kandidatenlijst

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is als volgt

1. Rob van der Welle (CU)
2. Cock Weerheim (SGP)
3. Jan Vincenten (CU)
4. Kees Weerheim (SGP; Pijnacker)
5. Bert Groen (CU)
6. Sander de Vree (SGP)
7. Gert Korteweg (CU)
8. Anthonie Slingerland (SGP)
9. Oscar Kuipers (SGP)
10. Peter van Bokhoven (SGP)

Onderstaand stellen deze personen zich aan u voor.

 Rob van der Welle (R.)

 Rob van der Welle

Vrouwenrecht 3, 2642 BE  Pijnacker
telefoon: 06 - 42 70 21 81; e-mail

politieke partij: ChristenUnie
gemeenteraadslid

  

 • geboortejaar: 1964.
 • kerkelijk: lid van Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Pijnacker.
 • beroep: Afdelingsmanager Medische Instrumentatie (onderhoud en beheer van medische apparatuur) in een combinatie van ziekenhuizen in de regio
 • activiteiten voor de gemeenteraad:
  30 maart 2022 tot heden: gemeenteraadlid; maart 2018 tot 29 maart 2022: fractielid van buiten de raad;
  maart 2014 - maart 2018: gemeenteraadslid, samen met Cock Weerheim; vanaf 2002 t/m maart 2014 lid van raadscommissies; maart 1995 tot en met december 2001 (fusie Pijnacker + Nootdorp): gemeenteraadslid
 • ervaring in diverse andere besturen en raden
 • waarom ben je politiek actief:
  Ik vind het belangrijk dat de dingen die je doet ook een maatschappelijke relevantie hebben
 • waarom met deze partij:
  Omdat ik politiek wil bedrijven vanuit dezelfde basis als waaruit ik wil leven. Dat is vanuit Gods Woord.
 • wat is het belangrijkste beleidsdoel voor deze gemeenteraadsperiode van 4 jaar:
  Ons programma heeft de titel 'Solidair in Pijnacker-Nootdorp'. Samenwerken, om de doelen te bereiken is de komende vier jaar en ook daarna belangrijk.
 • hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:
  Je merkt dat het moeilijk is om de mensen voor een langere termijn te betrekken. Mensen lopen warm als het hun direct treft en meestal ook voor de duur dat het hun treft. Daarom moet je, denk ik, twee sporen bewandelen. Een raamwerk opzetten met wijkvertegenwoordiging, enzovoort, met periodieke overlegmomenten. Daarnaast een organisatie die heel adequaat kan inspelen op zaken die lokaal spelen. Hierbij moeten de raadsleden/ commissieleden een rol spelen. Op die manier kan er snel met de burger worden gecommuniceerd over wat hem/haar raakt en voelt hij/zij zich serieus genomen.
 • wat zou je vooral tegen de burgers willen zeggen?
  Blijf u realiseren dat u samen in deze gemeente Pijnacker-Nootdorp leeft. Samenleven is geven en nemen.

naar boven


Cock Weerheim (C.) 

