaptein

« Terug