Cock WeerheimPeizerdiep 33, 2641 SP  Pijnacker

telefoon: 015 - 369 64 33; e-mail 

politieke partij: SGP
fractielid buiten de raad

 • geboortejaar: 1955
 • opgegroeind in Pijnacker
 • kerkelijk: lid van de Protestantse Kerk in Nederland
 • beroep: instrumentmaker / kwaliteitsmedewerker
 • in vrije tijd graag actief als molenaar op molen Windlust te Nootdorp
 • activiteiten voor de gemeenteraad:
  30 maart 2022 - heden: 'fractielid van buiten de raad'; maart 2018 - 29 maart 2022: gemeenteraadslid; maart 2014 - maart 2018: gemeenteraadslid, samen met Rob v.d. Wlle; feb. 2010 tot maart 2014: lid van buiten de Raad in raadscommissies; jan. 2002 (fusiegemeente) tot maart 2010 gemeenteraadslid; van 1994 tot jan. 2002 commissielid
 • ervaring in diverse besturen van kerk en werk
 • waarom ben je politiek actief:
  Politiek is thuis eigenlijk met de paplepel ingegoten. Met andere woorden: ik kom uit een SGP-nest. Het maken van keuzes in de praktische politiek, met als toets Gods Woord, de Bijbel, heeft me altijd al geboeid. De Bijbel is namelijk een heilzaam Woord, voor alle mensen.
 • waarom met deze partij:
  De beginselen van de SGP spreken mij het meest aan. Het Woord van God, de Bijbel, staat centraal.
 • wat is het belangrijkste beleidsdoel voor deze gemeenteraadsperiode van 4 jaar:
  Verschillende doelen hebben wij daarbij voor ogen. Als we denken aan de programmaonderdelen van de begroting vinden wij de meeste even belangrijk. Daarbij is het van groot belang dat de burger zich hier veilig en geaccepteerd voelt, hier kan wonen, zo mogelijk werken en recreëren/ontspannen.
 • hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:
  Daarvoor is van alles bedacht, zoals het dualisme, maar ook hoorzittingen of het project "gast in de raad".
 • wat zou je vooral tegen de burgers willen zeggen?
  Praat over wat u ziet en hoort en doe dat dan op de juiste plaats en manier, met de juiste personen, dat gaat iets leven en komt het door. Dan kunnen we er samen een keus over gaan maken.

Jan Vincenten  (J.G.P.M.) 

Jan Vincenten
Spaerwoude 3, 2641 RZ  Pijnacker

telefoon: 015 - 369 8829; e-mail

politieke partij: ChristenUnie

 

 • geboortejaar: 1947
 • kerkelijk: lid van Protestantse Kerk in Nederland, Delft
 • reguliere werkzaamheden: vanaf 1 oktober 2008 met ‘pensioen’; tot okt. 2008: algemeen directeur Rabobank Nootdorp-Pijnacker;
 • daarnaast: diverse nevenfuncties, zoals: lid dagelijks bestuur en regiobestuur Oostland bij de K.v.K. Haaglanden, bestuurslid VNO-NCW Oostland, voorzitter Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp, penningmeester van het overkoepelend College van Kerkrentmeesters in Delft (5 deelgemeenten), lid van de restauratiecommissie van de Nieuwe Kerk in Delft.
 • momenteel ben ik voorzitter van de stichting die zich inzet voor het realiseren van een hospice in Pijnacker-Nootdorp; dit vraagt de komende jaren veel tijd en laat zich daardoor moeilijk combineren met het raadswerk binnen de gemeente.
 • activiteiten voor de gemeenteraad:
  11 februari 2010 - maart 2014: gemeenteraadslid ChristenUnie-SGP; van ca. 2008 tot feb. 2010 lid van steunfractie
 • ad-hoc steunfractielid: de (steun)fractie kan desgevraagd gelukkig, in bepaalde mate, gebruik maken van Jan zijn grote kennis van, en inzicht in, vele lokale en regionale zaken; tevens van algemene financiële, organisatorische en personeelszaken.
 • waarom ben je politiek actief:
  Voorheen was ik algemeen directeur van de Rabobank in Pijnacker-Nootdorp. In mijn werk heb ik me altijd nauw betrokken gevoeld bij de plaatselijke gemeenschap. Die betrokkenheid wil ik ook vorm geven door me in te zetten in de politiek. Vanaf maart 2010 tot maart 2014 was ik lid van gemeenteraad in Pijnacker-Nootdorp. Daarvoor, vanaf dec. 2008 was ik lid van de steunfractie van ChristenUnie - SGP.
 • waarom voor deze partij:
  Ik heb jaren geleden al gekozen voor de ChristenUnie, omdat het me aanspreekt hoe deze partij het christelijk geloof en de politiek met elkaar verbindt. Vanuit mijn christelijke levensovertuiging hecht ik sterk aan een begrip als rentmeesterschap en vind ik dat we moeten opkomen voor kwetsbare groepen en personen in onze samenleving.
 • waar wil je je graag voor inzetten:
  In de gemeentepolitiek wil ik graag aandacht vragen voor een grotere veiligheid en tolerantie, het met elkaar samenleven verbeteren, en het werken aan een financieel gezonde gemeente die leefbaar is voor ons en dat blijft voor onze kinderen.
  Ik ben van mening dat we elkaar nodig hebben om dat te realiseren. De gemeente is er immers voor de burgers, maar wil de gemeente haar taak goed uitoefenen dan kan zij dat niet zonder diezelfde burgers.
  Daarom is het van belang dat we serieus met elkaar communiceren. Praten én luisteren naar elkaar en vervolgens transparante besluiten nemen, gebaseerd op Gods woord.

Kees (C.) Weerheim 

Kees Weerheim (Transport)

Pijnacker

politieke partij: SGP
 

 

 • geboortejaar: 1965
 • kerkelijk: Lid van Protestantse Kerk in Nederland, Delft.
 • werkzaamheden: eigenaar Transportbedrijf.
 • waarom politiek betrokken: Ik vind het van belang dat  aan de politiek wordt meegewerkt, op een verantwoorde manier. 

naar boven


Bert Groen (L.H.) 
foto_bert-groen_dec2021

Fr. van Dorthsingel 61, 2642 AX  Pijnacker
tel.: 06 - 158 90 996;
 e-mail

politieke partij: ChristenUnie • geboortejaar: 1961
 • kerkelijk: Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), Pijnacker
 • beroep: bedrijfsleider/teelmanager bij bromelia-kwekerij te Bergschenhoek
 • hobby's: hardlopen, koken, toeren met motor door Frankrijk
 • activiteiten voor de gemeenteraad: 
  lid van steunfractie van ChristenUnie-SGP, vanaf maart 2018; ik probeer daar maandelijks aanwezig te zijn
 • waarom ben je politiek actief:
  Ik ben politiek actief om zo ook een steentje bij te dragen aan een maatschappij.
 • waarom met deze partij:
  Ik zet me in voor de ChristenUnie vanuit mijn christelijke levensovertuiging; in de plaatselijke kiesvereniging ben ik voorzitter, in verkiezingstijd draai ik graag mee in het propagandateam.

naar boven


Sander (S.) de Vree 

Sander de Vree, kandidaat GR 21 maart 2018

Delfgauw

politieke partij: SGP
 • geboortejaar: 1954
 • kerkelijk: Lid van de Gereformeerde Gemeente te Delft.
 • werkzaamheden: hoofd Waterlab bij de Faculteit Civiele Techniek aan de TU Delft; achtergrond: HBO-electrotechniek
 • ruime ervaring bij de ondersteuning van het waterloopkundig onderzoek
 • ervaring in het kerkbestuur
 • voorzitter geweest van de lokale kiesvereniging SGP en van de provinciale vereniging in Noordoostpolder en Flevoland.
 • politiek is niet mijn hobby, maar ik wil me wel inzetten voor het besturen van een gemeente, op een manier zoals God dat in Zijn Woord voorhoudt.

naar boven

Gert Korteweg

 Gert Korteweg (G.A.) 

Kroosvaren 7, 2631 DS  Nootdorp
telefoon: 015 - 310 80 14; e-mail

politieke partij: ChristenUnie

 

 • beroep: gepensioneerd (voorheen: beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW in Den Haag)
 • activiteiten voor de gemeenteraad:
  redacteur van het verkiezingsprogramma; tussen 2003 tot 2010 lid geweest van de gemeenteraad-commissie Welzijn.
 • waarom ben je politiek actief:
  Ik denk dat het belangrijk is om je op een andere manier in te zetten voor de maatschappij, dit kan onder meer door politiek actief te zijn. Mijn christelijke achtergrond speelt hierin een belangrijke rol.
 • waarom met deze partij:
  Vanwege het christelijk karakter van de ChristenUnie en haar duidelijke standpuntbepaling kies ik bewust voor deze partij. Vooral het christelijk-sociale aspect spreekt mij hierbij aan, dat wil zeggen het oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving, niet alleen voor de in financieel opzicht zwakkeren maar ook voor hen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren. In bijbelse termen is dit de zorg voor wezen en weduwen, naar deze tijd vertaald kunnen we bijvoorbeeld ook denken aan gehandicapten, chronisch zieken, daklozen, slachtoffers van drugs- of seksverslaving, enzovoort.
 • wat is het belangrijkste beleidsdoel voor deze gemeenteraadsperiode van 4 jaar:
  • het bieden van passende woonruimte aan woningzoekenden, met name veel meer sociale woningbouw, ook voor nieuwkomers in ons land
  • voor nieuwkomers in ons land moet de gemeente zoveel mogelijk servicegericht zijn, ook om mensen te helpen aan werk en/of uitkering, huishoudelijke en medische zorg, etc.
 • hoe betrek je de burgers beter bij de politiek:
  Laat mensen in een zo vroeg mogelijk stadium meepraten om zo goed mogelijk rekening te houden met elkaars belangen. Uiteindelijk moet een gemeenteraad beslissen, maar die besluiten moeten wel een breed draagvlak hebben.
  wat zou je vooral tegen de burgers willen zeggen: In deze ik-gerichte maatschappij is het belangrijk als mensen zich toch blijven inzetten voor het welzijn van de ander. Een gemeente kan in dit opzicht wel wat doen, maar lang niet alles.

naar boven


Anthonie slingerland (A.)

slingerland-a_12mrt2021.png

Nienke van hichtumstraat 17,  2642 BH  Pijnacker
06-45442139,  e-mail 

politieke partij: SGP


 

 • beroep: Werkzaam als chauffeur/verkoper in een familiebedrijf. Daarvoor vervulde ik diverse functies in de tuinbouw.
 • activiteiten voor de gemeenteraad: lid van steunfractie van ChristenUnie-SGP
 • waarom ben je politiek actief: Ik wil graag meewerken aan het uitdragen van een christelijk geluid in de politiek van ons dorp, dat dus vanuit Gods Woord. Vanuit de gedachte rentmeester te zijn op deze aarde, hebben zaken als milieu, energie en zorg vooral zijn interesse.

naar boven

Oscar (O.M.) Kuipers 

Oscar Kuipers_ 30cm-5

Waddenzee 88, 2631 NK  Nootdorp
telefoon: 06 - 39 42 38 45

politieke partij: SGP 

 • Geboortejaar: 1989.
 • kerkelijk: Lid van de hervormde gemeente 'Morgenster' te Zoetermeer
 • beroep: medewerker financiën bij Bam
 • Kaderlid van de CNV, lid van de sectorraad bouw en bondsraad (hoogste orgaan CNV vakmensen)
 • Waarom ben je politiek actief: omdat ik mijn steentje wil bijdragen aan de maatschappij
 • Waarom met deze partij: ik wil graag mijn christelijke idealen mee zo veel mogelijk uitdragen en ik herken mij in de standpunten en de stemwijze van de SGP.

naar boven

Peter (P.A.) van Bokhoven, 
Peter van Bokhoven

Delfgauw

politieke partij: SGP  


 • Geboortejaar: 1949.
 • 1982 tot 1995: lid van de gemeenteraad van Pijnacker voor de gezamenlijke fractie ChristenUnie-SGP
 • Een goed contact met de inwoners van onze gemeente Pijnacker-Nootdorp vind ik erg belangrijk,
  • betrek de mensen in een vroegtijdig stadium bij het maken van de plannen
  • maak minder plannen van achter het bureau!
 • Mijn interesse gaat vooral uit naar de gebieden bestuur, openbare orde, verkeer, maatschappelijke zorg en onderwijs.
 • het belang en de waarde van de uitgangspunten van CU-SGP en de aanpak in de praktijk wil ik als lijstduwer op de kandidatenlijst graag onderstrepen.

naar boven